Ре­старт відносин з МВФ

«Цей транш ми отри­ма­є­мо, а з подаль­шою спів­пра­цею бу­дуть про­бле­ми», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Мо­жна з упев­не­ні­стю ска­за­ти, що го­лов­ною по­ді­єю укра­їн­ської еко­но­мі­чної си­ту­а­ції цьо­го ти­жня ста­не опу­блі­ко­ва­ний у вів­то­рок те­хні­чний звіт МВФ що­до Укра­ї­ни. І бай­ду­же, що він був під­го­тов­ле­ний на осно­ві ін­фор­ма­ції за жов­тень минулого ро­ку. Більш ніж три­мі­ся­чна «ви­трим­ка» у його пу­блі­ка­ції ли­ше під­ви­щує зна­чу­щість цьо­го до­ку­мен­та й мо­же свід­чи­ти про те, що десь між його ряд­ків мо­жна знай­ти від­по­відь на за­пи­та­н­ня про те, чи бу­де і в якій фор­мі про­дов­же­на спів­пра­ця на­шої кра­ї­ни з цим най­біль­шим між­на­ро­дним ін­ве­сто­ром.

ВИСОКОТОЧНА ЗБРОЯ

Чи­тач пам’ятає, що Укра­ї­на і МВФ пе­ре­бу­ва­ють за­раз у ста­дії фі­наль­но­го узго­дже­н­ня ме­мо­ран­ду­му за про­гра­мою EFF і, от­же, напередодні ухва­ле­н­ня рішення про ви­ді­ле­н­ня на­шій кра­ї­ні тре­тьо­го тран­шу кре­ди­ту. Чо­ти­ри­рі­чна про­гра­ма МВФ для Укра­ї­ни спо­ча­тку пе­ред­ба­ча­ла ви­ді­ле­н­ня кре­ди­ту при­бли­зно в $17 мі­льяр­дів і про­ве­де­н­ня що­квар­таль­но­го огля­ду про­гра­ми. 2015 ро­ку пе­ред­ба­ча­ло­ся ви­ді­ле­н­ня чо­ти­рьох тран­шів, 2016 ро­ку — ще чо­ти­ри. Про­те на сьо­го­дні Укра­ї­на отри­ма­ла ли­ше пер­ший транш на $5 мі­льяр­дів і дру­гий — май­же $1,6 мі­льяр­да.

«Це ще один ар­гу­мент для за­вер­ше­н­ня перезавантаження уря­ду ре­фор­ма­то­рів і ну­льо­вої тер­пи­мо­сті до ко­ру­пції», — на­пи­сав по­сол США у Ки­є­ві Джеф­фрі Пайетт у сво­є­му «Тві­те­рі» у се­ре­ду.

А в інтерв’ю Ін­тер­факс-Укра­ї­на до­дав: «Укра­їн­ський уряд і пар­ла­мент ма­ють за­ли­ша­ти­ся ди­сци­плі­но­ва­ни­ми в ре­а­лі­за­ції стра­те­гії реформ уря­ду, а також про­ти­сто­я­ти ти­ску, спря­мо­ва­но­му на рух у зво­ро­тний бік у цих кри­ти­чних зу­си­л­лях. З тим як Укра­ї­на про­дов­жує про­во­ди­ти жит­тє­во ва­жли­ві ре­фор­ми, США про­дов­жу­ва­ти­муть пра­цю­ва­ти в щіль­но­му кон­та­кті з МВФ, ЄС, G7 та ін­ши­ми до­но­ра­ми, щоб за­без­пе­чи­ти не­об­хі­дну під­трим­ку зу­си­л­лям Укра­ї­ни для по­лі­пше­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту, ін­те­гра­ції Укра­ї­ни в гло­баль­ну еко­но­мі­ку, щоб по­ста­ви­ти цю кра­ї­ну на шлях са­мо­пі дтри­му­ва­но­го зро­ста­н­ня».

Тим ча­сом укра­їн­ські ек­спер­ти на­віть цей стри­ма­ний опти­мізм по­ді­ля­ють не до кін­ця. Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня «Дня» про су­хий залишок, який мо­жна ви­тя­гну­ти з те­х­зві­ту МВФ (тоб­то отри­ма­є­мо ми, су­дя­чи з цьо­го до­ку­мен­та, транш чи ні), гла­ва екс­пер­тної ра­ди Укра­їн­сько­го ана­лі­ти­чно­го цен­тру Бо­рис Ку­шні­рук за­зна­чив: «Цей транш ми отри­ма­є­мо, а з подаль­шою спів­пра­цею бу­дуть про­бле­ми».

