Ті­мо­ті ДУБЕЛ: «Ро­бо­та з від­кри­ти­ми да­ни­ми мо­же збіль­ши­ти ВВП Укра­ї­ни на 1—2%»

Що мо­же від­по­ві­сти Укра­ї­на на ви­кли­ки Че­твер­тої ін­ду­стрі­аль­ної ре­во­лю­ції, які ви­го­ди для ві­тчи­зня­но­го ІТ да­ють від­кри­т­тя да­них, та чо­му Мол­до­ва кра­ща за нас у розвитку еле­ктрон­но­го уря­ду­ва­н­ня?

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Про це « День » спіл­ку­вав­ся з ре­гіо­наль­ним ра­дни­ком еле­ктрон­но­го уря­ду USAID в Укра­ї­ні, Бі­ло­ру­сі та Мол­до­ві, членом жу­рі Open Data Hackaton Ті­мо­ті Ду­бе­лом.

— Зва­жа­ю­чи на всі кро­ки, які бу­ло здій­сне­но в Укра­ї­ні про­тя­гом остан­ніх трьох ро­ків у га­лу­зі від­кри­тих да­них, як ви вва­жа­є­те, яку від­да­чу ми мо­же­мо очі­ку­ва­ти най­ближ­чи­ми ро­ка­ми?

— Важ­ко ска­за­ти. Існу­ють до­сту­пні до­слі­дже­н­ня в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі, на­віть у Спо­лу­че­них Шта­тах, що від­кри­ті да­ні, зокре­ма від­кри­ті гро­мад­ські да­ні, ма­ють по­зи­тив­ний вплив на ВВП. Ство­рю­ю­ться ро­бо­чі мі­сця, но­ві по­слу­ги, а також, за­зви­чай, ге­не­рує по­да­ток че­рез но­ву еко­но­мі­чну ді­яль­ність. То­му одно­зна­чно є по­зи­тив­ний вплив на еко­но­мі­ку в ці­ло­му і на ВВП. Важ­ко ска­за­ти, але це мо­же ма­ти зна­чний вплив на Укра­ї­ну. Це мо­же бу­ти 1 або 2% ВВП.

— Ви пра­цю­є­те з Укра­ї­ною, Мол­до­вою та Бі­ло­рус­сю. Як Укра­ї­на по­зи­ціо­нує себе серед цих кра­їн у роз­роб­ці про­е­ктів, за­сно­ва­них на від­кри­тих да­них й у розвитку еле­ктрон­но­го уря­ду­ва­н­ня?

— Яє кон­суль­тан­том з еле­ктрон­но­го уря­ду для ва­шо­го ре­гіо­ну, але я фо­ку­сую біль­шу ча­сти­ну сво­го ча­су і енер­гії в Укра­ї­ні.

Але якщо по­рів­ню­ва­ти Укра­ї­ну і Мол­до­ву, то тут є одна ва­жли- ва від­мін­ність у то­му, що Укра­ї­на має вель­ми ди­на­мі­чний ІТ-се­ктор. А IT-се­ктор Мол­до­ви на­ба­га­то мен­ший, там усе ли­ше по­чи­на­є­ться. По­тен­ці­ал в Укра­ї­ні ду­же ве­ли­кий зав­дя­ки IT-мо­жли­во­стям, які вже тут є. А Мол­до­ві ще до­во­ди­ться роз­ви­ва­ти та­кий по­тен­ці­ал і по­чи­на­ти на­да­ва­ти те­хно­ло­гію для уря­ду.

Во­дно­час Мол­до­ва з то­чки зору по­лі­ти­ки і ре­а­лі­за­ції еле­ктрон­но­го управ­лі­н­ня на­ба­га­то ви­пе­ре­джає Укра­ї­ну. Дер­жа­ва ви­бра­ла сво­їм під­хо­дом ро­бо­ту з «Хма­рою», це озна­чає, що вони на­ма­га­ю­ться все за­не­сти в «Хма­ру», всі дер­жав­ні по­слу­ги.

