ЦУГ­ЦВАНГ

Ар­се­ній Яце­нюк та­ки мо­же всто­я­ти. Якщо по­го­ди­ться ста­ти «мі­но­ри­тар­ним акціо­не­ром» у сво­є­му Ка­бмі­ні

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - 9 Стор.

Го­лов­не пи­та­н­ня­ти­жня— до­ля уря­ду. У вів­то­рок, 16 лю­то­го, Ка­бі­нет Мі­ні­стрів зві­тує пе­ред Вер­хов­ною Ра­дою. Де-юре пі­сля­цьо­го Ар­се­ній Пе­тро­вич втра­чає іму­ні­тет, і де­пу­та­ти мо­жуть від­пра­ви­ти його у від­став­ку. Для­цьо­го в Ра­ді по­вин­но на­бра­ти­ся­не мен­ше 150 го­ло­сів, які бу­дуть від­по­від­но до ви­зна­че­но­го ре­гла­мен­том по­ряд­ку за­до­ку­мен­то­ва­ні на спе­ці­аль­них «під­пи­сних ли­стах».

Ку­ме­дно, ін­фор­ма­ці­єю про те, хто ж все та­ки взяв під­пи­сні ли­сти для­збо­ру го­ло­сів за від­став­ку Яце­ню­ка, учора на по­го­джу­валь­ній ра­ді го­лів фра­кцій пе­ре­ки­да­лись як га­ря­чи­ми пи­ріж­ка­ми.

Спо­ча­тку го­ло­ва фракції «Са­мо­по­міч» Олег Бе­ре­зюк за­явив, що його фра­кція го­то­ва під­пи­са­ти­ся­за від­став­ку уря­ду, яку іні­ці­ює «БПП».

На що його ко­ле­га з «БПП» Юрій Лу­цен­ко за­пе­ре­чив :« Хо­тів би спро­сту­ва­ти твер­дже­н­ня« Са­мо по­мо­чі », що« БП П» іні­ці­ю­ва­ла по­ста­но­ву про від­став­ку уря­ду, а тим біль­ше за­гу­би­ла (йде­ться­про сло­ва Бе­ре­зю­ка, що «БПП» іні­ці­ює збір під­пи­сів, але є ін­фор­ма­ція, що під­пи­сні ли­сти за­гу­бле­но — Ред.), бо Бар­на, як ві­до­мо, по­за­фра­кцій­ний, по­пер­ше, а по-дру­ге, він не брав офі­цій­них під­пи­сних ли­стів згі­дно з чин­ним ре­гла­мен­том. А тре­тє: якщо «БПП» бе­ре­ться, то до­во­дить спра­ву до кін­ця, а не ви­су­ває чергового кан­ди­да­та на ви­бо­рах, які так тяж­ко про­би­ва­ли (йде­ться­про змі­ну пар­ті­єю «Са­мо­по­міч» кан­ди­да­та в ме­ри Кри­во­го Ро­гу — з Юрі­я­Ми­ло­бо­га на Се­ме­на Се­мен­чен­ка. —

Ред.) ». У від­по­відь Бе­ре­зюк по­ві­до­мив, що фра­кція« Са­мо по­міч» са­ма роз­по­ча­ла збір під­пи­сів за від­став­ку уря­ду. Про­те го­ло­ва Вер­хов­ної Ра­ди Во­ло­ди­мир Грой­сман за­явив, що «Са­мо­по­міч» теж не взя­ла офі­цій­но ли­сти для збо­ру під­пи­сів де­пу­та­тів за від­став­ку уря­ду.

До ве­чо­ра вже з’яви­лась но­ви­на про те, що в Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та (!) вже зі­бра­ли 226 го­ло­сів за від­став­ку прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни Ар­се­ні­я­Яце­ню­ка і го­лов­ним пре­тен­ден­том на крі­сло гла­ви уря­ду у Бан­ко­вої є... за­сту­пник гла­ви Адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та Дми­тро Шим­ків.

Що­прав­да лі­дер фракції «БПП» Юрій Лу­цен­ко (ма­буть, на ви­пад­ко якщо щось пі­де не так, бо по­лі­то­ло­ги ствер­джу­ють, що пи­та­н­ня від­став­ки уря­ду Яце­ню­ка па­ра­лі­зує Ра­ду: роз­ва­лить ко­а­лі­цію і від­пра­вить пар­ла­мент на пе­ре­ви­бо­ри — Ред.) за­кли­кав пар­ла­мент на по­го­джу­валь­ні на­ра­ді спо­ча­тку роз­гля­ну­ти без­ві­зо­ві за­ко­но­про­е­кти, а по­тім за­слу­ха­ти звіт уря­ду. «Але тим не мен­ше, від іме­ні на­шої фракції япро­шу і ви­ма­гаю зав­тра в пер­шій по­ло­ви­ні дня­ро­з­гля­ну­ти ва­жли­ві­ші пи­та­н­ня— так, са­ме ва­жли­ві­ші, бо змі­на уря­ду — це, пе­ре­про­шую, та­кти­ка, а зона віль­ної тор­гів­лі та без­ві­зо­вий ре­жим — це фа­кти­чно по­вер­не­н­ня Укра­ї­ни після 350 ро­ків по­ло­ну до сво­го єв­ро­пей­сько­го до­му, це є стра­те­гі­єю», — за­зна­чив по­лі­тик. І, за ве­ли­ким ра­хун­ком, це — прав­да.

