По­до­рож до себе

У Ки­є­ві роз­по­ча­ли­ся зйом­ки пер­шо­го спіль­но­го укра­їн­сько-іта­лій­сько­го філь­му

Den (Ukrainian) - - Культура - Оле­на БЕРЕЖНЮК, фото Руслана КАНЮКИ, «День»

Дня­ми Опто­вий ри­нок сто­ли­ці пе­ре­тво­рив­ся на... кор­дон з Угор­щи­ною. Са­ме зі сце­ни пе­ре­ти­ну кордону й роз­по­ча­ли­ся зйом­ки ко­ме­дії «Ізі», над якою пра­цю­ють ко­ман­ди Укра­ї­ни та Іта­лії.

Цей фільм — спіль­ний про­ект ком­па­ній «Фре­ш­про­да­кшн» (Ки­їв, Укра­ї­на), « Бар­тле­бі Філм » ( Рим, Іта­лія) та «Піл­грім Філм» (Трі­єст, Іта­лія). Ізі — ім’я го­лов­но­го ге­роя, якого грає іта­лій­ський актор Ні­ко­ла Но­чел­ла. За за­ду­мом ав­то­рів, Ізі — у ми­ну­ло­му успі­шний гон­щик «Фор­му­ли-3», який на­брав ва- гу та біль­ше не мо­же за­йма­ти­ся улю­бле­ною спра­вою. Ізі у від­чаї, про­во­дить дні у сво­є­му будинку на бе­ре­зі мо­ря, до­ки його брат не зна­хо­дить для ньо­го ці­ка­ву ро­бо­ту. І ось, «гон­щик» ве­зе з Іта­лії у ви­со­ко­гір­не кар­пат­ське се­ло тру­ну з ті­лом за­ги­бло­го на бу­дів­ни­цтві укра­їн­сько­го за­ро­бі­тча­ни­на.

— Це одна з кра­щих ро­лей, яку ме­ні про­по­ну­ва­ли, — зі­зна­є­ться Н. Но­чел­ла. — Я не кла­си­чний ге­рой для кі­не­ма­то­гра­фа, як ба­чи­те, тро­хи пов­нень­кий. Роль ці­ка­ва тим, що мій пер­со­наж по­до­ро­жує і зу­стрі­чає ба­га­тьох лю­дей. Вони до­по­ма­га­ють йо­му від­кри­ти­ся, зро­зу­мі­ти, хто він на­справ­ді, і прийня­ти се- бе та­ким, як він є. Ду­маю, ко­жна лю­ди­на у цьо­му жит­ті ра­но чи пі­зно здійснює та­ку по­до­рож вглиб себе.

Два ти­жні то­му актор при­їхав в Укра­ї­ну для зйо­мок. Не­зва­жа­ю­чи на мов­ні бар’єри, пра­цю­ва­ти тут, за його сло­ва­ми, ду­же лег­ко та при­єм­но.

— В Укра­ї­ні та у Ки­є­ві я по­чу­ва­ю­ся прекрасно, — ствер­джує Н.Но­чел­ла. — Я ба­чу го­стин­не мі­сто та чу­до­вих лю­дей. На­віть коли у ме­не тра­пля­ли­ся мов­ні бар’єри, а пе­ре­кла­да­ча не бу­ло по­руч, усі лю­ди на­ма­га­ли­ся до­по­мог­ти. Зні­маль­на гру­па та увесь пер­со­нал да­ру­ють нам осо­бли­ве те­пло, і я ро­зу­мію, що ми не змо­гли б зня­ти цей фільм у жо­дній ін­шій кра­ї­ні.

«УКРА­Ї­НИ У СЦЕ­НА­РІЇ НЕ БУ­ЛО»

Спів­пра­ця між українською та іта­лій­ською ко­ман­да­ми роз­по­ча­ла­ся ще 2010-го. Зі слів спів­про­дю­се­ра філь­му від укра­їн­ської сто­ро­ни Юлії Чер­нав­ської, то­ді вони з іта­лій­ця­ми пра­цю­ва­ли в одній єв­ро­пей­ській про­гра­мі над вла­сни­ми про­е­кта­ми. Під час ро­бо­ти ви­пад­ко­во по­тра­пи­ли до одні­єї се­кції, ді­зна­ли­ся про ідею ко­лег і за­ці­ка­ви­ли­ся нею.

