«Укра­їн­ська ді­а­спо­ра: ху­до­жни­ці, 1908—2015»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Під та­кою на­звою в Укра­їн­сько­му музеї у Нью-Йорку три­ває ви­став­ка, яку ор­га­ні­зо­ва­но з на­го­ди 90-річчя Со­ю­зу аме­ри­ка­нок Укра­ї­ни. До про­е­кту «Укра­їн­ська ді­а­спо­ра: ху­до­жни­ці, 1908—2015» уві­йшло 100 ро­біт 43-х мис­ткинь з пів­но­чі Аме­ри­ки та кра­їн Єв­ро­пи. Біль­шість ху­до­жниць на­ле­жать до тре­тьої та че­твер­тої (пост­ра­дян­ської) хвиль емі­гра­ції. Їхні тво­ри пред­став­ле­но у жан­рах жи­во­пи­су (на­тюр­мор­ти, порт­ре­ти, пей­за­жі), скуль­пту­ри, іко­но­пи­су та мі­ша­ної те­хні­ки. «Ви­став­ка по­ста­ви­ла со­бі за ме­ту роз­ши­ри­ти по­ня­т­тя «укра­їн­сько­сти» у ми­сте­цтві по­за зви­чні уяв­ле­н­ня, в яких на­ро­дне ми­сте­цтво й жі­но­ча пра­кти­ка не­о­дмін­но асо­ці­ю­ю­ться ра­зом, — ци­тує сло­ва ку­ра­то­ра вер­ні­са­жу Адрі­я­ни КОЧМАН i-pro.kiev.ua. Пе­ре­ва­жній ча­сти­ні мис­ткинь уже за 50 ро­ків, і во­ни від­чу­ли про­бле­ми, з яки­ми сти­ка­ли­ся жін­ки-ху­до­жни­ці у час ви­зволь­но­го ру­ху за жі­но­чі пра­ва. Та­кою про­бле­мою бу­ло зна­йти мі­сце в чо­ло­ві­чо­му ми­сте­цько­му мейн­стри­мі, що при­мен­шу­вав та ви­клю­чав етні­чні мен­ши­ни і жі­нок. Та­кож, ішло­ся про те, щоб мог­ти віль­но пра­цю­ва­ти в есте­ти­ці су­ча­сних форм, що тра­ди­цій­но асо­ці­ю­ва­ли­ся з пра­кти­кою ху­до­жни­ків-чо­ло­ві­ків, як, на­при­клад, скуль­пту­ри із зва­ре­но­го ме­та­лу, чи жи­во­пис, пов’яза­ний з фор­ма­лі­змом. До то­го ж, чи­ма­ло ху­до­жниць бу­ли зму­ше­ні зна­йти свій вла­сний осо­би­стий сто­су­нок до на­го­ло­су ді­а­спо­ри на тра­ди­цій­но­му ми­сте­цтві як на най­більш ефе­ктив­но­му спосо­бі збе­ре­же­н­ня укра­їн­ської іден­ти­чно­сті».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.