За­мість лі­ку­ва­н­ня — ге­па­тит

Са­бо­таж реформ ро­бить ме­ди­ци­ну не­ефе­ктив­ною і не­без­пе­чною. Ін­фі­ку­ва­н­ня он­ко­хво­рих ді­тей у Він­ни­ці — то­му до­каз

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Ме­ди­ци­на за­че­ка­ла­ся реформ. По­трі­бні еле­мен­тар­ні змі­ни, щоб за лі­ку­ва­н­ня па­ці­єн­ти пла­ти­ли не у ки­ше­ню лі­ка­рю, а офі­цій­но чи зі стра­хов­ки, щоб мед­се­стра ста­ви­ла кра­пель­ни­цю за свою ви­со­ку зар­пла­ту, а не за шо­ко­лад­ку чи пів­со­тні гри­вень, щоб лі­кар при­бу­вав на ви­клик у глу­хо­му се­лі, а не від­мов­ляв­ся при­їха­ти, бо не­має бен­зи­ну. Та­ких «щоб» на­зби­ра­ло­ся стіль­ки, що ві­ра у ме­ди­чну ре­фор­му з ко­жним днем слаб­шає і ви­да­є­ться швидше ко­смі­чною мрі­єю, ніж ре­аль­ні­стю. Як при­клад — історія лі­ку­ва­н­ня он­ко­хво­рої дів­чин­ки з Він­ни­ці.

ЛІ­КАР­СЬКА ПО­МИЛ­КА ЧИ НЕОБАЧНІСТЬ?

На­та­ля роз­по­від­ає, що 2006 ро­ку у її донь­ки ви­яви­ли го­стрий лей­коз, а під час лі­ку­ва­н­ня у Він­ни­цькій обла­сній ди­тя­чій лі­кар­ні ди­ти­ну після пе­ре­ли­вань кро­ві за­ра­зи­ли ще й ге­па­ти­том С. «Те­пер нам тре­ба ро­би­ти пе­ре­сад­ку кі­сно­го моз­ку. На кон­суль­та­ції в «Охмат­ди­ті» нам ска­за­ли, що пе­ре­сад­ку тре­ба бу­ло ро­би­ти ще влі­тку. А ча­су ду­же ма­ло. Що­до лі­ку­ва­н­ня, то кра­пель­ни­ці та шпри­ци то є, то не­ма, а це ж ко­жен день тре­ба, пре­па­ра­ти для хі­міо­те­ра­пії ку­пу­є­мо са­мі — це лі­ки, що вво­зя­ться не­ле­галь­но, або че­рез во­лон­те­рів шу­ка­є­мо, де їх ді­ста­ти. За пів­ро­ку на лі­ки у нас пі­шло сто ти­сяч гри­вень», — опи­сує си­ту­а­цію На­та­ля.

Во­лон­те­ри, які до­по­ма­га­ють он­ко­хво­рим ді­тям з лі­ку­ва­н­ням, роз­по­від­а­ють, що у тій же Він­ни­ці був ви­па­док, коли хво­ру ди­ти­ну в он­ко­ге­ма­то­ло­гі­чно­му від­ді­лен­ні ті­єї жо­бла­сної лі­кар­ні ін­фі­ку­ва­ли від­ра­зу трьо­ма ге­па­ти­та­ми: А,В і С. На­ра­зі дів­чин­ка на лі­ку­ван­ні у Ні­меч­чи­ні, там­те­шні лі­ка­рі шо­ко­ва­ні, та­ко­го у сво­їй пра­кти­ці вони ще не ба­чи­ли. Чо­му так ста­ло­ся? До­сі не з’ясу­ва­ли. І практично ні­ко­го за це не по­ка­ра­но. На жаль, в Укра­ї­ні не діє си­сте­ма від­по­від­аль­но­сті за лі­кар­ські по­мил­ки. По­тер­пі­лі па­ці­єн­ти са­мо­туж­ки практично ні­чо­го до­ве­сти не мо­жуть, на­віть у су­дах. Це — ще одна про­бле­ма, яку б ма­ла розв’яза­ти ре­фор­ма.