— Якщо ми по­ди­ви­мо­ся на Укра­ї­ну в кон­текс­ті всьо­го сві­ту, як ви ду­ма­є­те, що ми мо­же­мо від­по­ві­сти на ви­кли­ки про Че­твер­ту про­ми­сло­ву революцію? Зокре­ма, в роз­роб­ці про­е­ктів на від­кри­тих да­них.

— Так, ча­сто ка­жуть, що ми за­раз пе­ре­жи­ва­є­мо че­твер­ту про­ми­сло­ву революцію, або роз­ви­ток ін­фор­ма­цій­но­го су­спіль­ства. Цей про­цес від­бу­ва­є­ться в рі­зних ча­сти­нах сві­ту і вже на­би­рає обер­тів.

Я був при­су­тній на се­сії у Вер­хов­ній Ра­ді на по­ча­тку цьо­го ти­жня, на пле­нар­но­му засіданні з пи­тань ін­фор­ма­цій­но­го су­спіль­ства і його розвитку в Укра­ї­ні. І я ду­маю, що це на­го­ло­шує, на­скіль­ки це ши­ро­ка те­ма. Ін­фор­ма­цій­не су­спіль­ство вклю­чає в себе до­ступ до ме­ре­жі Ін­тер­нет для всіх у кра­ї­ні, вра­хо­ву­ю­чи не­за­хи­ще­ні про­шар­ки су­спіль­ства — лю­дей по­хи­ло­го ві­ку або та­ких, які не ма­ють до­ста­тньо­го рів­ня до­хо­ду, щоб до­зво­ли­ти со­бі до­ступ в Ін­тер­нет. Йде­ться про те­хно­ло­гії на­да­н­ня до­сту­пу в Ін­тер­нет, будь- то ши­ро­ко­мас­шта­бне під­клю­че­н­ня чи мо­біль­не з’єд­на­н­ня остан­ньо­го по­ко­лі­н­ня.

Зви­чай­но, за­ко­но­дав­чу по­лі­ти­ку бу­де вве­де­но в дію, щоб до- зво­ли­ти за­сто­су­ва­н­ня те­хно­ло­гій у га­лу­зях освіти, охо­ро­ни здо­ров’я то­що. Я ду­маю, що Укра­ї­на також мо­же звер­та­ти­ся за ін­фор­ма­ці­єю до су­спіль­ства і спи­ра­ти­ся на силь­ні до­слі­джень і роз­ви­ток по­тен­ці­а­лу в укра­їн­ських уні­вер­си­те­тах та ін­сти­ту­тах, до­по­ма­га­ю­чи ко­мер­ці­а­лі­зу­ва­ти ці но­во­вве­де­н­ня.

Де­я­кі кра­ї­ни кра­ще ви­ко­ну­ють свою ро­бо­ту в цій га­лу­зі, то­му Укра­ї­на мо­же по­ди­ви­ти­ся на де­я­кі при­кла­ди в США або в де­яких ча­сти­нах За­хі­дної Єв­ро­пи.

Іне останню роль, що сто­су­є­ться від­кри­тих да­них, ві­ді­грає пар­тнер­ство. Я вва­жаю, що за­ці­кав­ле­ни­ми сто­ро­на­ми у від­кри­тих да­них є уряд, який вклю­чає в себе при­ва­тний се­ктор, не­уря­до­ві ор­га­ні­за­ції та гро­ма­дян­ське су­спіль­ство. Іці за­ці­кав­ле­ні сто­ро­ни по­вин­ні шу­ка­ти спри­я­тли­ві мо­жли­во­сті пар­тнер­ства, які мо­жуть ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­ся. Їх фор­му­ва­н­ня за­бе­ре пев­ний час, але за­раз є ба­га­то но­вих мо­жли­во­стей для пар­тнер­ства.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.