«Най­кра­щий укра­їн­ський есе­їст»

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! -

Ого­ло­ше­но збір ко­штів на лі­ку­ва­н­ня Олександра Бой­чен­ка

Улі­те­ра­тур­но­го кри­ти­ка, пе­ре­кла­да­ча та есе­їста Олександра Бой­чен­ка ді­а­гно­сту­ва­ли рак шлун­ка. Уже на­сту­пно­го ти­жня, 2—3 листопада, йо­го до­прав­лять на до­да­тко­ве об­сте­же­н­ня й опе­ра­цію в Ні­меч­чи­ну. Щоб врятувати ав­то­ра, не­бай­ду­жі спів­гро­ма­дя­ни роз­по­ча­ли тер­мі­но­вий збір ко­штів на лі­ку­ва­н­ня.

«Са­мі ро­зу­мі­є­те, що бу­ти одним із най­кра­щих укра­їн­ських лі­те­ра­то­рів і, ма­буть, най­кра­щим укра­їн­ським есе­їстом — за­ма­ло, щоб ма­ти змо­гу са­мо­туж­ки опла­ти­ти та­ку ко­штов­ну про­це­ду­ру (йде­ться про як мі­ні­мум 10 ти­сяч єв­ро). Тож ми — дру­зі й ко­ле­ги Са­шка — ви­рі­ши­ли роз­по­ча­ти пу­блі­чну кам­па­нію збо­ру ко­штів на йо­го опе­ра­цію», — на­пи­сав на сво­їй Facebook-сто­рін­ці по­ет та пи­сьмен­ник Ан­дрій Любка.

Оле­ксандр Бой­чен­ко — лі­те­ра­тур­ний кри­тик, ав­тор кни­жок «Щось на кшталт ша­то­куа», «Ша­то­куа плюс», «Аби книж­ка», «Мої се­ред чу­жих», «Біль­ше/Мен­ше». Ві­до­мий сво­ї­ми пе­ре­кла­да­ми з ро­сій­ської (Ігор По­ме­ран­цев і Ві­ктор Єро­фе­єв) та поль­ської (Та­де­уш Боровський, Да­ні­ель Одія та ін). Спів­ре­да­ктор ча­со­пи­су «По­тяг 76», ко­лум­ніст «Укра­їн­сько­го Жур­на­лу» (Пра­га), жур­на­лу «Кра­ї­на» (Київ), ін­тер­нет-ви­да­н­ня «Збруч» та ін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.