Хі­ба ко­ру­пцію пе­ре­ма­га­ють спецназом, а не ро­зу­мом?

Den (Ukrainian) - - Пошта «Дня» -

До­пис ко­ри­сту­ва­ча Іва­на Бо­ко­го (facebook-сто­рін­ка «Дня»)

Знаю те­пер то­чно: в Мі­ні­стер­стві куль­ту­ри спе­цна­зу не бу­де. Та­лан­ти і ми­сте­цтво і да­лі бу­дуть без­за­хи­сні. А в ін­ших мі­ні­стер­ствах, крім, зро­зумі­ло, се­лян­сько­го, мо­жуть з’яви­ти­ся. Їх і так до чор­та. Най­но­ві­ший спе­цназ у НАБУ освя­тив Президент. З БТРа­ми, уні­фор­мою, шкар­пе­тка­ми за 380 і т д. На бі­са все це там, де має пра­цю­ва­ти пе­ре­дов­сім ін­те­лект? Зро­зумі­ло, ко­рум­по­ва­на вла­да бо­ї­ться на­ро­ду і ви­бу­до­вує свій за­хист від ньо­го. Іна­кше як зро­зу­мі­ти ство­ре­н­ня та­ко­го спе­цна­зу при зу­бо­жін­ні бю­дже­тни­ків і всьо­го на­ро­ду, го­лій та бо­сій ар­мії? Хі­ба ко­ру­пцію пе­ре­ма­га­ють спецназом, а не ро­зу­мом? Чи бу­де­мо жи­ти за прин­ци­пом: як си­ла є, то ро­зу­му не тре­ба? Не з то­го по­чи­на­є­мо бо­ро­ти­ся з ко­ру­пці­єю, яв­но не з то­го. Все це імі­та­ція бо­роть­би зі злом. Ко­ру­пція — це, по су­ті, вій­на з на­ро­дом сил зла, але в та­кій вій­ні пе­ре­ма­га­ють не БТРи. Втім, го­ді щось до­во­ди­ти в кра­ї­ні, де ко­ру­пцію очо­лює вла­да.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.