Тут чу­тно, як обер­та­є­ться Зем­ля

Ки­їв­ська астро­но­мі­чна об­сер­ва­то­рія святкує 170-рі­чний юві­лей: за­вер­шує ре­монт, ви­вчає тем­ну енер­гію та... обо­ро­ня­є­ться від за­бу­дов­ни­ків

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ін­на ЛИХОВИД, фото Руслана КАНЮКИ, «День»

Ки­їв­ська астро­но­мі­чна об­сер­ва­то­рія святкує 170-рі­чний юві­лей: за­вер­шує ре­монт, ви­вчає тем­ну енер­гію та... обо­ро­ня­є­ться від за­бу­дов­ни­ків

Іде­аль­на ти­ша та іде­аль­на осінь у дво­ри­ку Астро­но­мі­чної об­сер­ва­то­рії Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Шев­чен­ка за­во­ро­жує і пе­ре­но­сить дум­ка­ми з цен­тру Ки­є­ва да­ле­ко за йо­го ме­жі. Ша­ру­ді­н­ня опа­ло­го золотого ли­стя, остан­ні хри­зан­те­ми, яких ще не за­че­пив мо­роз, роз­кі­шний ста­рий сад з оси­па­ни­ми до­до­лу яблу­ка­ми, вузь­кі асфаль­то­ва­ні до­ріж­ки між кор­пу­са­ми об­сер­ва­то­рії...У та­ких умо­вах гріх не ро­би­ти вра­жа­ю­чі відкриття (про них зго­дом). І ця ж кра­са у се­ре­дмі­сті сто­ли­ці ба­га­то ро­ків по­спіль не дає спа­ти бі­зне­су. У юві­лей­ний рік — астро­но­мі­чна об­сер­ва­то­рія святкує в 2015-му своє 170-річчя — на­у­ков­ці роз­по­від­а­ють і про свої на­пра­цю­ва­н­ня, і про змі­ни, яких за­зна­ла об­сер­ва­то­рія за остан­ні ча­си че­рез щіль­ну за­бу­до­ву.

БЛИЗЬ­КЕ СУ­СІД­СТВО

Ди­ре­ктор об­сер­ва­то­рії Во­ло­ди­мир Єфі­мен­ко зу­стрів нас на по­двір’ї та про­вів ко­ро­тку екс­кур­сію: «Ось Ки­їв­ський ме­ри­ді­ан, — по­ка­зав на та­бли­чку на головному кор­пу­сі з ви­зна­че­ни­ми гео­гра­фі­чни­ми ко­ор­ди­на­та­ми. — Чо­му ме­ри­ді­ан? Усі зір­ки, ко­ли ви їх спо сте рі га є те, ру ха ють ся і до ся га ють най­ви­щої то­чки у ме­ри­ді­а­ні. Якщо ви по­їде­те в Не­а­поль, там у ко­жній цер­кві є та­ка лі­нія. Ко­ли не бу­ло ще ви­зна­че­но Грин­ві­цько­го ме­ри­ді­а­ну, ко­жна кра­ї­на ро­би­ла свій».

Да­лі за­вів у ба­шту, де сто­їть те­ле­скоп для спо­сте­ре­жень за фо­то­сфе­рою сон­ця. Ін­стру­мент тут ще з 1950-х ро­ків, але до­сі ним ко­ри­сту­ю­ться, за­мі­нив­ши опти­ку на більш су­ча­сну. Є на те­ри­то­рії й со­ня­чний го­дин­ник для ді­тей, хо­ча цей об’єкт су­то для шкіль­них екс­кур­сій. Та­кож є спо­сте­ре­жна ве­жа, де сво­го ча­су пра­цю­вав ви­да­тний Клим Чу­рю­мов, від­кри­вав ко­ме­ти, на одну з них (Чу­рю­мо­ва-Ге­ра­си­мен­ка) то­рік за­пу­сти­ли ко­смі­чний апа­рат «Ро­зет­ту», що ви­кли­ка­ло фу­рор та сен­са­цію в на­у­ко­во­му сві­ті.

