ГО­СТЯ З ІН­ДІЇ

Den (Ukrainian) - - Репортаж «дня» -

«Цві­те аза­лія, мій дру­же Уша­ков, у ме­не на ві­кні, в кін­ці ста­ро­го ро­ку, і я лю­блю її, як дів­чи­ну жор­сто­ку, що після дов­гих мук да­рує нам лю­бов», — цими ряд­ка­ми з по­е­зії Ма­кси­ма Риль­сько­го «Цві­те аза­лія» по­чи­на­є­ться про­гу­лян­ка.

«Так про­ни­кли­во і спра­ве­дли­во! Ди­ву­ю­ся, на­скіль­ки гли­бо­ко Риль­ський про­ни­кав у суть ро­слин, — ка­же Во­ло­ди­мир Ква­ша. — Але аза­лія не зав­жди цві­те на­при­кін­ці ро­ку. Все за­ле­жить від умов. Щоб за­ля­гли кві­тко­ві брунь­ки, ро­сли­нам по­трі­бна тем­пе­ра­ту­ра 5-6 гра­ду­сів за Цель­сі­єм. І та­ка тем­пе­ра­ту­ра має ви­три­му­ва­ти­ся пів­то­ра-два мі­ся­ці». То­му цьо­го ро­ку че­рез те­плу осінь аза­лії роз­кві­тли пі­зні­ше — не у сі­чні, а на по­ча­тку лю­то­го. Цві­туть ці ро­сли­ни близь­ко двох мі­ся­ців — тоб­то до кін­ця бе­ре­зня.

Аза­лія — по­ши­ре­на на­зва ро­сли­ни ро­ду ро­до­ден­дро­нів. В осно­ві колекції бо­та­ні­чно­го са­ду — сор­ти ро­до­ден­дро­ну ін­дій­сько­го, що ро­сте у гір­ських ра­йо­нах Ін­дії. Біль­шість їх ство­ри­ла пер­ший в Укра­ї­ні се­ле­кціо­нер аза­лій Сві­тла­на При­ходь­ко.

Ма­хро­ві і про­сті, слі­пу­чо-бі­лі, ро­же­ві, чер­во­ні кві­ти ті­шать око, але май­же не пахнуть. У при­ро­ді ро­до- ден­дро­ни ма­ють на­ба­га­то мен­ші кві­ти і силь­ний аро­мат. «В екс­по­зи­ції під від­кри­тим не­бом у нас ви­ро­щу­ють ро­до­ден­дрон жов­тий — у при­ро­ді він ро­сте бі­ля Ов­ру­ча. І якщо до ді­лян­ки з цими кві­та­ми при­хо­дять ді­ти, за кіль­ка хви­лин вони по­чи­на­ють за­си­на­ти — на­стіль­ки сно­дій­ну дію ма­ють аро­ма­ти цих ро­слин», — роз­по­від­ає Во­ло­ди­мир Ква­ша. А оскіль­ки аза­лія — по­пу­ляр­на кім­на­тна ро­сли­на, се­ле­кціо­не­ри по­ча­ли ви­во­ди­ти сор­ти май­же без за­па­ху.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.