Хер­сон не хо­че бу­ти «тран­зи­том»

У мі­сті обго­во­рю­ють ком­пле­ксну про­гра­му розвитку ту­ри­зму

Den (Ukrainian) - - День України -

Про­гра­му ство­рю­ва­ла ро­бо­ча гру­па у скла­ді пред­став­ни­ків ту­ри­сти­чно­го бізнесу, мі­ської вла­ди, кра­є­знав­ців та за­ці­кав­ле­них осіб. Не­що­дав­но мі­сце­ві ек­спер­ти про­ве­ли до­слі­дже­н­ня від­ві­ду­ва­но­сті мі­ста і області. Ви­яви­ло­ся, що ли­ше 3,5% опи­та­них їдуть до Херсона ви­клю­чно з ту­ри­сти­чною ме­тою. А 55%, осо­бли­во влі­тку, роз­гля­да­ють обла­сний центр ли­ше як тран­зи­тну то­чку на шля­ху до мор­ських узбе­ре­жь.

Ком­пле­ксна про­гра­ма розвитку ту­ри­зму в Хер­со­ні по­кли­ка­на змі­ни­ти си­ту­а­цію. До­ку­мент ви­не­се­но на пу­блі­чне обго­во­ре­н­ня. У ньо­му про­пи­са­ні клю­чо­ві ідеї від роз­роб­ки но­вих пі­ших і ве­ло­мар­шру­тів, ство­ре­н­ня­а­у­діо і ві­део­пре­зен­та­цій, вста­нов­ле­н­ня но­вих туристичних атра­кцій, про­ве­де­н­ня фе­сти­ва­лів аж до єди­но­го під­хо­ду в за­хи­сті і ре­кон­стру­кції істо­ри­чної ча­сти­ни мі­ста, на­ла­го­дже­н­ня спів­пра­ці з укра­їн­ськи­ми і між­на­ро­дни­ми «грав­ця­ми» ту­ри­сти­чно­го рин­ку. Де­я­кі пун­кти про­гра­ми по­тре­бу­ють зна­чно­го фі­нан­су­ва­н­ня, яке не по­тя­гне мі­ський бю­джет. Втім, ка­же один із ав­то­рів про­гра­ми і ке­рів­ник Ту­ри­сти­чно­го ін­фор­ма­цій­но­го цен­тру Херсона Пав­ло Бі­ле­цький, якщо все не ви­йде вті­ли­ти 2016 ро­ку, то при­найм­ні мо­жна по­ча­ти і спла­ну­ва­ти, як ді­я­ти у ра­зі отри­ма­н­ня до­да­тко­вих фі­нан­сів.

«За­йма­ю­чись ту­ри­змом із 2004 ро­ку, ми по­ба­чи­ли, що в Хер­со­ні ця­га­лузь до­во­лі слаб­ка. Є лю­ди, які пра­цю­ють у цій сфе­рі, але вони не ско­ор­ди­но­ва­ні, без єди­ної стра­те­гії, і в прин­ци­пі не­має ве­кто­ру розвитку, бо ту­ри­сти­чний по­тік не збіль­шу­є­ться, — ко­мен­тує «Дню» Пав­ло Бі­ле­цький. — По­ча­ли ана­лі­зу­ва­ти, ви­вча­ти до­свід Льво­ва, Іва­но-Фран- ків­ська, Оде­си. І зро­зумі­ли, що ми від­ста­є­мо десь на 7—8 ро­ків. Але вра­хо­ву­ю­чи по­мил­ки цих міст, мо­жна на­до­лу­жи­ти швидше. Ми ствер­джу­є­мо, що роз­ви­ток Херсона і області мо­жли­вий ли­ше в єд­но­сті. А також в єд­но­сті вла­ди, бізнесу, гро­мад­сько­сті і ЗМІ».

«Ми ро­зу­мі­є­мо, що ре­кон­стру­ю­ва­ти всі істо­ри­чні бу­дів­лі — дов­го і до­ро­го, — до­дає Пав­ло. — Але по­ча­ти з кіль­кох об’ єктів, яким мо­жна на­да­ти при­ва­бли­вий ви­гля­ді зро­би­ти гар­не під­сві­чу­ва­н­ня вно­чі— не є про­бле­мою, і ми це до­во­ди­ли вла­сни­ми си­ла­ми. Втім, ми не по­кла­да­є­мось ви­клю­чно на мі­сто. Є гран­то­ві про­е­кти, є кра­уд­фан­дінг, ін­ші дже­ре­ла».

Про­гра­му пла­ну­ють ви­не­сти на роз­гляд бе­ре­зне­вої се­сії мі­ської ра­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.