Орі­єн­тир – на «по­зи­тив»

Го­ло­ва прав­лі­н­ня «Інтеру» Єгор БЕНКЕНДОРФ роз­по­вів «Дню» про но­ві про­е­кти те­ле­ка­на­лу, став­ку на які­сну до­ку­мен­та­лі­сти­ку і те­ма­ти­ку вла­сних се­рі­а­лів

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «Дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Ві­до­мий укра­їн­ський сце­на­рист, ре­жи­сер, про­дю­сер, те­ле­ме­не­джер, го­ло­ва прав­лі­н­ня те­ле­ка­на­лу

«Ін­тер» Єгор БЕНКЕНДОРФ у не­ді­лю, 14 лю­то­го, від­зна­чає свій день на­ро­дже­н­ня. Його як про­дю­се­ра кіль­кох де­ся­тків те­ле­ві­зій­них ху­до­жніх філь­мів і понад 25 до­ку­мен­таль­них стрі­чок, ке­рів­ни­ка ба­га­тьох між­на­ро­дних те­ле­мо­стів на­зи­ва­ють одним із най­успі­шні­ших те­ле­ві­зій­них ме­не­дже­рів кра­ї­ни.

Ці­ка­во, що практично одра­зу після дня на­ро­дже­н­ня ке­рів­ни­ка «Інтеру» те­ле­ка­нал ви­пу­скає в ефір ба­га­то­се­рій­ний фільм вла­сно­го ви­ро­бни­цтва «За­пи­тай­те в осе­ні» і вже на­сту­пно­го ти­жня — чо­ти­ри прем’єри вла­сних про­е­ктів.

Про твор­чі пла­ни на рік, до­ку­мен­таль­не кі­но та ху­до­жні се­рі­а­ли укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва, які відзняв і про­дов­жує зні­ма­ти те­ле­ка­нал, «День» і по­спіл­ку­вав­ся з іме­нин­ни­ком, при­ві­тав­ши його зі свя­том.

— 7 лю­то­го на те­ле­ка­на­лі «Ін­тер» від­бу­ла­ся прем’єра до­ку­мен­таль­но­го філь­му вла­сно­го ви­ро­бни­цтва «Олег Ан­то­нов — лю­ди­на не­ба». Стрі­чка, при­свя­че­на 110-річ­чю з дня на­ро­дже­н­ня ге­ні­аль­но­го авіа­кон­стру­кто­ра, зі­бра­ла бі­ля екра­нів близь­ко 2,2 міль­йо­на те­ле­гля­да­чів. Чи пла­ну­є­те в ефір­ній сі­тці збіль­ши­ти час­тку кон­тен­ту та­ко­го рів­ня?

— «Ін­тер» — те­ле­ка­нал спе­ці­аль­них по­дій. Ми зав­жди звер­та­є­мо ува­гу на ва­жли­ві да­ти, які є зна­чу­щи­ми для ба­га­тьох лю­дей. Ба біль­ше, якщо го­во­ри­ти про укра­їн­ське те­ле­ба­че­н­ня за­га­лом, про ці да­ти ли­ше на «Ін­те­рі» й пам’ята­ють. До­ку­мен­таль­ні філь­ми «Амо­сов. Сто­лі­т­тя», «Бо­г­дан Сту­пка. За­будь­те сло­во «смерть», «Кві­тка. Го­лос у єди­но­му ек­зем­пля­рі» зна­йшли ві­дгук у гля­да­цьких сер­цях, що під­твер­джує ви­со­кі рей­тин­ги те­ле­пе­ре­гля­ду. То­му 2016 ро­ку ми також зні­ма­ти­ме­мо сю­же­ти, спец­про­е­кти, філь­ми про на­ших сла­ве­тних спів­ві­тчи­зни­ків. Роз­по­від­а­ти гля­да­чам ці­ка­ві істо­рії з їхньо­го жи­т­тя, на­га­ду­ва­ти про їхні до­ся­гне­н­ня. Ми не мо­гли оми­ну­ти ува­гою 110 рі­чни­цю від дня на­ро­дже­н­ня ле­ген­дар­но­го авіа­кон­стру­кто­ра Олега Ко­стян­ти­но­ви­ча Ан­то­но­ва. Ми й на­да­лі зні­ма­ти­ме­мо філь­ми про зна­ко­вих лю­дей.

— У по­не­ді­лок, 15 лю­то­го, о 21.00 на те­ле­ка­на­лі «Ін­тер» стар­тує прем’єра 60-се­рій­ной ме­ло­дра­ми «За­пи­тай­те в осе­ні». Чи озна­чає це, що ка­нал пра­гне до істо­тно­го збіль­ше­н­ня час­тки про­ду­кції вла­сно­го ви­ро­бни­цтва? На які прем’єри гля­да­чі мо­жуть че­ка­ти цьо­го се­зо­ну?