ЗА­КРИ­ТИ ШКО­ЛУ АБ­СУР­ДУ

Об­грун­то­ву­ю­чи своє твер­дже­н­ня, екс­перт на­га­дав про ви­мо­гу МВФ знай­ти дже­ре­ла для за­кри­т­тя «ді­ри», що утво­ри­ла­ся в бю­дже­ті-2016 після зни­же­н­ня єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску. «Але що ми робимо із за­ко­ном про при­ва­ти­за­цію? Бу­де­мо ми його при­йма­ти чи, не прийняв­ши його, за­ли­ши­мо все так, як і то­рік, коли не отри­ма­ли до бю­дже­ту від при­ва­ти­за­ції ні­чо­го? — за­пи­тує Ку­шні­рук. — За­раз від­по­від­ні до­хо­ди вже пе­ред­ба­че­ні на по­кри­т­тя де­фі­ци­ту бю­дже­ту». Крім то­го, за його сло­ва­ми, «сьо­го­дні ми ма­є­мо аб­со­лю­тно не­ефе­ктив­ну си­сте­му суб­си­дій, що пе­ре­бу­ває на ме­жі аб­сур­ду». (Її впро­ва­джу­ва­ли для га­сі­н­ня по­же­жі, оскіль­ки бо­я­ли­ся, що но­ві та­ри­фи ЖКГ роз­дму­ха­ють її ду­же силь­но.)

«Ми за­кла­да­є­мо 35 мі­льяр­дів гри­вень у бю­дже­ті для суб­си­дій, але не зна­хо­ди­мо ко­штів для вста­нов­ле­н­ня бу­дин­ко­вих при­ла­дів облі­ку, щоб лю­ди про­сто мо­гли пла­ти­ти за те­пло по фа­кту, — про­дов­жує екс­перт, — хо­ча в цьо­му ви­пад­ку пла­те­жі до­мо­го­спо­дарств бу­дуть мен­ши­ми, від­по­від­но й суб­си­дій зна­до­би­ться не так ба­га­то. А що­до га­зу си­ту­а­ція вза­га­лі анек­до­ти­чна. Ци­тую лист одно­го сво­го ко­ре­спон­ден­та: ме­ні да­є­ться 700 ку­бо­ме­трів, за які я маю спла­ти­ти 345 гри­вень, не­за­ле­жно від кіль­ко­сті га­зу, який я спа­лю. Лю­ди го­во­ри­ли й пи­са­ли ме­ні, що бояться, щоб для них не змен­ши­ли цю нор­му, а то­му роз­по­від­а­ли, що спа­лю­ють газ на­віть то­ді, коли те­пло, й опа­лю­ва­ти не тре­ба. От­же, в МВФ є пре­тен­зії не ли­ше до при­бу­тко­вої, а й до ви­тра­тної ча­сти­ни на­шо­го бю­дже­ту: якою мі­рою во­на ефе­ктив­на».

ЩО ЗА КА­ДРОМ?

Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Між­на­ро­дно­го фон­ду Блей­зе­ра Олег Устен­ко вва­жає, що з текс­ту зві­ту МВФ не мо­жна зро­би­ти кон­кре­тно­го ви­снов­ку що­до то­го, бу­де чи не бу­де надано транш Укра­ї­ні. «На рішення впли­не ці­ла низка чин­ни­ків, — го­во­рить екс­перт. — Пер­ший — до­мо­ви­мо­ся чи ні що­до російського бор­гу — там не­об­хі­дно хо­ча б по­ка­за­ти про­грес у пе­ре­го­вор­но­му процесі. Дру­гий ви­пли­ває із за­яв у Да­во­сі По­ро­шен­ка й ди­ре­кто­ра-роз­по­ря­дни­ка МВФ і ме­сі­джів, по­сла­них ни­ми в пу­блі­чну пло­щи­ну. М’яко ка­жу­чи, вони не зов­сім іден­ти­чні».

«Що на­сто­ро­жує, — про­дов­жує Устен­ко, — бу­ла за­ява Ла­гард у Да­во­сі про те, що слід пе­ре­див­ля­ти­ся ме­мо­ран­дум. За­зви­чай якщо він (ме­мо­ран­дум) пра­цює, то його не пе­ре­див­ля­ю­ться. Пе­ре­гляд мо­же озна­ча­ти дії в ді­а­па­зо­ні від його час­тко­вої мо­дер­ні­за­ції до ство­ре­н­ня но­вої про­гра­ми — за­ява бу­ла до­во­лі не­чі­ткою. То­му я б ска­зав, що кре­дит МВФ мен­ше за­ле­жить від ці­єї доповіді, ніж від ін­ших чин­ни­ків, яких зна­чно біль­ше і які в ньо­му не фі­гу­ру­ють». «Де­фі­цит бю­дже­ту й на­віть бю­дже­тна по­лі­ти­ка — це ду­же ма­лень­кий еле­мент то­го, що роз­гля­да­ти­ме­ться під час ухва­ле­н­ня рішення», — на­тя­кає, ма­буть, Устен­ко на по­лі­ти­чні аспе­кти, що за­ли­ша­ю­ться по­ки за ка­дром.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.