Крим для Ро­сії – ре­зерв «гар­ма­тно­го м’яса»

На пів­остро­ві вій­на при­йшла в ко­жну ро­ди­ну: чо­ло­ві­ків по­ста­ви­ли на облік, збіль­ши­ли при­зов, про­во­дять пе­ре­пі­дго­тов­ку ре­зер­ві­стів

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Костянтин ОГНЕВИЙ, жур­на­ліст

Ро­сій­ські військ­ко­ма­ти Кри­му з 10 лю­то­го по­ча­ли на­бір ре­зер­ві­стів, пе­ред­усім з чи­сла крим­ських та­тар, що про­жи­ва­ють у ра­йо­нах, при­ле­глих до адмі­ні­стра­тив­но­го кордону з Укра­ї­ною. Чо­ло­ві­ків ві­ком до 50 ро­ків те­ле­фо­ном ви­кли­ка­ють до військ­ко­ма­ту, де вру­ча­ють по­віс­тки з ви­мо­гою на­сту­пно­го дня при­йти з до­ку­мен­та­ми й бу­ти го­то­ви­ми до мо­бі­лі­за­ції. За да­ни­ми гла­ви Меджлісу крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду Ре­фа­та Чу­ба­ро­ва, є ви­пад­ки, к олив сіль­ській мі­сце­во­сті пра­ців­ни­ки військ­ко­ма­ті вхо­дять по дво­рах і осо­би­сто вру­ча­ють по­віс­тки. Зокре­ма, вран­ці 9 лю­то­го при­йшли до крим­сько­го та­та­ри­на, який фі­зи­чно пе­ре­бу­ває в Су­да­ку, а про­пи­са­ний у Джан­кой­сько­му ра­йо­ні. Йо­му за­те­ле­фо­ну­ва­ли з військ­ко­ма­ту Джан­коя й ска­за­ли до 21.00 при­бу­ти з ре­ча­ми. Як по­ві­дом­ля­ють зі Ста­ро­го Кри­му, там до військ­ко­ма­тів ви­кли­ка­ють шко­ля­рів 15-16 ро­ків, з яки­ми про­во­дять спів­бе­сі­ди й вру­ча­ють при­пи­сні сві­до­цтва.

У Сім­фе­ро­по­лі спів­ро­бі­тни­ки військ­ко­ма­ту при­йшли вран­ці на ро­бо­ту до вій­сько в о зоб ов’ я за­но­го чо­ло­ві­ка й за­бра­ли його з со­бою. Імо­вір­но, так чи­нять з ти­ми, хто не ре­а­гує на по­віс­тки й ски­дає те­ле­фон­ні дзвін­ки. Крим­ські та­та­ри по­ві­дом­ля­ють, що це не по­оди­но­кі ви­пад­ки. Крім то­го, за ін­фор­ма­ці­єю спів­бе­сі­дни­ків агент­ства «15 хви­лин», по­віс­тки вру­ча­ють крим­ським та­та­рам і при в’їзді на пів­острів. Також на­го­ло­шу­є­ться, що за остан­ні три до­би між Джан­ко­єм, Ар­мян­ськом і Кра­сно пе­ре­коп­ськом акти­ві­зу­ва­ло­ся пе­ре­су­ва­н­ня вій­сько­вої те­хні­ки.

«ВИХОВНА» РО­БО­ТА

Усе, що від­бу­ва­є­ться, по­ясню­є­ться дво­ма при­чи­на­ми. По-пер­ше, в Ро­сії для кон­флі­кту на Дон­ба­сі ре­зер­ви чоловічого на­се­ле­н­ня для при­зо­ву в бан­дит­ські за­го­ни вже ви­чер­па­ні. «Вла­да» фей­ко­вих «ДНР» і «ЛНР» за­кри­ває ша­хти й за­во­ди, щоб мо­бі­лі­зу­ва­ти чо­ло­ві­ків в «ар­мію». То­му в пер­спе­кти­ві Ро­сія го­ту­є­ться до то­го, щоб ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на Дон­ба­сі якщо не всіх ре­зер­ві­стів з Кри­му, то окре­мих «до­бро­воль­ців» з них, для чо­го мо­жли­вий «при­му­со­вий при­зов». Як за­явив пред­став­ник шта­бу АТО Ан­дрій Ли­сен­ко 10 лю­то­го на бри­фін­гу в Ки­є­ві, мо­бі­лі­за­ція ре­зер­ві­стів у Кри­му - ча­сти­на мас­шта­бних вій­сько­вих на­вчань у Південному вій­сько­во­му окру­зі Ро­сії й ін­ших вій­сько­вих окру­гах, зокре­ма й в оку­по­ва­но­му Кри­му».

