Сто­ли­чна вла­да за­бу­ла обі­цян­ку?

Акти­ві­сти ви­ма­га­ють за­вер­ши­ти ре­кон­стру­кцію ки­їв­сько­го ве­ло­тре­ка, а не пе­ре­тво­рю­ва­ти його на чер­го­ве бу­дів­ни­цтво

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День» ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Пам’ ятка, роз­та­шо­ва­на у цен­трі мі­ста, на ву­ли­ці Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го, 58А, уже по­стра­жда­ла від за­бу­до­ви: коли впри­тул до неї зво­ди­лись дві ба­га­то­по­вер­хів­ки, ча­сти­ну по­ло­тна зруй­ну­ва­ли. Ни­ні ме­рія пла­нує пе­ре­да­ти зе­мель­ну ді­лян­ку, яка, вла­сне, є ве­ло­тре­ком, під під­зем­ний пар­кінг на 40 місць. Бу­ді­вель­на те­хні­ка вже пра­цює.

Ве­ло­спіль­но­та і гро­мад­ські ді­я­чі під­го­ту­ва­ли звер­не­н­ня до ме­ра Ки­є­ва Ві­та­лія Кли­чка, а вчо­ра при­йшли під сті­ни Київради із ви­мо­гою ви­ко­на­ти пе­ред­ви­бор­чу обі­цян­ку — за­вер­ши­ти ре­став­ра­цію ве­ло­тре­ку, на що у бю­дже­ті на 2016 рік ви­ді­ле­но 35 міль­йо­нів гри­вень, і ство­ри­ти тут обі­ця­ний центр ве­ло­спор­ту.

У різ­кій змі­ні по­лі­ти­ки вла­ди акти­ві­сти ба­чать пря­мий ін­те­рес за­бу­дов­ни­ка. Як за­зна­ча­ють акти- ві­сти ГО «Ки­їв­ський велотрек», на те­ри­то­рії пам’ятки вже по­ча­ли бу­ду­ва­ти під­зем­ний ав­то­пар­кінг. З’ясу­ва­ло­ся, що за­мов­ни­ком є КП «Жи­тло­ін­ве­ст­буд-УКБ», а рішення що­до бу­дів­ни­цтва пар­кін­гу ло­бі­ює його очіль­ник В’яче­слав Не­поп, який одно­ча­сно є де­пу­та­том Київради. На­ра­зі го­лов­на ви­мо­га акти­ві­стів — зу­пи­ни­ти роз­по­ча­те бу­дів­ни­цтво під­зем­но­го пар­кін­гу і про­ве­сти які­сну ре­став­ра­цію по­ло­тна із ви­ко­ри­ста­н­ням су­ча­сних те­хно­ло­гій — тоб­то, до­ве­сти велотрек до ла­ду.

Ві­та­лій Кли­чко за­пев­няє, що пар­кінг по­трі­бен для ін­фра­стру­кту­ри те­ри­то­рії та ні­як не впли­не на до­лю ве­ло­тре­ку, ре­кон­стру­кцію якого пла­ну­є­ться за­вер­ши­ти до трав­ня. Але ча­сто за та­ким по­спі­хом хо­ва­ю­ться бу­ді­вель­но-зе­мель­ні ма­хі­на­ції. Акти­віс­тка Іри­на Кар­ма­но­ва опри­лю­дни­ла ін­фор­ма­цію, що про­ект бу­дів­ни­цтва дру­гої чер­ги на ву­ли­ці Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го, 58А дня­ми обго­во­рю­вав­ся на кон­фе­рен­ції На­ціо­наль­но­го со­ю­зу ар­хі­те­кто­рів Укра­ї­ни. Пев­но, не­дар­ма.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.