«ВА­ЖЛИ­ВО, ЩО УКРА­Ї­НА ДЕ­МОН­СТРУЄ СВО­ЇМ ПАР­ТНЕ­РАМ, ЩО ВО­НА НЕ ПРО­БЛЕ­МА, А ЧА­СТИ­НА РІШЕННЯ»

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

— Сьо­го­дні стає де­да­лі оче­ви­дні­шим, що Ро­сі­я­не ви­ко­на­ла сво­єї ча­сти­ни Мін­ська- 2. Во­на тіль­ки по­си­лює свою вій­сько­ву при­су­тність, збіль­шу­є­ться кіль­кість об­стрі­лів укра­їн­ських по­зи­цій, і си­ту­а­ція по­гір­шу­є­ться. Том устає оче­ви­дно, щ оми не мо­же­мо під­три­му­ва­ти ар­гу­мент, що Укра­ї­на по­вин­на ви­ко­на­ти всі умо­ви Мін­ська-2, коли ін­ша сто­ро­на не ви­ко­на­ла жо­дної умо­ви. Ми ма­є­мо спо­сте­рі­га­чів ОБСЄ, мі­ні­стер­ство закордонних справ Ні­меч­чи­ни то­чно знає, що від­бу­ва­є­ться. То­му не ду­маю, що Ні­меч­чи­на під­три­му­ва­ти­ме тиск, який був остан­ні­ми ти­жня­ми, то­му що Ро­сі­я­ста­ла агре­сив­ні­шою. А коли Ро­сі­я­стає агре­сив­ною, бу­де біль­ше єд­но­сті За­хо­ду й біль­ше під­трим­ки Укра­ї­ни.

Це до­бре, що Укра­ї­на все пі­дго­ту­ва­ла і мо­же ствер­джу­ва­ти на між­на­ро­дних зу­стрі­чах, що це не ми бло­ку­є­мо Мінськ- 2. Ду­же ва­жли­во, що Укра­ї­на де­мон­струє сво­їм пар­тне­рам, що во­на не про­бле­ма, а ча­сти­на рішення, і са­ме Ро­сія є про­бле­мою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.