З дру­го­го бо­ку, на­вча­н­ня у Південному вій­сько­во­му окру­зі Ро­сії, вва­жає ди­ре­ктор вій­сько­вих про­грам Цен­тру Ра­зум­ко­ва Ми­ко­ла Сун­гу­ров­ський, крім то­го, що це під­го­тов­ка до еска­ла­ції ро­сій­ської агре­сії на Дон­ба­сі, «це спро­ба на­ти­сну­ти не стіль­ки на Укра­ї­ну, скіль­ки на чле­нів «нор­манд­ської гру­пи». По-дру­ге, він за­зна­чив, що «спро­ба від­кри­ти крим­ський фронт для Ро­сії ні­ко­ли не зни­ка­ла з по­ля зору».

На­рів­ні з су­то вій­сько­вим ви­ко­ри­ста­н­ням чо­ло­ві­ків з Кри­му Ро­сія ви­ко­ри­сто­вує кур­си пе­ре­пі­дго­тов­ки ре­зер­ві­стів для «ви­хов­ної» ро­бо­ти. Са­ме то­му за­раз ве­де­ться при­зов крим­ських та­тар, яких хо­чуть, по-пер­ше, убе­рег­ти від вхо­дже­н­ня до ство­рю­ва­но­го в Хер­сон­ській області укра­їн­сько­го крим­сько­та­тар­сько­го ба­таль­йо­ну іме­ні Ну­ма­на Че­ле­бі­джи­ха­на, по-дру­ге, за­лу­чи­ти в ро­сій­ську ар­мію й ви­хо­ва­ти в ро­сій­сько­му ду­сі, а також глиб­ше вивчити, чим хто з них ди­хає. Не се­крет, що на всіх крим­чан скла­да­ю­ться ха­ра­кте­ри­сти­ки для подаль­шої ви­хов­ної ро­бо­ти з ни­ми ор­га­нів вла­ди й «пра­во­охо­рон­ців» на гро­ма­дян­ці.

З 2016 РО­КУ КРИМ­ЧАН ПРИЗИВАТИМУТЬ НА СЛУ­ЖБУ ПО ВСІЙ РО­СІЇ

Крим­ча­ни не ві­рять у че­сність по­ве­дін­ки Ро­сії по від­но­шен­ню до мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня, яке Мо­сква три­має ні­би на пра­вах вій­сько­во­по­ло­не­них. Одра­зу після анексії Кри­му у бе­ре­зні 2014 ро­ку оку­пан­ти за­яв­ля­ли, що крим­чан вза­га­лі не бра­ти­муть на вій­сько­ву слу­жбу. Пі­зні­ше вони ого­ло­си­ли, що бра­ти все ж та­ки бу­дуть, але всі слу­жи­ти­муть у Кри­му. На­ве­сні 2015 ро­ку при­зва­ли до ар­мії всьо­го 500 осіб, а вже во­се­ни вдві­чі біль­ше - 1000 осіб. Це офі­цій­но. А оскіль­ки ра­ні­ше «гла­ва» Кри­му Сер­гій Аксьо­нов го­во­рив, що бу­дуть при­зва­ні від 3 до 4 ти­сяч хло­пців, ре­аль­но при­зов міг бу­ти зна­чно більшим. При­чо­му дві тре­ти­ни з них при­зва­ли на Чор­но­мор­ський флот, пе­ре­ва­жно в його бе­ре­го­ві ча­сти­ни. А з 2016 ро­ку крим­ча­ни вза­га­лі при­зи­ва­ти­му­ться на слу­жбу по всій Ро­сії, тож Да­ле­ка Північ і Кам­ча­тка за ни­ми вже пла­чуть.

При цьо­му во­єн­ко­ми про­ве­ли на­стир­ли­ву ре­клам­ну кам­па­нію, в якій ствер­джу­ва­ли, що всі хло­пці, спов­не­ні па­трі­о­ти­зму, йдуть у ар­мію ду­же охо­че, хо­ча це зов­сім не так. На­справ­ді хло­пці зна­ють, що Ро­сія не за­пи­ту­ва­ти­ме їхньої зго­ди й по­си­ла­ти­ме в чи­сель­ні зо­ни бо­йо­вих дій за сво­їм рі­ше­н­ням. Зокре­ма, до Се­ва­сто­по­ля вже над­хо­див ван­таж «200» із Си­рії. До Кри­му також за остан­ні пів­то­ра ро­ку по­вер­ну­ло­ся, але вже не­гла­сно ван­та­жем «200», й чи­ма­ло «до­бро­воль­ців», яких мо­бі­лі­зу­ва­ли ра­ні­ше на Дон­бас. На­рів­ні з цим у військ­ко­ма­тах, а також по те­ле­ба­чен­ню агі­ту­ва­ли чо­ло­ві­ків йти на кон­тра­ктну слу­жбу, роз­по­від­а­ю­чи, що це ду­же пре­сти­жно й ви­гі­дно ма­те­рі­аль­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.