НАТО і Чор­но­го­рія по­ча­ли переговори про вступ

Den (Ukrainian) - - День Планети - ФОТО РЕЙ­ТЕР

Учора Чор­но­го­рія роз­по­ча­ла в Брюс­се­лі дво­ден­ні переговори з НАТО що­до всту­пу. «Переговори охо­плю­ють де­та­лі член­ства, зокре­ма й по­лі­ти­чні, вій­сько­ві та юри­ди­чні пи­та­н­ня, а також на­да­ють мо­жли­вість сто­ро­нам про­ясни­ти не­ви­рі­ше­ні пи­та­н­ня», — йде­тьсяу по­ві­дом­лен­ні прес­слу­жби Альян­су. В пе­ре­го­во­рах бе­руть участь за­сту­пник Ген­се­ка НАТО з по­лі­ти­чних і без­пе­ко­вих пи­тань Тра­си­во­лос Ста­ма­то­по­лус та гла­ва чор­но­гор­ської мі­сії при НАТО Дра­га на Рад уло­ви ч .« Про­ве­де­н­ня сьо­го­дні пе­ре­го­во­рів про вступ є озна­кою про­гре­су, до­ся­гну­то­го Чор­но­го­рі­єю після від­нов­ле­н­ня не­за­ле­жно­сті. Член­ство в НАТО змі­цнить без­пе­ку і су­ве­ре­ні­тет Чор­но­го­рії, — ска­зав за­сту­пник Ген­се­ка Альян­су. На­га­да­є­мо, гла­ви МЗС кра­їн НАТО 2 гру­дня ухва­ли­ли рі­ше­н­ня­за­про­си­ти Чор­но­го­рію до по­ча­тку пе­ре­го­во­рів що­до всту­пу до Альян­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.