— То­рік у нас ду­же успі­шно про­йшла «Гре­чан­ка», ство­ре­на на за­мов­ле­н­ня те­ле­ка­на­лу «Ін­тер». Ме­ло­дра­ма «За­ра­ди ко­ха­н­ня я все змо­жу» стала най­кра­щим се­рі­а­лом се­зо­ну осінь-зи­ма 2015. А дням, справ­ді, стар­тує ще один се­рі­ал вла­сно­го ви­ро­бни­цтва — 60-се­рій­на ме­ло­дра­ма «За­пи­тай­те в осе­ні». Це гар­на, до­бра історія. У на­шо­му жит­ті за­раз вель­ми бра­кує по­зи­тив­них емо­цій, ко­ха­н­ня, на­дії, пра­гне­н­ня не зу­пи­ня­ти­ся в до­ся­гнен­ні сво­єї мрії — се­рі­ал са­ме про це. До ре­чі, на­сту­пно­го ти­жня, з 15 до 21 лю­то­го, на « Ін­те­рі » одра­зу чо­ти­ри прем’єри. Два но­вих се­рі­а­ли — вла­сно­го ви­ро­бни­цтва «За­пи­тай­те в осе­ні» і зна­ме­ни­та аме­ри­кан­ська ре­тро­дра­ма з Оль­гою Ку­ри­лен­ко «Мі­сто мрії». А ще прем’єри но­вих про­е­ктів — «Орел і Ре­шка. Шо­пінг» і «Орел і Ре­шка. Кру­го­сві­тка». На­пе­ред не роз­по­від­а­ти­му по­дро­биць, але на на­ших гля­да­чів че­кає ба­га­то при­єм­них сюр­при­зів.

— У бе­ре­зні ми­нає рік після за­кон­но­го обме­же­н­ня у ви­ко­ри­стан­ні російських філь­мів, ви­ро­бле­них після 2014 ро­ку. Про які пер­ші ре­зуль­та­ти мо­жна го­во­ри­ти за під­сум­ка­ми рі­чни­ці?

— Я вва­жаю, що за­бо­ро­ни зав­жди шкі­дли­ві. Че­рез за­про­ва­дже­н­ня обме­жень ба­га­то гар­них філь­мів під­па­ли під за­бо­ро­ну. Це аб­сурд, коли пе­ред Но­вим ро­ком за­бо­ро­ня­є­ться фільм «Іро­нія до­лі, чи З лег­кою па­рою!», що є, по су­ті, атри­бу­том са­мо­го свя­та. Лю­ди те­пер не мо­жуть пе­ре­гля­ну­ти «Кав­казь­ку по­ло­нян­ку», «Сім­над­цять мит­тє­во­стей ве­сни», «Ле­тять жу­рав­лі». Філь­ми, що уві­йшли до Золотого фон­ду кі­но! Гар­вард на­зи­ває «Ле­тять жу­рав­лі» філь­мом, обов’яз­ко­вим для пе­ре­гля­ду, а в Укра­ї­ні його за­бо­ро­ня­ють. Що це? Це неправильно. Так са­мо, як і за­бо­ро­ня­ти ви­кла­да­н­ня російського ми­сте­цтва в де­яких укра­їн­ських ви­шах.

— З яким на­стро­єм і пла­на­ми зу­стрі­ча­є­те день на­ро­дже­н­ня?

— Зна­є­те, в ди­тин­стві я зав­жди че­кав на день на­ро­дже­н­ня, це був час без­ме­жної ра­до­сті і ве­се­ло­щів, ди­во­ви­жних подарунків. Остан­ні­ми ро­ка­ми з’явив­ся лег­кий сму­ток... Ти ста­єш стар­шим, від­хо­дять до­ро­гі лю­ди, зни­ка­ють ілю­зії. На мій по­гляд, го­лов­не — зав­жди пам’ята­ти, що не мо­жна зне­ві­ря­ти­ся, не мо­жна опу­ска­ти ру­ки. Адже є близь­кі й рі­дні — ма­ма, дру­жи­на, ді­ти, дру­зі, яких я ду­же лю­блю, ці­ную і по­ва­жаю. То­му тре­ба лю­би­ти, не втра­ча­ти опти­мі­зму і зна­хо­ди­ти при­во­ди ра­ді­ти жи­т­тю. А ще — про­дов­жу­ва­ти ди­ву­ва­ти й ди­ву­ва­ти­ся.

ЄГОР БЕНКЕНДОРФ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.