Пі­сня Love Manifest по­ру­шує пра­ви­ла кон­кур­су Єв­ро­ба­че­н­ня

У со­цме­ре­жах лі­де­ра фью­жн-фанк-ре­гі гру­пи SunSay зви­ну­ва­чу­ють у сим­па­ті­ях до се­па­ра­ти­стів

Den (Ukrainian) - - Культура -

На­га­да­є­мо, у дру­го­му пів­фі­на­лі На­ціо­наль­но­го від­бо­ру «Єв­ро­ба­че­н­ня-2016» пе­ре­мо­гли SunSay, «Не­Ан­ге­ли» та Pur: Pur. Вони при­єд­на­ли­ся­до пе­ре­мож­ців пер­шо­го пів­фі­на­лу: Джа­ма­ли, The Hardkiss та Brunettes Shoot Blondes. Фі­нал від­бу­де­ться 21 лю­то­го. У пря­мо­му ефі­рі жу­рі і те­ле­гля­да­чі ви­зна­чать, хто пред­став­ля­ти­ме на­шу кра­ї­ну на цьо­му пі­сен­но­му конкурсі.

Пі­сля­дру­го­го пів­фі­на­лу най­біль­ше ба­лів у суд­дів і у гля­да­чів отри­мав SunSay (Ан­дрій Запорожець), з’ясу­ва­ло­ся, що його пі­сня Love Manifest за­ста­ра для­кон­кур­су, за­зна­чає zaxid.net. Про це на­пи­сав у сво­є­му Facebook укра­їн­ський про­дю­сер Ігор Кон­дра­тюк. «SunSay мне друг... Але. Пі­сня­не під­хо­дить, бо за­над­то «ста­ра» (якщо в YouTube на­пи­са­но прав­ду). Пер­ше зву­ча­н­ня­пі­сень уча­сни­ків Єв­ро­ба­че­н­ня-2016 ма­ло бу­ти не ра­ні­ше, ніж у жовтні 2015, зда­є­ться. Шко­да, його ви­ступ сьо­го­дні був кру­тим», — за­зна­чив він.

До ре­чі, на Єв­ро­ба­че­н­ня, та­кі ви­мо­ги: «Не мо­жна за­яв­ля­ти на кон­курс пі­сню, яку ви­ко­ну­ва­ли ра­ні­ше 1 ве­ре­сня по­пе­ре­дньо­го ро­ку. Ма­кси­маль­но мо­жли­ва три­ва­лість пі­сні — три хви­ли­ни. На сце­ні мо­жуть пе­ре­бу­ва­ти не біль­ше, ніж шість ар­ти­стів (ви­ко­нав­ців, їхніх бек-во­ка­лі­стів, тан­цю­ри­стів)одно­ча­сно.Ві­дви­ко­нав­ців­по­трі­бно«жи­вий»спів,ви­ко­ри­ста­н­ня­фо­но­гра­ми­го­ло­су­за­бо­ро­не­но.До­зво­ля­є­ться­ли­ше ви­ко­ри­ста­н­ня« мі­ну­су », тоб­то за­пи­си аком­па­не­мен­ту (без бек-во­ка­лу). Пі­сню мо­же бу­ти на­пи­са­но будь-якою мо­вою».

Пі­сню Love Manifest спів­ак ви­ко­ну­вав, у ли­сто­па­ді 2014 р. у Хар­ко­ві, а також у рам­ках Roof Music Fest (3 ли­пня2015 р.).

Про­дю­сер Оле­на Мо­зго­ва ви­кла­ла на сво­їй сто­рін­ці по­ві­дом­ле­н­ня­від зву­ко­ре­жи­се­ра Оле­ксія Ма­лай­но­го що­до SunSay: «Не зов­сім зро­зу­мів за­галь­не за­хо­пле­н­ня­від SunSay, гру­пи з ро­сій­ським ме­не­джмен­том, яка ви­сту­пає пе­ре­ва­жно в РФ, з не ду­же рів­ним во­ка­лом і во­ка­лі­стом, який зма­хує на то­рі­шньо­го пе­ре­мож­ця­зі Шве­ції, з пі­снею, яка не по­тра­пить на­віть у двад­ця­тку», — на­пи­сав Ма­лай­ний. А ві­до­мий бло­гер Ми­ро­слав Оле­шко провів роз­слі­ду­ва­н­няв со­цме­ре­жі і за­явив, що SunSay під­три­мує «Но­во­ро­сію» і ви­сту­пає в оку­по­ва­но­му Кри­му: «SunSay або Ан­дрій Запорожець, який хо­че по­їха­ти від Укра­ї­ни на Єв­ро­ба­че­н­ня, під­пи­са­ний на па­блік «Но­во­ро­сії» та ви­сту­пає актив­но в оку­по­ва­но­му Кри­му».

Сам спів­ак не ко­мен­тує скан­дал, а на офі­цій­но­му сай­ті гур­ту анон­су­є­ться­йо­го ви­ступ у ки­їв­сько­му клу­бі Atlas, який від­бу­де­ться 8 кві­тня(до ре­чі, всі кви­тки вже про­да­но).

Пі­сля­скан­да­лу «Шан­сів прой­ти у хло­пця­не­має», — на­пи­сав у Facebook бі­зне­смен Ро­ман Пе­лех. За­раз сим­па­тії у со­цме­ре­жах по­ча­ли зро­ста­ти у ду­е­та «Не­Ан­ге­ли» та їхньої пі­сні Higher.

— Ви — до­бре на­тре­но­ва­ні бій­ці... Ви­дно, що го­ту­ва­ли­ся, до­слі­джу­ю­чи традиції Єв­ро­ба­че­н­ня. Але у ва­шо­му ви­сту­пі не ви­ста­чає яко­їсь ви­шень­ки, як на тор­ті, за­зна­чив член жу­рі К. Ме­ла­дзе. — Одні­єї гирь­ки, яка пе­ре­ва­жить ча­шу те­ре­зів на ваш бік. По­трі­бна па­ра­до­ксаль­на кін­ці­во­чка, і то­ді у вас є всі шан­си пе­ре­мог­ти».

Утім, ни­ні най­біль­ше фа­нів у Джа­ма­ли і її ком­по­зи­ції «1944» про­ро­ку­ють пе­ре­мо­гу у На­цві­дбо­рі і вва­жа­ють, що са­ме ця крим­сько­та­тар­ська спів­а­чка має пред­став­ля­ти Укра­ї­ну на Єв­ро­ба­чен­ні.

ФОТО НАДАНО ПРЕС-СЛУ­ЖБОЮ ГУР­ТУ

ЗА­РАЗ СИМ­ПА­ТІЇ У СО­ЦМЕ­РЕ­ЖАХ ПО­ЧА­ЛИ ЗРО­СТА­ТИ У ДУ­Е­ТА «НЕ­АН­ГЕ­ЛИ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.