Ро­зма­льов­ка для до­ро­слих

Den (Ukrainian) - - Культура -

12 листопада у кни­гар­нях з’яви­ться пер­ша укра­їн­ська ро­зма­льов­ка для до­ро­слих «Я лю­блю Ук ра ї ну » . Книж­ку ство­ри­ла хар­ків­ська ху­до­жни­ця Оле­ся Ва­ку­лен­ко за мо­ти­ва­ми укра­їн­сько­го де­ко­ра­тив­но­го роз­пи­су. Ро­зма­льов­ка по­ба­чить світ у львів­сько­му ви­дав­ни­цтві «Ур­бі­но», яке ра­ні­ше по­зна­йо­ми­ло укра­їн­ців із «Ди­во­ви­жни­ми мі­ста­ми» ка­над­сько­го ху­до­жни­ка Сті­ва Мак-До­наль­да. «Я лю­блю Укра­ї­ну» — пер­ша роз ма льо в ка, ство­ре­на за мо­ти­ва­ми укра­їн­сько­го де­ко­ра­тив­но­го роз­пи­су, який вра­жає своєю гли би ною, ба­гат­ством і лю­бов’ю до жи­т­тя. Ця книж­ка не ли­ше до­по­мо­же вам від­по­чи­ти, за­бу­ти про не­га­ра­зди та по­збу­ти­ся стре­сів, а й ста­не про­від­ни­ком у світ на­шо­го на­ро­дно­го ми­сте­цтва та гар­ним су­ве­ні­ром із Укра­ї­ни.

ІЛЮ­СТРА­ЦІЯ З САЙТА UKRINFORM.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.