Два ге­кта­ри те­ри­то­рії об­сер­ва­то­рії обне­се­но пар­ка­ном, але, зда­є­ться, що гір­ку, на якій пра­цю­ють уче­ні, й так є ко­му під­пи­ра­ти: офі­сні цен­три, са­на­то­рії, ко­ли­шні фа­бри­ки сто­ять впри­тул до охо­рон­ної ме­жі. Так, на ву­ли­ці Го­го­лів­ській, 32, ко­тру ви­дно з те­ри­то­рії, пла­ну­є­ться бу­дів­ни­цтво жи­тло­во­го бу­дин­ку. Про йо­го «за­кон­ність» «День» по­ві­дом­ляв ра­ні­ше: у 2003 ро­ці Ки­їв­ра­да пе­ре­да­ла зе­мель­ну ді­лян­ку ПАТ Авіа­ком­па­нії «Ві­та», а цьо­го року де­пу­та­ти при­зу­пи­ни­ли пра­во ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ною ді­лян­кою, однак тим­ча­со­во, а не на­зав­жди. Роз­та­шо­ва­ний по­руч са­на­то­рій «Са­лют» мо­же опи­ни­тись у при­ва­тній вла­сно­сті, а що за­пла­нує но­вий вла­сник за­мість ньо­го? І це все при то­му, що Об­сер­ва­тор­на гір­ка є об’єктом куль­тур­ної спад­щи­ни. А кіль­ка ро­ків то­му са­му об­сер­ва­то­рію вне­сли до по­пе­ре­дньо­го спи­ску об’єктів Все­сві­тньої спад­щи­ни ЮНЕСКО.

ВИСОТКИ ЗА­ВА­ЖА­ЮТЬ СПОСТЕРЕЖЕННЯМ

До­ки огля­да­ли об’єкти об­сер­ва­то­рії, Во­ло­ди­мир Єфі­мен­ко на­пів­жар­то­ма роз­по­вів, що чув про ар­хі­те­ктор­ські про­е­кти, що­би про­кла­сти на цій те­ри­то­рії до­ро­гу або збу­ду­ва­ти пар­кінг. По­ки що від­би­ва­ю­ться від та­ких зазіхань. Як са­ме за­ва­жа­ють ви­со­тні бу­дів­лі про­во­ди­ти спостереження, Во­ло­ди­мир Ми­хай­ло­вич роз­по­від­ав, уже пе­ре­бу­ва­ю­чи на бал­ко­ні дру­го­го по­вер­ху го­лов­но­го кор­пу­су об­сер­ва­то­рії.

«У нас про­во­дя­ться ден­ні та ні­чні спостереження. Ден­ним це не за­ва­жає, а вно­чі це зай­ве сві­тло — без ньо­го я б по­ба­чив сла­бень­ку зір­ку, а так ство­рю­є­ться роз­сі­я­не сві­тло. Он ко­ли­шня книж­ко­ва фа­бри­ка, за­раз офі­сний центр «Ре­не­санс», роз­та­шо­ва­на на ме­трів 15 ниж­че. Ко­ли роз­по­ча­ли бу­ду­ва­ти, зем­ля по­ча­ла су­ну­ти­ся, ми пи­са­ли ли­сти, і во­ни по­ста­ви­ли опор­ну стін­ку», — го­во­рить Во­ло­ди­мир Ми­хай­ло­вич.

Ко­ли уні­вер­си­тет оби­рав це мі­сце для бу­дів­ни­цтва об­сер­ва­то­рії, во­но бу­ло іде­аль­ним для цьо­го. Те­пер основ­ні спостереження ве­ду­ться у за­мі­ських пун­ктах — Лі­сни­ках та Пи­ли­по­ви­чах.

ПІ­СНЯ АСТРОНОМІЧНИХ ГОДИННИКІВ

За­раз в астро­но­мі­чній уста­но­ві за­вер­шу­є­ться ре­монт, ли­ши­ла­ся не онов­ле­ною ли­ше ме­ри­ді­ан­на за­ла, де ра­ні­ше ве­лись спостереження за яскра­ви­ми зо­ря­ми. Пі­сля ремонту це бу­де му­зей­не при­мі­ще­н­ня. У су­сі­дній за­лі є ча­сти­на стен­дів та екс­по­на­тів, які під­го­ту­ва­ли для май­бу­тньо­го му­зею. Се­ред них — два астро­но­мі­чні го­дин­ни­ки.

