Джон Кер­рі: час по­кла­сти край «пе­клу» гро­ма­дян­ської вій­ни в Си­рії

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

США акти­ві­зу­ва­ли по­лі­ти­чні зу­си­л­ля у спро­бі по­кла­сти край гро­ма­дян­ській вій­ні в Си­рії. На­пе­ре­до­дні ві­зи­ту до Ві­дня, де в п’ятни­цю він ві­зьме участь у зу­стрі­чі пред­став­ни­ків кра­їн, за­ці­кав­ле­них у по­шу­ку ви­хо­ду із си­рій­ської кри­зи, держ­се­кре­тар США Джон Кер­рі за­явив, що час ви­би­ра­ти­ся з «цьо­го пе­кла». У зу­стрі­чі ма­ють на­мір взя­ти участь мі­ні­стри за­кор­дон­них справ Ве­ли­кої Бри­та­нії, Фран­ції, Ні­меч­чи­ни, Єги­пту та Лі­ва­ну. На ній та­кож бу­дуть при­су­тні пред­став­ни­ки ке­рів­ни­цтва ЄС та про­від­них грав­ців ре­гіо­ну — Ту­реч­чи­ни, Са­у­дів­ської Ара­вії, кра­їн Пер­ської за­то­ки і Ро­сія. У пе­ре­мо­ви­нах та­ко­го рів­ня впер­ше ві­зьме участь і пред­став­ник Іра­ну. Мо­сква і Те­ге­ран у си­рій­сько­му кон­флі­кті твер­до під­три­му­ють пре­зи­ден­та Аса­да, то­ді як США, Ту­реч­чи­на, Са­у­дів­ська Ара­вія і кра­ї­ни Пер­ської за­то­ки на­по­ля­га­ють на то­му, що в дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві йо­му не мі­сце в си­рій­ській по­лі­ти­ці.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.