Про «якір» для Ні­меч­чи­ни

Уль­ріх ШПЕК: «Ва­ша кра­ї­на має все не­об­хі­дне, щоб до­сяг­ти успі­ху»

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

ли­во змі­ни­ти куль­ту­ру, щоб ко­ру­пці­я­ста­ла не­прийня­тною для лю­дей як ча­сти­на по­лі­ти­чної мен­таль­но­сті. Від­так по­трі­бно змі­ни­ти мен­таль­ність. І якщо на­зва­ні ви­ще умо­ви бу­дуть ре­а­лі­зо­ва­ні, то­ді ми по­ба­чи­мо вкла­да­н­ня зна­чно­го ка­пі­та­лу, зокре­ма з Ні­меч­чи­ни і За­хо­ду за­га­лом, а також по­жвав­ле­н­ня ін­те­ре­су до Укра­ї­ни з ту­ри­сти­чно­го по­гля­ду. Укра­ї­на має шанс по­бу­ду­ва­ти кра­ї­ну, яку во­на са­ма хо­че. І це не та­ка й да­ле­ка мрія.

То­му ва­жли­ві­шою про­бле­мою за­раз є ін­сти­ту­ції, вер­хо­вен­ство пра­ва, ре­фор­ми. Крім то­го, пи­та­н­ня­по­ля гає не в то­му, щоб ма­ти но­ві за­ко­ни, а в то­му, щоб жи­ти з но­ви­ми зви­чка­ми і но­вою ментальністю. Я зро­зу­мів, що лю­ди го­то­ві до цьо­го, ство­рю­ю­ться­но­ві рам­ки, по­мі­тне ве­ли­ке ба­жа­н­няз бо­ку гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства ти­сну­ти на вла­ду. Але, зві­сно, оче­ви­дним є також те, що на­ра­зі про­гре­сив­ні пла­ни на­ра­жа­ю­ться­на сті­ну гли­бо­ких вла­дних стру­ктур у кра­ї­ні, олі­гар­хів.

Що ж до рі­зних сум, які по­трі­бно ін­ве­сту­ва­ти в Укра­ї­ну, щоб відродити еко­но­мі­ку. Не мо­жна під час спа­ду ство­рю­ва­ти шту­чний по­пит — по­трі­бно ма­ти ін­фра­стру­кту­ру, ком­па­нії, а ще ва­жли­ві­ше — ство­рю­ва­ти ре­аль­ний бі­знес. А для­цьо­го по­трі­бні за­кор­дон­ні ін­ве­сти­ції. Але за­кор­дон­ні ін­ве­сто­ри до­сі не­охо­че йдуть на це — вони бояться гео­по­лі­ти­чної не­ста­біль­но­сті й до­сі роз­гля­да­ють ва­шу кра­ї­ну як не­ста­біль­ну. ре алі - зу­ва­ти ре - фор­ми . Але до­ро­жню по­лі­цію в Укра­ї­ні бу­ло ство­ре­но за до­по­мо­гою США, як це бу­ло і в Гру­зії. І оче­ви­дно, щ оце лег­ка пе­ре­мо­га, а не гли­бо­ка стру­ктур­на ре­фор­ма. Якщо го­во­ри­ти про­су до ву­си сте­му, т оце ве­ли­че­зна си­сте­ма, де пе­ре­ти­на­ю­ться величезні ін­те­ре­си, тут на ко­ну без­кар­на ма­ні­пу­ля­ція си­сте­ми упри ва­тних ін­те­ре­сах. І ця ре­фор­ма зна­чно глиб­ша, суд­ді ма­ють отри­му­ва­ти ре­аль­ну кон­ку­рен­тну зар­пла­ту, щоб їм ні­ко­ли не до­во­ди­ло­ся біль­ше бра­ти ха­ба­рів.

Аме­ри­кан­ці— більш пра­гма­ти­чній ро­блять став­ку на про­сті­ші ре­чі, що також є ва­жли­вим, а ле­вам по­трі­бен успіх не ли­ше на ко­ро­тку пер­спе­кти - в у, ай у ре­а­лі­за­ції дов­го­стро­ко­вих реформ. І ме­тою Уго­ди про асо­ці­а­цію іЗ В Т ра­зом з технічною до­по­мо­гою, під­трим­кою ЄС са­ме і є більш гли­бо­кі ре­фор­ми, які ма­ють три­ва­ти кіль­ка ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.