Про по­е­ти­чну аль­тер­на­ти­ву ван­да­лі­зму

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Акти­ві­сти при­кра­си­ли сті­ни львів­ських бу­дин­ків вір­ша­ми Лі­ни Ко­стен­ко, Ва­си­ля Си­мо­нен­ка, Юрія По­каль­чу­ка та ін­ших

аше мі­сто на­пов­не­не рі­зно­ма­ні­тни­ми арт- акці­я­ми, та­бли­чка­ми, скуль­пту­ра­ми, але ра­зом з тим все ще мо­жна по­ба­чи­ти чи­ма­ло по­ро­жніх стін. Їм на­че бра­кує яко­гось не­зна­чно­го штри­ху » , — по­ясню­ють свої мо­ти­ви уча­сни­ки гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції Project#1. Акти­ві­сти при­кра­си­ли сті­ни бу­ді­вель по­е­зі­я­ми Ва­си­ля Си­мо­нен­ка, Та­ра­са Шев­чен­ка, Ле­сі Укра­їн­ки, Юрія По­каль­чу­ка, Сер­гія Жа­да­на, Лі­ни Ко­стен­ко та ін­ших укра­їн­ських ав­то­рів. Це — вже дру­гий етап акції, пер­ший від­був­ся ми­ну­лої осе­ні. Іні­ці­а­ти­ву актив­но обго­во­рю­ють у «Фейс­бу­ці».

«Спра­ва ру­ха­лась ду­же лег­ко. Лю­дям спо­до­ба­лось — ми отри­ма­ли ба­га­то позитивних від­гу­ків, — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми в ко­мен­та­рі «Дню» уча­сник Project#1 Остап Ми­цак. — Вла­сни­ки бу­ді­вель та­кож зде­біль­шо­го сприйня­ли іні­ці­а­ти­ву по­зи­тив­но. Осо­бли­во зра­ді­ли за­кла­ди гро­мад­сько­го хар­чу­ва­н­ня — во­ни з за­до­во­ле­н­ням до­по­ма­га­ли нам й по­зи­ча­ли не­об­хі­дний ін­вен­тар. Ми шу­ка­ли по­е­ти­чні текс­ти, які не­сли б в со­бі пев­ний зміст й во­дно­час від­по­від­а­ли ви­мо­гам ча­су. Хо­ті­ло­ся б, щоб ці вір­ші спо­ну­ка­ли лю­дей зу­пи­ни­тись, за­ми­сли­тись й во­дно­час тро­хи від­во­лі­ктись від пов­сяк­ден­них справ».

На­га­да­є­мо, не­що­дав­но ана­ло­гі­чна акція від­бу­ла­ся в Ма­рі­у­по­лі (див. ма­те­рі­ал «По­е­зія стін» в №174 від 25-25 ве­ре­сня ц. р.) « Про акцію в Ма­рі­у­по­лі чую від вас впер­ше, — роз­по­від­ає Остап Ми­цак. — Але при­єм­но, що на­ші дум­ки збі­гли­ся. Ці­ка­во бу­ло б ді­зна­тись, ко­му та­ка ідея при­йшла в го­ло­ву впер­ше...»

Зна­чна ча­сти­на арт- об’ єктів ( за­га­лом ство­ре­но близь­ко 15) зна­хо­ди­ться в істо­ри­чній ча­сти­ні мі­ста, однак, за сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів, мі­ська вла­да не бу­ла про­ти. Ху­до­жни­ки опе­ра­тив­но отри­ма­ли всі не­об­хі­дні до­зво­ли.

ФОТО З САЙТА PORTAL.LVIV.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.