На пе­ре­ти­ні вдум­ли­вих... по­гля­дів

Рів­но за ти­ждень — 6 листопада — в га­ле­реї «Лав­ра» від­кри­ва­є­ться вже 17-та Фо­то­ви­став­ка га­зе­ти «День». Не пропу­стіть!

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія СЕМЕНЧЕНКО, «День»

Рів­но за ти­ждень — 6 листопада — в га­ле­реї «Лав­ра» від­кри­ва­є­ться вже 17-та Фо­то­ви­став­ка га­зе­ти «День». Не пропу­стіть!

Цьо­го року акцент — не стіль­ки на емоційну скла­до­ву (хо­ча ку­ди ж без неї), скіль­ки на осми­сле­н­ня по­дій, які ни­ні пе­ре­жи­ває Укра­ї­на. Цьо­го­рі­чна фо­то­ви­став­ка — це без­пе­рерв­ний пе­ре­тин по­гля­дів. По­гля­ди від­ві­ду­ва­чів пе­ре­ти­на­ти­му­ться з по­гля­да­ми вій­сько­вих, що ди­ви­ти­му­ться на них з блін­да­жів, око­пів, з БТРів і тан­ків, з по­гля­да­ми по­лі­ти­ків (а це вже зов­сім ін­ші облич­чя, ти­па­жі й очі), з по­гля­да­ми пе­ре­се­лен­ців і во­лон­те­рів, ми­тців, ді­тей... Ця ви­став­ка ста­не своє­рі­дним по­лі­ло­гом, який від­бу­ва­ти­ме­ться між гля­да­ча­ми, фо­то­гра­фа­ми і ге­ро­я­ми сві­тлин. І, по­вір­те, все бу­де зро­зумі­ло без слів. Весь дра­ма­тизм, наш спіль­ний до­свід і шлях по­до­ла­н­ня...

«Якщо «чи­та­ти» на­ді­сла­ний на ви­став­ку фо­то­ма­те­рі­ал, то я ба­чу дра­ма­тизм по­до­ла­н­ня, дра­ма­тизм ста­ну, в яко­му пе­ре­бу­ває кра­ї­на. Це — рі­вень по­лі­ти­ки і рі­вень люд­сько­го, «се­ктор жи­во­го», звід­ки бе­ре свої си­ли укра­ї­нець. Ба­га­то є то­го, що є, вла­сне, на­звою одні­єї з на­ших книг — «Ка­та­стро­фи і Трі­ум­фу». До ка­та­стро­фи я від­но­шу не тіль­ки знім­ки вій­сько­вих, — роз­по­від­ає го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» Ла­ри­са Ів­ши­на. — Я би ска­за­ла, що най­біль­шою дра­мою є те, що трав­мо­ва­на 20-м сто­лі­т­тям лю­ди­на, якій дер­жа­ва не змо­гла до­по­мог­ти, а ще біль­ше на по­ча­тку 90-х за­пу­сти­ла її по де­стру­ктив­ній до­ро­зі, руй­нує се­бе і все нав­ко­ло. Якщо по­ди­ви­ти­ся на зні­мок з мі­сця не­ле­галь­но­го ви­до­бу­тку бур­шти­ну — то це жах, пе­кло. Це — «Лі­со­ва пі­сня». Ре­кві­єм». Або зні­мок « Апо­ка­лі­псис » з ле­ле­ка­ми, які сто­ять по­се­ред ви­па­ле­но­го по­ля. А що бу­де, якщо во­ни пе­ре­хо­чуть жи­ти з на­ми по­ряд? Але... З одно- го бо­ку — тут дно, апо­ка­лі­псис і ре­аль­не про­ва­л­ля, бур­шти­но­ве пе­кло. А з ін­шо­го бо­ку — та­кі мо­раль­ні ви­со­ти, як на фото, де лю­ди сто­я­ли на ко­лі­нах, зу­стрі­ча­ю­чи за­ги­блих во­ї­нів».

16 ро­ків фо­то­істо­рії, 111 ви­ста­вок у 31 мі­стах Укра­ї­ни, 702 на­го­ро­дже­ні фо­то­гра­фи — це істо­рія Між­на­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су га­зе­ти «День» у ци­фрах. Цьо­го року ста­ти­сти­ка не менш вра­жа­ю­ча — близь­ко 200 уча­сни­ків при­сла­ли біль­ше 3000 фото. Жу­рі «Дня» ві­ді­бра­ло з них 350 най­кра­щих знім­ків. А уже зов­сім ско­ро, а са­ме 6 листопада, у га­ле­реї «Лав­ра» від­бу­де­ться офі­цій­не відкриття фо­то­ви­став­ки. За сло­ва­ми чле­на жу­рі фо­то­кон­кур­су, більд-ре­да­кто­ра «Дня» Миколи Тимченка, на кон­курс при­йшло ба­га­то ро­біт із зо­ни АТО, фо­то­гра­фії бій­ців при­сла­ли як про­фе­сій­ні фо­то­гра­фи, так і во­лон­те­ри. «Тра­ди­цій­но ба­га­то по­лі­ти­чних фо­то­гра­фій, але та­кож ба­га­то жан­ро­вих знім­ків зви­чай­но­го жи­т­тя, що свід­чить про те, що лю­ди не тіль­ки про вій­ну ду­ма­ють», — го­во­рить Ми­ко­ла Тим­чен­ко.

Окрім по­стій­них но­мі­на­цій кон­кур­су — «По­дії», «Жи­т­тя, як во­но є», «По­лі­ти­ка», «Жан­ро­ве фото» і «Світ очи­ма ді­тей», з’яви­ли­ся й но­ві. Так окре­ма но­мі­на­ція від між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції ПРООН «Бу­ду­є­мо но­ву кра­ї­ну ра­зом» те­пер вклю­чає у се­бе під­но­мі­на­ції: «Я ре­фор­мую кра­ї­ну!», «Но­вий Дон­бас», «Пе­ре­се­лен­ці. Жи­ти за­но­во!», «Чи­ста та зе­ле­на Укра­ї­на». Впер­ше цьо­го року на­го­ро­джу­ва­ти­муть і фо­то­гра­фів у но­мі­на­ції «Пта­хи во­дойм».

Фо­то­гра­фії, пред­став­ле­ні на фо­то­ви­став­ках «Дня», ча­сто називають про­ро­чи­ми. Тож, мо­жли­во, і цьо­го ра­зу ви по­ба­чи­ти не ли­ше те, як Укра­ї­ні про­жи­ла цей рік, а й те, як во­на про­жи­ве рік на­сту­пний.

Ви­став­ка три­ва­ти­ме у га­ле­реї «Лав­ра» (вул. Лавр­ська, 1) з 7 по 15 листопада. Вхід віль­ний.

ФОТО КА­ТЕ­РИ­НИ МЕЛЬ­НИ­ЧУК / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.