SOS від британських лі­ка­рів

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

«Вря­туй­те дер­жав­ну слу­жбу охо­ро­ни здо­ров’я», — на­пи­са­но на плакаті акти­віс­тки з фото, яка про­те­стує бі­ля Му­зею істо­рії на­у­ки в Оксфор­ді. Цьо­го ти­жня бри­тан­ські ме­ди­ки вла­шту­ва­ли дру­гий за рік 24-го­дин­ний страйк. При­чи­на про­те­стів — мо­лод­ші лі­ка­рі обу­ре­ні про­по­зи­ці­єю уря­ду збіль­ши­ти ро­бо­че на­ван­та­же­н­ня у ви­хі­дні, до то­го ж, без на­ле­жної опла­ти.

Про­те­сти по­ча­ли­ся на тлі пе­ре­го­во­рів між Бри­тан­ською ме­ди­чною асо­ці­а­ці­єю, об’єд­на­н­ням ро­бо­то­дав­ців держ­слу­жби охо­ро­ни здо­ров’я і про­філь­ним де­пар­та­мен­том. Пе­ре­мо­ви­ни за­йшли у глу­хий кут. А за опи­ту­ва­н­ням ви­да­н­ня Independent май­же 90% мо­лод­ших лі­ка­рів го­то­ві звіль­ни­ти­ся, якщо уряд за­твер­дить но­вий по­ря­док ро­бо­ти.

ФОТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.