— Із са­мо­го по­ча­тку у сце­на­рії не бу­ло Укра­ї­ни, — роз­по­від­ає Ю. Чер­нав­ська, — по­дії ма­ли від­бу­ва­ти­ся в ін­шій кра­ї­ні. Але ми за­про- си­ли ре­жи­се­ра Ан­дреа Ма­нья­ні до нас у го­сті. Після відвідин він ви­рі­шив пе­ре­не­сти дію сво­го філь­му на те­ри­то­рію на­шої кра­ї­ни. Го­лов­на ідея кар­ти­ни «Ізі» — ні­ко­ли не мо­жна зда­ва­ти­ся! Жи­т­тя — це рух. І для то­го, щоб жи­ти, що­дня тре­ба йти до чо­гось но­во­го.

ПО­ГО­ДА — НЕ ПЕ­РЕ­ШКО­ДА

Пер­ший зні­маль­ний день ви­пав на пе­рі­од сут­тє­во­го по­гір­ше­н­ня по­го­дних умов. У Ки­є­ві че­рез по­ри­ви ві­тру ого­ло­си­ли штор­мо­ве по­пе­ре­дже­н­ня, то­му й зйом­ки тро­хи за­три­ма­ли­ся. Однак, за сло­ва­ми спів­про­дю­се­ра з іта­лій­ської сто­ро­ни Джа­на­па­о­ло Сми­ра­лья, природні умо­ви у жо­дно­му ра­зі не за­ва­дять ро­бо­ті

— Для нас най­біль­шою про­бле­мою ста­ло ра­пто­ве по­те­плі­н­ня минулого ти­жня, — роз­по­від­ає про­дю­сер. — Ми хо­ті­ли по­ка­за­ти Укра­ї­ну як сні­жну кра­ї­ну. Коли ми пла­ну­ва­ти зйом­ку, сніг у вас був. Ми ду­же на ньо­го роз­ра­хо­ву­ва­ли, але ра­пто­во усе роз­та­ну­ло. То­му за­раз ми тро­хи роз­ча­ро­ва­ні.

АКТО­РИ

Зйом­ки пла­ну­ю­ться у кіль­кох ло­ка­ці­ях. Роз­по­ча­ти ви­рі­ши­ли з Ки­є­ва, оскіль­ки са­ме тут пе­ред­ба­че­на зав’яз­ка по­дій. Але вже най­ближ­чим ча­сом зні­маль­на гру­па пе­ре­їде до Кар­пат, а зго­дом ро­бо­та про­дов­жи­ться в Іта­лії. В Укра­ї­ні зби­ра­ю­ться відзня­ти май­же 70% усьо­го ма­те­рі­а­лу.

Що­до акто­рів — біль­шість із них також укра­їн­ці. Серед най­більш ві­до­мих — Остап Сту­пка. Ці­ка­во, що на роль у кар­ти­ні його осо­би­сто за­про­сив ре­жи­сер Ан­дреа Ма­нья­ні:

— Най­біль­ше вра­жає по­гляд Оста­па Сту­пки — роз­по­від­ає А. Ма­нья­ні. — Цей ди­ва­ку­ва­тий по­гляд, який він вміє ро­би­ти, ме­не ду­же за­че­пив. Я ви­рі­шив, що він іде­аль­но під­хо­дить на за­про­по­но­ва­ну роль».

У філь­мі Остап Сту­пка пе­ре­вті­ли­ться у ка­то­ли­цько­го свя­ще­ни­ка, який на­ма­га­є­ться змі­ни­ти свій спо­сіб жи­т­тя. Це роль дру­го­го пла­ну, але сам актор нею за­хо­пле­ний

— Моя роль не­ве­ли­ка, але во­на бу­де ду­же зво­ру­шли­вою, — за­пев­няє О.Сту­пка. — У нас вже бу­ли спіль­ні ре­пе­ти­ції з Ні­ко­ла Но­чел­ла, ми ви­рі­шу­ва­ли, як вті­лю­ва­ти­ме­мо на­ші сце­ни пе­ред ка­ме­рою.

Усю команду че­кає дов­га та на­пру­же­на ро­бо­та, а гля­да­чі змо­жуть по­ба­чи­ти фільм на екра­нах че­рез рік.

ТИ­ХО, ЙДЕ ЗЙОМ­КА!

ГО­ЛОВ­НО­ГО ГЕ­РОЯ СТРІ­ЧКИ «ІЗІ» ГРАЄ ІТА­ЛІЙ­СЬКИЙ АКТОР НІ­КО­ЛА НО­ЧЕЛ­ЛА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.