Львів співає і тан­цює

Den (Ukrainian) - - Культура -

Із 30 жов­тня по 2 листопада Львів при­ймає ІІІ Між­на­ро­дний фе­сти­валь-кон­курс хо­ре­о­гра­фі­чних та во­каль­но-хо­ре­о­гра­фі­чних колективів. Про­тя­гом трьох днів близь­ко 2000 ви­ко­нав­ців з Укра­ї­ни та Єв­ро­пи ви­сту­па­ти­муть у Львів­сько­му па­ла­ці учнів­ської мо­ло­ді, а 2 листопада від­бу­де­ться га­ла-кон­церт у На­ціо­наль­но­му те­а­трі ім. М. Зань­ко­ве­цької. За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів, ме­та фе­сти­ва­лю — по­пу­ля­ри­за­ція тра­ди­цій­ної куль­тур­ної спад­щи­ни, змі­цне­н­ня між­на­ро­дних кон­та­ктів і куль­тур­них зв’яз­ків, обмін зна­н­ня­ми, куль­тур­ни­ми та на­ро­дни­ми тра­ди­ці­я­ми й до­сві­дом. У про­гра­мі: кон­курс, га­ла-кон­церт, марш-па­рад, бла­го­дій­ні кон­цер­ти, май­стер-кла­си з хо­ре­о­гра­фії та екс­кур­сії для го­стей по мі­сту Ле­ва.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.