В умо­вах, ма­кси­маль­но на­бли­же­них до бо­йо­вих

Чер­го­вим ви­про­бу­ва­н­ням на про­фе­сіо­на­лізм для кур­сан­тів Вій­сько­вої ака­де­мії (м. Оде­са) ста­ло за­ня­т­тя з ін­же­нер­ної під­го­тов­ки

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Май­бу­тні офі­це­ри від­пра­цю­ва­ли низ­ку пра­кти­чних пи­тань що­до по­ряд­ку дій по­за­шта­тних груп роз мі ну ван ня, а та кож вста нов - ле­н­ня, ви­яв­ле­н­ня та зне­шко­дже­н­ня боє­при­па­сів та ви­бу­хо­не­без­пе­чних пред ме тів, по ві дом ляє сайт Мі но бо ро ни. Ха рак тер ною особ - ли­ві­стю за­ня­т­тя ста­ло те, що кур - сан ти, роз по ді ле ні на дві гру пи, ви­ко­ну­ва­ли зав­да­н­ня одно­ча­сно. Тоб то спо чат ку при хо ва но од не від одно­го во­ни вста­нов­лю­ва­ли на рі­зних ді­лян­ках ви­бу­хо­не­без­пе­чні пре­дме­ти, а зго­дом, мі­ня­ю­чись міс ця ми, ви ко ну ва ли за вдан ня з їхньо­го ви­яв­ле­н­ня та подаль­шо­го зне­шко­дже­н­ня, що спри­я­ло біль­шій на­вче­но­сті май­бу­тніх ко­ман­ди­рів та по­кра­щен­ню рів­ня їхньої го­тов­но­сті до дій в умо­вах, ма­кси­маль­но на­бли­же­них до бо­йо­вих.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.