Хтось знав про День са­мо­тніх?

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «Дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

Усім ві­до­мо, що 14 лю­то­го відзначають День за­ко­ха­них. По­ли­чки крам­ниць напередодні свя­та на­пов­ню­ю­ться всі­ма від­тін­ка­ми чер­во­но­го та без­ліч­чю ва­рі­а­цій на те­му сер­де­чок, кві­то­чок та ін­ших сим­во­лів лю­бо­ві.

Але ж у сві­ті жи­вуть не ли­ше за­ко­ха­ні... Існу­ють і са­мо­тні лю­ди, і зов­сім не обов’яз­ко­во при цьо­му вони не­ща­сли­ві. Ма­буть, са­ме для них і ви­га­да­ли не­о­фі­цій­ний День са­мо­тніх як аль­тер­на­ти­ву Дню за­ко­ха­них. Що­прав­да, з да­тою зго­ди не ді­йшли, то­му від­зна­ча­є­ться цей день як 14-те, так і 15 лю­то­го — ко­му як зру­чні­ше. У ці дні лю­ди без па­ри зби­ра­ю­ться в ком­па­нії, щоб ве­се­ло про­ве­сти час. А хтось, нав­па­ки, де­мон­стра­тив­но ве­че­ряє один, по­се­ред ка­фе, в при­су­тно­сті ща­сли­вих пар. Ба­га­то хто цьо­го дня вдя­га­є­ться у зе­ле­не, адже цей ко­лір про­ти­ле­жний чер­во­но­му, або в чор­не — бо це від­су­тність ко­льо­ру як та­ко­го.

До ре­чі, для тих, хто з ті­єї чи ін­шої при­чи­ни теж не ви­знає Дня за­ко­ха­них, є де­кіль­ка ці­ка­вих фа­ктів.

По-пер­ше, ні для ко­го не се­крет, що День Свя­то­го Ва­лен­ти­на — ко­мер­цій­ний про­ект. За «ко­мер­ці­а­лі­за­ці­єю» це свя­то по­сі­дає дру­ге мі­сце у сві­ті після Рі­здва. Також існує дум­ка, що свя­то — лі­те­ра­тур­на ви­гад­ка. Адже су­ча­сний імідж Дня за­ко­ха­них за­крі­пив­ся за цим днем зав­дя­ки ан­глій­сько­му по­е­то­ві Дже­фрі Чо­се­ру, який був по­пу­ляр­ним у ХІV столітті. До ньо­го ні­хто не пи­сав про День Свя­то­го Ва­лен­ти­на як про осо­бли­вий ро­ман­ти­чний день.

ФОТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.