Дiти кра­ї­ни

Вер­над­сько­го і Сі­кор­сько­го

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ін­на ЛИХОВИД,«День»

У Ки­є­ві стар­шо­кла­сни­ки пред­ста­ви­ли свої ви­на­хо­ди. Де­яки­ми з них за­ці­ка­ви­ли­ся на­віть вій­сько­ві

Ва­ку­ум­ний уми­валь­ник, 3D-ска­нер, при­стрій для бо­роть­би з ура­га­на­ми, кон­ди­ціо­нер май­бу­тньо­го, ро­бот­до­слі­дник для кар­то­гра­фі­чної ро­бо­ти — усе це ви­на­хо­ди шко­ля­рів-уча­сни­ків Ма­лої ака­де­мії на­ук. Їхні роз­роб­ки пред­ста­ви­ли під час VI Все­укра­їн­ської на­у­ко­во-те­хні­чної ви­став­ки-кон­кур­су ін­но­ва­цій­них про­е­ктів «Май­бу­тнє Укра­ї­ни». Із ти­ся­чі отри­ма­них ро­біт ві­ді­бра­но со­тню най­кра­щих. Про­тя­гом двох днів кон­кур­сне жу­рі має ви­зна­чи­ти­ся із пе­ре­мож­ця­ми. І впер­ше цьо­го року най­кра­щі ви­на­хі­дни­ки отри­ма­ють гро­шо­ві гран­ти: п’ять, три та ти­ся­чу гри­вень.

Пре­зи­дент МАН Ста­ні­слав Дов­гий від­зна­чає, що цьо­го року ду­же ба­га­то про­е­ктів сто­су­ва­ло­ся уте­пле­н­ня бу­дин­ків та збе­ре­же­н­ня енер­гії. У цьо­му ру­слі пра­цю­ва­ла і Руслана Де­лі­є­ва з Кі­ро­во­град­щи­ни. Її винахід — си­сте­ма осві­тле­н­ня та обі­грі­ву при­мі­щень з еко­но­мі­єю енер­го­ви­трат. «Зна­ю­чи, що сві­тло­ва енер­гія мо­же пе­ре­йти в те­пло­ву, зро­би­ли та­кий про­ект: зби­ра­є­мо з біль­шої пло­щі сві­тло, пе­ре­да­є­мо йо­го по сві­тло­во­ду, за ра­ху­нок со­ня­чно­го сві­тла на­грі­ва­є­ться на­грів­ник і пе­ре­дає це те­пло во­ді», — по­яснює Руслана.

Ді­ти від­чу­ва­ють, чим жи­ве су­спіль­ство, то­му окре­ма те­ма — ви­ро­би, пов’ яза­ні з вій­ною. Бо­рис Шиб­ка з Дні­про­пе­тров­щи­ни роз­ро­бив при­лад, що по­пе­ре­джає про пе­ре­по­ни лю­дей із ва­да­ми зо­ру. Ін­фра­чер­во­ні да­тчи­ки улов­лю­ють си­гна­ли про пе­ре­шко­ду і пе­ре­да­ють йо­го го­ло­со­вим повідомленням. Юнак на­го­ло­шує, що у пер­шу чер­гу ду­мав, як до­по­мог­ти кра­ще орі­єн­ту­ва­ти­ся у про­сто­рі бій­цям, що втра­ти­ли на вій­ні зір. Але най- біль­ше вра­зив Бо­г­дан Ре­ва (Су­ми) зі сво­їм ква­дро­ко­пте­ром. На йо­го осно­ві шко­ляр пла­нує роз­ро­би­ти вдо­ско­на­ле­ний апа­рат і пе­ре­да­ти вій­сько­вим. «У наш гур­ток «при­хо­див» по­шко­дже­ний без­пі­ло­тний апа­рат, ми йо­го два ти­жні ре­став- ру­ва­ли. А по­тім вій­сько­ві за­про­по­ну­ва­ли зро­би­ти прототип з лі­таль­но­го апа­ра­ту, щоб во­ни мо­гли зна­хо­ди­ти мі­сце пе­ре­бу­ва­н­ня противника. При­бли­зно че­рез мі­сяць-два ми йо­го від­пра­ви­мо бій­цям», — по­яснює шко­ляр.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.