НА­ЧЕ МЕ­ТЕ­ЛИ­КИ

Den (Ukrainian) - - Репортаж «дня» -

В оран­же­реї ми ско­ри­ста­ли­ся шан­сом і за­зир­ну­ли ще й в ор­хі­да­рі­ум. У те­пло­му і во­ло­го­му при­мі­щен­ні ро­сте близь­ко 80 ви­дів і сор­тів ор­хі­дей. Усі вони цві­туть у рі­зний час.

«Зав­жди цві­туть ор­хі­деї, що на­га­ду­ють ме­те­ли­ків. За­раз їх ча­сто ви­ко­ри­сто­ву­ють у ко­мер­ції — про­да­ють як кім­на­тні ро­сли­ни, — по­ка­зує Во­ло­ди­мир Ква­ша на ро­же­ві фаленопсиси. — Вла­сне, на­у­ко­ву на­зву цих кві­тів мо­жна пе­ре­кла­сти як «ме­те­ли­ко­по­ді­бні». Спра­ва у то­му, що ор­хі­деї, якщо за­пи­лю­ю­ться ко­ма­ха­ми, є одно­лю­ба­ми. Тоб­то тіль­ки кон­кре­тний вид ко­мах мо­же за­пи­ли­ти кві­тку пев­но­го ви­ду. Щоб при­ва­би­ти «по­трі­бних» ко­мах, кві­ти при­сто­со­ву­ю­ться фор­мою. Комаха спри­ймає кві­тку як со­бі по­ді­бну істо­ту, сі­дає і ро­бить опи­ле­н­ня».

А от кат­тлея, що вва­жа­є­ться одні­єю з най­більш ви­шу­ка­них ор­хі­дей, цві­те у кві­тні. Май­те на ува­зі — щоб при­йти на­ве­сні і по­ба­чи­ти цю тен­ді­тну ро­сли­ну у всій кра­сі. Ква­пте­ся до бо­тса­ду і за­раз: мо­жли­во, кар­на­вал аза­лій на­ди­хне на по­е­зію або ін­ші — кра­си­ві, як і ці кві­ти — спра­ви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.