Поль­ща бо­ро­ти­ме­ться проти «ІД»... в обмін на при­су­тність НАТО

Den (Ukrainian) - - День планети -

Поль­ща візьме участь у бо­роть­бі проти бо­йо­ви­ків те­ро­ри­сти­чно­го угрупування « Іслам­ська дер­жа­ва » , по­ві­до­мив мі­ністр обо­ро­ни кра­ї­ни Ан­то­ній Ма­це­ре­вич. Він на­го­ло­сив, що Поль­ща ви­рі­ши­ла взя­ти участь « у ді­ях, які ва­жли­ві для пів­ден­но­го флан­гу НАТО». В обмін на та­ке рішення кра­ї­на роз­ра­хо­вує, що як США, так і НАТО пов­ні­стю під­три­ма­ють Поль­щу та ін­ші кра­ї­ни схі­дно­го флан­гу без­пе­рерв­ною, по­стій­ною при­су­тні­стю. Рішення від­пра­ви­ти вій­ська до кра­їн схі­дної Єв­ро­пи мо­же бу­ти прийня­те на Вар­шав­сько­му са­мі­ті НАТО в ли­пні. Де­та­лі уча­сті Польщі в бо­роть­бі проти «ІД» по­ки що не ви­зна­че­ні, про­те по­пе­ре­дньо мо­ва йде про роз­ві­ду­валь­ні і на­вчаль­ні мі­сії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.