«УКРА­Ї­НА МАЄ ШАНС ПО­БУ­ДУ­ВА­ТИ КРА­Ї­НУ, ЯКУ ВО­НА СА­МА ХО­ЧЕ»

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

— Що­до за­яви мі­льяр­де­ра Трам­па, одно­го з пре­тен­ден­тів від ре­спу­блі­кан­ської пар­тії на но­мі­на­цію в кан­ди­да­ти у пре­зи­ден­ти, що Укра­ї­на — це про­бле­ма Єв­ро­пи. На мою дум­ку, Укра­ї­на, перш за все, — це мо­жли­во­сті, при­чо­му для­са­мих укра­їн­ців. Адже ва­ша кра­ї­на має все не­об­хі­дне, щоб до­сяг­ти успі­ху. Про­бле­мою є ли­ше по­лі­ти­чна си­сте­ма. У вас є все: осві­че­ні лю­ди, природні ре­сур­си, сіль­ське го­спо­дар­ство, щоб ста­ти при­ва­бли­вим пун­ктом дляін­ве­сти­цій, ту­ри­стів. Але, на жаль, Укра­ї­ну стри­му­ють у її пра­гнен­ні ру­ха­ти­ся­до За­хо­ду — у пра­гнен­ні, зу­мов­ле­но­му її куль­ту­рою, істо­рі­єю, гео­гра­фі­чним по­ло­же­н­ням. І це стри­му­ва­н­ня об­умов­ле­но тим, що лю­ди на За­хо­ді не уяв­ля­ють со­бі Укра­ї­ну без Ро­сії.

Втім, яві­рю, що одно­го дня кон­флікт та­ки бу­де розв’ яза­но, на­ста­не ста­біль­ність, а на­сту­пною умо­вою є ре­фор­ми, по­сла­бле­н­ня ко­ру­пції. Осо­бли­во в аж-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.