Ту­реч­чи­на і Са­у­дів­ська Ара­вія «дру­жи­ти­муть проти спіль­них за­гроз»

Den (Ukrainian) - - День планети -

Ту­реч­чи­на і Са­у­дів­ська Ара­вія про­ве­дуть вій­сько­ві на­вча­н­ня для ко­ор­ди­на­ції сил по бо­роть­бі зі спіль­ни­ми за­гро­за­ми. Як по­ві­дом­ляє Defense News, ту­ре­цькі ди­пло­ма­ти за­зна­ча­ють, що на­вча­н­ня спря­мо­ва­ні не на якісь кон­кре­тні ці­лі, а на те, щоб «дру­жи­ти проти спіль­них за­гроз». Про­те ек­спер­ти по­бо­ю­ю­ться, що та­ка спів­пра­ця все ж мо­же спро­во­ку­ва­ти від­по­відь Іра­ну. Су­ніт­ський блок кра­їн, до якого вхо­дять Ту­реч­чи­на, Са­у­дів­ська Ара­вія і Ка­тар бо­рю­ться бло­ку, у яко­му до­мі­ну­ють ши­ї­ти (Іран і Ірак, під­три­му­ва­ні Ро­сі­єю, вклю­ча­ю­чи ре­жим Аса­да). У гру­дні 2015-го Са­у­дів­ська Ара­вія ство­ри­ла ко­а­лі­цію по про­ти­дії тероризму, до якої уві­йшли 34 дер­жа­ви. А не­що­дав­но Са­у­дів­ська Ара­вія за­яви­ла про го­тов­ність взя­ти участь у бо­роть­бі проти «ІД» і вве­сти для цьо­го в Си­рію на­зем­ні вій­ська.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.