Ро­та­ці­яв крі­слі прем’єра на­справ­ді до­сить зви­чна річ в кри­зо­вий час в мо­ло­дих де­мо­кра­ті­ях. В інтерв’ ю «Дню»

екс-прем’єр Ли­тви, а ни­ні член Ли­тов­сько­го се­йму Ан­дрюс КУБІЛІУС,

роз­по­вів що за пер­ші де­сять ро­ків не­за­ле­жно­сті Ли­тва 10 ра­зів мі­ня­ла прем’ єра. « У но­вих де­мо­кра­ті­ях не мо­жна очі­ку­ва­ти як якесь бла­го по­лі­ти­чну ста­біль­ність. Та­ко­го не буває, — го­во­рить Кубіліус. — 2000 ро­ку, коли бу­ло 10 ро­ків пі­сля­про- го­ло­ше­н­ня­на­шої не­за­ле­жно­сті, ябув де­ся­тим прем’ єр-мі­ні­стром. Тоб­то ми мі­ня­ли уряд у се­ре­дньо­му що­ро­ку. І 2008 ро­ку, коли ястав прем’єром вдру­ге, ябув 15-м ке­рів­ни­ком уря­ду. І це був пер­ший уряд, який зу­мів «про­жи­ти» усі чо­ти­ри ро­ки, від­ве­де­ної йо­му ка­ден­ції. Та­ка ре­аль­ність. І з цьо­го не слід ро­би­ти жо­дної тра­ге­дії. Я не­о­дно­ра­зо­во на­го­ло­шу­вав це й по­лі­ти­кам Но­вої, і Ста­рої Єв­ро­пи: ми по­вин­ні бу­ти го­то­ві до то­го, що в Укра­ї­ні мі­ня­ти­му­ться уря­ди. Не тре­ба ро­би­ти з цьо­го тра­гі­чних ви­снов­ків, мов­ляв, усе про­па­ло, не­має дер­жав­но­сті, це — fail state то­що. Ми в Ли­тві стіль­ки на­тво­ри­ли з уря­да­ми і на­віть з пре­зи­ден­та­ми... Але ми чі­тко три­ма­ли­ся­на шля­ху, бо ма­ли ціль — нам ска­за­ли, що ре­фор­муй­те себе і ви ста­не­те чле­на­ми ЄС, і ми в це по­ві­ри­ли. За цей якір ми три­ма­лись і, по­при по­лі­ти­чні ко­ли­ва­н­ня, про­су­ва­лись упе­ред по обра­но­му шля­ху».

І вар­то бу­ло б по­го­ди­тись з па­ном Ку­бі­лі­у­сом, і по­ві­ри­ти, що ні­чо­го тра­гі­чно­го у від­став­ці Ар­се­ні­я­Пе­тро­ви­ча не­ма, як­би не...

Як­би не... вій­на. По­ки укра­їн­ський « пар­ла­мен­та­рі­ум» шу­кав «під­пи­сні ли­сти» і зби­рав го­ло­си ан­ти­па- тів Яце­ню­ка, ро­сій­ське МЗС зро­би­ло за­яву, що РФ не по­вер­не Укра­ї­ні кон­троль над укра­ї­но- ро­сій­ським кор­до­ном.

Як­би не... Май­дан з його ви­со­кою план­кою очі­ку­вань... Адже по­я­ві цьо­го уря­ду пе­ре­ду­ва­ло те, що так пи­шно сво­го ча­су назвали, Ре­во­лю­ція Гі­дно­сті. Сьо­го­дні, коли по­рох ре­во­лю­цій­них гар­мат по­тро­ху вля­га­є­ться, про­сте­жу­є­ться кон­ту­ри по­том­ства то­го, що клу­би лось вже т одів аль­ко­вах під по­кро­вом най­сві­тлі­ших люд­ських пра­гнень та спо­ді- вань... При­га­ду­є­те, ще то­ді му­дрі ка­за­ли не тре­ба кво­тно­го прин­ци­пу. Крим же практично втра­ти­ли на очах, бо де­хто з ко­а­лі­ції впер­ся­на сво­є­му Мі­ні­стрі обо­ро­ни. І Дон­бас, в прин­ци­пі, не в останню чер­гу ви­бу­хнув з тих же при­чин... По­тім був дру­гий шанс. І зно­ву трюк. На цей раз — лю­стра­ція, ре­кру­тин­го­ве агент­ство і іноземці в уря­ді. Що з то­го ви­йшло? А в цьо­му бра­ли участь і Яце­нюк, і По­ро­шен­ко, бо АП бу­ла без­по­се­ре­днім уча­сни­ком по­шу­ку «ре­кру­тан­тів», про що його со­тні по­ві­дом­лень у ЗМІ з ци­та­та­ми клю­чо­вих лю­дей Бан­ко­вої. Час по­га­ше­н­ня­кре­ди­ту пе­ред стрім­ко на­бли­жа­є­ться, а пла­ти­ти-то, окрім фо­ку­сів, ні­чим.

Як­би не ... не мо­раль­но­ін­тле­кту­аль­на кри­за на­шо­го по­лі­ти­чно­го істе­блі­шмен­ту.

За ве­ли­ким ра­хун­ком, ді­лять то не крісла в уря­ді, а ту­шу на­пів­мер­тво­го сло­на, якого про­да­ють за­хі­дним пар­тне­рам. Якщо його не по­лі­ку­ва­ти, він здо­хне, і тор­гу­ва­ти бу­де ні­чим. То­го ж, хто знає як його «во­скре­си­ти», ре­аль­но по­трі­бно про­си­ти при­йти, бо він ро­зу­міє, що сті­лець прем’єра, в який до­ве­де­ться­сі­сти, вже практично еле­ктри­чний.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.