«Ко­ли уве­че­рі при­йде­те на екс­кур­сію, ви по­чу­є­те, як обер­та­є­ться зем­ля. Один го­дин­ник зо­ря­ний, а ін­ший со­ня­чний. На до­бу між ни­ми чо­ти­ри хви­ли­ни рі­зни­ця, в один мо­мент во­ни в уні­сон б’ються, а по­тім по­чи­на­є­ться рі­зно­бій, це мо­мент, ко­ли мо­жна по­чу­ти, як обер­та­є­ться зем­ля», — усмі­хне­но роз­по­від­ав Во­ло­ди­мир Ми­хай­ло­вич.

ХТО РОЗКРИЄ ТА­ЄМ­НИ­ЦЮ ТЕМ­НОЇ ЕНЕР­ГІЇ?

У ко­ри­до­рах об­сер­ва­то­рії ро­змі­ще­ні стен­ди, де вка­за­ні на­пря­ми ро­бо­ти, порт­ре­ти вче­них, ко­трі зро­би­ли свій вне­сок у роз­ви­ток на­у­ки. «Май­же сто ро­ків основ­ним зав­да­н­ням об­сер­ва­то­рії бу­ло ви­зна­че­н­ня гео­гра­фі­чних по­ло­жень. Та­кож роз­ра­хо­ву­ва­ли ор­бі­ти пла­нет та ко­мет. Пі­зні­ше бу­ло зро­бле­но відкриття со­ня­чно­го ві­тру, але на­ші вче­ні не змо­гли опу­блі­ку­ва­ти свої до­слі­дже­н­ня за кор­до­ном, зго­дом аме­ри­ка­нець Юджин Пар­кер це зро­бив, і те­пер прі­о­ри­тет на­ле­жить йо­му», — роз­по­від­ає про втра­че­ну сла­ву Во­ло­ди­мир Єфі­мен­ко.

На­ра­зі на­у­ков­ці ви­вча­ють астро­но­мі­чні на­слід­ки те­о­рії від­но­сно­сті, на­при­клад, є одна зір­ка, а під час за­тем­нень ба­чи­мо чо­ти­ри, чо­му так? Ве­дуть тра­ди­цій­ні спостереження за ма­ли­ми ті­ла­ми, по­тре­бу­ють біль­шо­го фі­нан­су­ва­н­ня, ра­зом із тим зна­хо­дять но­ві на­пря­ми ро­бо­ти. «Зда­ва­ло­ся, що астро­но­мія все «по­мі­ря­ла», але це не так. Остан­ні ро­ків 20 вче­ні ви­вча­ють, що та­ке тем­на енер­гія та тем­на ма­те­рія. Ви­яви­лось, усе, що ми ба­чи­мо, це ли­ше 4% то­го, що є у Все­сві­ті. 26% — це тем­на ма­те­рія і 70% — тем­на енер­гія. Ні­хто ще не знає, що це та­ке», — роз­по­від­ає Во­ло­ди­мир Ми­хай­ло­вич, за­о­дно по­ка­зує книж­ку, яку під­го­ту­ва­ли на­у­ков­ці з ці­єї те­ми. Тож ро­бо­ти ви­ста­чає, хоч як це ба­наль­но, бу­ло б де пра­цю­ва­ти.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

СОН­ЦЕ ВИ­ВЧА­ЮТЬ НА ТЕЛЕСКОПІ, СТВО­РЕ­НО­МУ ЩЕ В 1950-х РО­КАХ. ТА ВО­ЛО­ДИ­МИР ЄФІ­МЕН­КО ПЕ­РЕ­КО­НУЄ, ЩО БУДЬ-ЯКА ТЕ­ХНІ­КА МО­ЖЕ ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ, ЯКЩО ОНО­ВИ­ТИ ЇЇ «НАЧИННЯ»

РА­НІ­ШЕ ЦЕ БУВ ЦЕН­ТРАЛЬ­НИЙ ВХІД ДО ГО­ЛОВ­НО­ГО КОР­ПУ­СУ, З НЬО­ГО ДО­РІЖ­КА ЧЕ­РЕЗ САД ВЕ­ЛА ПРЯ­МО НА ВУ­ЛИ­ЦЮ БУЛЬ­ВАР­НО-КУДРЯВСЬКУ. АЛЕ ЧЕ­РЕЗ ЗМІ­НИ В ЦЕН­ТРІ СТО­ЛИ­ЦІ ГО­ЛОВ­НИМ СТАВ КО­ЛИ­ШНІЙ «ЧОР­НИЙ» ВХІД

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.