Туск за­сте­ріг ЄС від са­мо­губ­ства

Den (Ukrainian) - - День планети -

«Я знаю, що де­я­кі по­лі­ти­ки в Єв­ро­пі го­то­ві ви­ко­ри­ста­ти та­ку по­лі­ти­чну мо­дель (про­ве­де­н­ня ре­фе­рен­ду­мів за при­кла­дом Бри­та­нії) для то­го, щоб на­го­ло­си­ти на сво­їй не­за­ле­жно­сті від Брюсселя і ЄС. У де­яких сто­ли­цях це най­більш по­пу­ляр­на по­лі­ти­чна ме­ло­дія. Оче­ви­дно, що ми по­вин­ні зро­би­ти все, щоб за­ли­ши­ти Бри­та­нію в Єв­ро­пі » . Про це за­явив президент Єв­ро­ко­мі­сії До­нальд Туск на зу­стрі­чі з ре­гіо­наль­ни­ми лі­де­ра­ми в Брюс­се­лі. Крім то­го, він за­явив, що по­лі­ти­ки, на­слі­ду­ю­чи при­клад Ке­ме­ро­на за­ра­ди сво­їх «его­їсти­чних ін­те­ре­сів», мо­жуть при­ве­сти ЄС до са­мо­губ­ства. Туск також за­кли­кав політиків бо­ро­ти­ся з хви­лею ра­ди­ка­лі­зму і до­дав: « Як істо­рик, я від­чу­ваю, що ця си­ту­а­ція ду­же схо­жа на один із най­не­без­пе­чні­ших мо­мен­тів в на­шій істо­рії. Це схо­же на день пе­ред по­ча­тком Пер­шої сві­то­вої вій­ни».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.