День «У»

Чи зна­йде пар­ла­мент го­ло­си за від­став­ку чин­но­го уря­ду?

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

16лю­то­го прем’ єр-мі­ністр Укра­ї­ни Ар­се­ній Яце­нюк відзві­тує пе­ред пар­ла­мен­том за рік ро­бо­ти сво­го уря­ду. Фор­маль­но після цьо­го він втра­тить « іму­ні­тет » , і Вер­хов­на Ра­да змо­же від­пра­ви­ти його у від­став­ку. Ймо­вір­ність та­ко­го пе­ре­бі­гу по­дій до­не­дав­на бу­ла ду­же ви­со­ка: від­ра­зу три фракції пар­ла­мен­ту (дві з яких — з ко­а­лі­ції: « Са­мо­по­міч » та « Ба­тьків­щи­на » ) на­по­ля­га­ли на від­став­ці прем’ єра. Що­прав­да, вчо­ра ві­це- спі­кер пар­ла­мен­ту Ан­дрій Па­ру­бій за­пев­нив журналістів, що го­ло­сів за від­став­ку уря­ду у Вер­хов­ній Ра­ді не­ма. «На сьо­го­дні не­має до­ста­тньої кіль­ко­сті го­ло­сів для від­став­ки чин­но­го уря­ду і при­зна­че­н­ня но­во­го. Фа­кти­чно, си­ту­а­ція напередодні 16 лю­то­го емо­цій­но по­ру­шу­є­ться, але, зна­ю­чи си­ту­а­цію в пар­ла­мен­ті, я не ба­чу під­став для ухва­ле­н­ня то­го чи ін­шо­го рішення » , — ска­зав де­пу­тат.

Пре­са та по­лі­ти­чний істе­блі­шмент Укра­ї­ни практично два мі­ся­ці жи­вуть у пе­ред­чут­ті від­став­ки уря­ду Яце­ню­ка: обго­во­рю­ють прі­зви­ща «но­вих» мі­ні­стрів, ви­ма­лю­ва­лись як мі­ні­мум, два кан­ди­да­ти, які « хо­дять » в прем’єр-мі­ні­страх. А ти­ждень то­му, після то­го, як мі­ністр еко­но­мі­чно­го розвитку і тор­гів­лі Ай­ва­рас Абро­ма­ві­чус зви­ну­ва­тив пре­зи­дент­сько­го со­ра­тни­ка Іго­ря Ко­но­нен­ка в ти­ску і ко­ру­пції, зда­ва­ло­ся, що до­ля ни­ні­шньо­го Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів ви­рі­ше­на. Та не­спо­ді­ва­но в укра­їн­ську по­лі­ти­чну кри­зу, яка по­гли­блю­є­ться, втру­ти­ли­ся по­сли дер­жав «Ве­ли­кої сім­ки» і ЄС. Вони чі­тко да­ли зро­зу­мі­ти Президентові, спі­ке­ру пар­ла­мен­ту й прем’єро­ві, що че­ка­ють не на від­став­ку мі­ні­стрів, а на ре­фор­ми й успі­хи в бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю. Так чі­тко, що після цьо­го до уря­ду по­вер­ну­ли­ся на­віть ті мі­ні­стри, які вже ого­ло­си­ли про свою від­став­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.