РОЗПИСКА З ВІ­РУ­СОМ

Він­ни­цькі акти­ві­сти спро­бу­ва­ли впли­ну­ти на си­ту­а­цію са­мі. «Коли по­ча­сті­ша­ли звер­не­н­ня від ба­тьків, що у ді­тей па­ра­лель­но з он­ко­за­хво­рю­ва­н­ня­ми є ге­па­ти­ти, ми про­ве­ли роз­слі­ду­ва­н­ня і ви­яви­ли, що за пів­то­ра ро­ки у Він­нич­чи­ні за­ра­зи­ли на ге­па­тит Ві С 35 ді­тей, — за­зна­чає Ва­лен­ти­на Мар­ке­вич, президент бла­го­дій­но­го фон­ду «До­по­мо­га он­ко­хво­рим ді­тям». — Але най­більш па­ра­до­ксаль­не у цій си­ту­а­ції те, що лі­ка­рі бе­руть з ба­тьків роз­пи­ску, мов­ляв, ми вли­ва­є­мо кров, але ви до нас пре­тен­зій не ма­є­те, якщо ми вас за­ра­зи­мо ге­па­ти­том С. За­раз ми го­ту­ва­ти­ме­мо звер­не­н­ня, щоб за­ві­ду­ва­ча он­ко­ге­ма­то­ло­гі­чним від­ді­ле­н­ням Ле­о­ні­да Оста­пен­ка звіль­ни­ли».

«Коли у Він­ни­ці шу­ка­ли при­чи­ни цих ви­пад­ків, звіль­ни­ли на­чаль­ни­ка де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’я, а винною ви­йшла за­ста­рі­ла апа­ра­ту­ра, яка не ви­яв­ляє ві­ру­си ге­па­ти­тів у кро­ві. Тре­ба змі­ни­ти си­сте­му те­сту­ва­н­ня до­нор­ської кро­ві, ство­ри­ти бан­ки до­нор­ської кро­ві при лі­кар­нях», — до­дає пред­став­ник фон­ду «До­по­мо­га он­ко­хво­рим ді­тям» Ла­ри­са Бі­ло­зір.

«СИ­СТЕ­МА МАЄ ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ НА ЛЮ­ДИ­НУ»

«Є ін­ша схе­ма: лі­ка­рі да­ють ба­тькам ра­хун­ки, щоб опла­ти­ти по­слу­ги фі­зи­чним осо­бам-під­при­єм­цям за опе­ра­ції. Тоб­то, лі­ка­рі від­кри­ва­ють ра­хун­ки для опла­ти сво­єї ро­бо­ти. Так, я зго­дна, що го­ло­дний лі­кар не мо­же лі­ку­ва­ти, — про­дов­жує Ва­лен­ти­на Мар­ке­вич. — Але де за­кон про дер­жав­не со­ці­аль­не стра­ху­ва­н­ня? Він був 2014 ро­ку на сай­ті Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я, але ні­хто на ньо­го не від­ре­а­гу­вав. Так, тре­ба від­хо­ди­ти від фі­нан­су­ва­н­ня ліж­ко­місць, тре­ба ви­ко­ну­ва­ти за­ко­ни, але так, щоб вони не су­пе­ре­чи­ли один одно­му. Си­сте­ма має пра­цю­ва­ти на лю­ди­ну, а не на чи­нов­ни­ка».

То­му пи­та­н­ня, чи по­трі­бні змі­ни у ме­ди­ци­ні, від­па­дає від­ра­зу. Зви­чай­но, так. Але коли вони бу­дуть? Як влу­чно від­зна­чив у сво­є­му бло­зі екс­перт «Ре­а­ні­ма­цій­но­го па­ке­ту реформ» Оле­ксандр Яб­чан­ка, у про­ва­лі ре­фор­ми ви­нен не ли­ше мі­ністр Оле­ксандр Кві­та­шві­лі (до ре­чі, за ча­си не­за­ле­жно­сті Укра­ї­на ма­ла 18 мі­ні­стрів охо­ро­ни здо­ров’я, а ре­зуль­та­ту — ма­ло), вин­ні усі: і мі­ні­стер­ство, і ко­мі­тет пар­ла­мен­ту з пи­тань охо­ро­ни здо­ров’я, і Президент. Мо­же, до­сить са­бо­ту­ва­ти?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.