Львів­ські Burdon Folk Band – най­кра­щі у Ні­меч­чи­ні

Den (Ukrainian) - - День України - ФОТО З АРХІВУ

Це пре­мі­я­Eiserner Eversteiner. Гурт на­го­ро­ди­ли в жан­рах «folk» та «world music», у яких Burdon Folk Band зма­гав­сяз 8 гур­та­ми, пе­ре­дає zbruc.eu «Коли «Бур­дон» спів­ає, не по­ки­дає від- чу­т­тя, щ оспі­ває хор, а коли по­чи­нає гра­ти— не­на­че під­клю­ча­є­ться ці­лий ор­кестр »,— від­зна­чи­ли ор­га­ні­за­то­ри. На­го­ро­дже­н­ня тра­ди­цій­но від­бу­ва­є­ться в рам­ках фе­сти­ва­лю Folk Herbst, який про­хо­дить у ні­ме­цько­му мі­сті Пла- уен з 1991 ро­ку та зби­рає най­кра­щі фольк-гур­ти з рі­зних єв­ро­пей­ських кра­їн.

На­га­да­є­мо, Burdon Folk Band ство­ре­но 2002 р. у Льво­ві. Ре­пер­ту­ар гур­ту по­бу­до­ва­ний на тра­ди­цій­них укра­їн­ських ме­ло­ді­ях, ри­ту­аль­них пі­снях, дав­ніх ба­ла­дах і тан­цях. Ба­га­то пі­сень взя­то з ло­каль­ної традиції уні­каль­них етні­чних груп, які жи­вуть на те­ре­нах кар­пат­сько­го ре­гіо­ну: лем­ки, бой­ки та гу­цу­ли. Із цим ба­га­то­куль­тур­ним мі­ксом гурт тво­рить своє уні­каль­не зву­ча­н­ня за до­по­мо­гою скри­пок, бу­зу­кі, лі­ри ко­лі­сної, мо­ра­хар­пи, дрим­би, ман­до­лі­ни, кон­тра­ба­су та пер­ку­сії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.