У Ла­твії — но­вий прем’єр

Den (Ukrainian) - - День планети -

Учора ла­твій­ський сейм 60 го­ло­са­ми « за » і 32 « проти » за­твер­див но­вий уряд на чо­лі з пред­став­ни­ком «Со­ю­зу зе­ле­них і хри­сти­ян » Ма­рі­сом Ку­чі­нcкі­сом. Кан­ди­да­ту­ру 54-рі­чно­го юри­ста і ко­ли­шньо­го ме­ра на по­са­ду прем’ єра за­про­по­ну­вав президент Ла­твії Рай­мондс Ве­йо­ніс у сі­чні після від­став­ки Лайм­до­ти Стра­у­ю­ми. До ко­а­лі­ції уві­йшли пра­во­цен­трист­ські « Со­юз зе­ле­них і хри­сти­ян » та « Єд­ність » . У но­во­му уря­ді — 11 пред­став­ни­ків по­пе­ре­дньо­го ка­бі­не­ту мі­ні­стрів. Серед пріоритетів ді­яль­но­сті уря­ду — змі­цне­н­ня еко­но­мі­ки, дер­жав­на без­пе­ка, на­ціо­наль­на са­мо­бу­тність, по­лі­пше­н­ня рів­ня жи­т­тя, ре­фор­ми в осві­ті, на­у­ці та ме­ди­ци­ні. Пред­став­ник «Со­ю­зу зе­ле­них і хри­сти­ян» отри­мав по­са­ду прем’єра впер­ше за 11 ро­ків. Ра­ні­ше Ку­чі­нcкіс по­обі­цяв зайня­ти жорс­тку по­зи­цію що­до при­йо­му бі­жен­ців і пе­ре­ве­сти всі дер­жав­ні школи на ла­ти­ську мо­ву.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.