У по­шу­ках «Лю­бов­но­го на­пою»

Зна­мен­ний укра­їн­ський бас-ба­ри­тон Ан­дрій Ма­сла­ков де­бю­тує в ко­мі­чній опе­рі До­ні­цет­ті

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

На­га­да­є­мо, прем’єра «Лю­бов­но­го на­пою» на сце­ні На­ціо­наль­ної опе­ри від­бу­ла­ся 2009 ро­ку. По­ста­нов­ку здій­сни­ли: іта­лій­ський ре­жи­сер Іта­ло Нун­ці­а­та, ди­ри­гент Во­ло­ди­мир Ко­жу­хар, хор­мей­стер Бо­г­дан Пліш і ху­до­жник Ма­рія Левитська. Ви­ста­ва ви­йшла кла­сна і зав­жди спри­йма­є­ться гля­да­ча­ми на «ура»! Тон­кий гу­мор, ча­рів­на му­зи­ка, ар­ти­стизм і май­стер­ність ви­ко­нав­ців не за­ли­шає у за­лі ні­ко­го бай­ду­жим. На цю опе­ру хо­дять сім’ями, дру­жні­ми ком­па­ні­я­ми і по кіль­ка ра­зів! Бо не­ча­сто, пе­ре­гля­да­ю­чи опер­ні ви­ста­ви, від­ві­ду­ва­чі смі­ю­ться до сліз, а у фі­на­лі на­віть під­спі­ву­ють ар­ти­стам...

13 лю­то­го в опе­рі-буф «Лю­бов­ний на­пій» у ро­лі лі­ка­ря-прой­ди­сві­та Дуль­ка­ма­ра де­бю­тує пре­кра­сний спів­ак, со­ліст На­ціо­наль­ної опе­ри Ан­дрій Ма­сла­ков. Чо­ти­ри ро­ки то­му «укра­їн­ський Ка­ру­зо», як на­зи­ва­ють за кор­до­ном Ан­дрія му­зи­ко­знав­ці, по­вер­нув­ся з Ні­меч­чи­ни на Ба­тьків­щи­ну. Від­то­ді ко­жен ви­ступ Ма­сла­ко­ва не про­пу­ска­ють ме­ло­ма­ни, бо зна­ють, що це бу­де май­стер­клас у во­каль­но­му й ар­ти­сти­чно­му пла­ні. У су­бо­ту гар­ну твор­чу ком­па­нію спів­а­ку скла­дуть його ко­ле­ги: Оль­га Фо­мі­чо­ва (Аді­на), Дми­тро Ку­зьмін (Не­мо­рі­но), Ан­дрій Бон­да­рен­ко (сер­жант Бель­ко­ре), Оль­га Ма­ру­шен­ко (Джа­нет­та), хор та ор­кестр те­а­тру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.