«Для Укра­ї­ни за­раз украй не­об­хі­дно втри­ма­ти транс­а­тлан­ти­чну єд­ність»

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ган­на ГО­ПКО, го­ло­ва ко­мі­те­ту в закордонних спра­вах Вер­хов­ної Ра­ди, Ки­їв

Якщо минулого ро­ку Укра­ї­на бу­ла клю­чо­вою те­мою на Мюн­хен­ській кон­фе­рен­ції, то цьо­го — ми бу­ли вто­рин­ни­ми. Але ін­ше пи­та­н­ня, яке бу­ло прі­о­ри­те­тним що­до Укра­ї­ни, це — ре­фор­ми все­ре­ди­ні кра­ї­ни. Чо­му ті, хто при вла­ді та «лю­бі дру­зі» про­дов­жу­ють злов­жи­ва­ти сво­їм ста­но­ви­щем? Чи не по­вер­та­є­мось ми на­зад, до тих по­ми­лок, які бу­ли зро­бле­ні після по­ма­ран­че­вої ре­во­лю­ції? Чо­му ре­аль­ну вла­ду після Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті отри­ма­ли ті, хто змар­ну­вав шанс по­ма­ран­че­вої ре­во­лю­ції? Тоб­то це бу­ли до­ста­тньо жорс­ткі не пу­блі­чні роз­мо­ви. Президент був зму­ше­ний фа­кти­чно ви­прав­до­ву­ва­тись про си­ту­а­цію дов­ко­ла Ай­ва­ра­са Абро­ма­ви­чу­са. Він до­го­во­рив­ся до то­го, що ска­зав, що всі, хто був при вла­ді до ньо­го і руй­ну­вав кра­ї­ну це — олі­гар­хи. У ба­га­тьох ви­ни­кло пи­та­н­ня, а хто остан­ні 25 ро­ків був при вла­ді? У чо­му при­чи­на і чо­му ні­чо­го не змі­ню­є­ться? Все це го­во­ри­лось у ку­лу­а­рах і зокре­ма на­го­ло- шу­ва­лось, що бу­ла са­краль­на жер­тва зі сто­ро­ни Яце­ню­ка — Мар­ти­нен­ко, але це все одно його не ви­прав­до­вує і зра­зу ви­ни­ка­ли пи­та­н­ня, чо­му Президент не зні­має Шо­кі­на. Це бу­ли пи­та­н­ня екс­пер­тів, які до­бре ро­зу­мі­ють си­ту­а­цію в Укра­ї­ні. Ба­га­то дру­зів Укра­ї­ни, які в кур­сі по­дій і ма­ють свої на­ла­го­дже­ні ка­на­ли ін­фор­ма­ції, пе­ре­жи­ва­ють, щоб укра­їн­ська вла­да не за­гра­лась, а справ­ді по­ча­ла ви­прав­до­ву­ва­ти на­да­ний шанс.

На се­сії, яка бу­ла при­свя­че­на темі НАТО, я на­го­ло­си­ла на ва­жли­во­сті ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня без­пе­ки в Укра­ї­ні. Якщо і да­лі про­дов­жу­ва­ти­ме­ться гі­бри­дна ди­пло­ма­тія в ча­си гі­бри­дної вій­ни, то це при­зве­де спер­шу до гі­бри­дно­го ми­ру, а по­тім і до чергового кон­флі­кту.

Прем’єр-мі­ністр Нор­ве­гії ска­за­ла: ми ро­зу­мі­є­мо, що ма­є­мо до­по­ма­га­ти Укра­ї­ні і це робимо, на­да­ю­чи еко­но­мі­чну і фі­нан­со­ву до­по­мо­гу. Але Укра­ї­на са­ма має на­ре­шті по­ка­за­ти, що во­на справ­ля­є­ться з си­ту­а­ці­єю і за­без­пе­чує змі­ни, в яких за­ці­кав­ле­ні лю­ди. Тоб­то клю­чо­вий ме­сидж по­ля­гає у на­сту­пно­му. По­при те що у нас ба­га­то за­ува­жень до За­хо­ду, але вони хо­чуть не чу­ти про те, яка у нас ко­ру­пція, а як ми ви­рі­шу­є­мо це пи­та­н­ня.

Що сто­су­є­ться за­яв російського прем’єра і мі­ні­стра закордонних справ на цій кон­фе­рен­ції, то вони спри­йма­лись ду­же не­га­тив­но. Коли то­рік Лав­ров роз­по­від­ав, що в Укра­ї­ні не­має російських військ, то зал ре­аль­но ре­го­тав. А цьо­го ро­ку не зна­йшли від­гу­ку у за­лі за­кли­ки Ме­две­дє­ва до діа­ло­гу з Ро­сі­єю, що без Ро­сії не бу­де ве­ли­кої Єв­ро­пи, що за­гро­за тероризму зро­ста­ти­ме, якщо Ро­сія і За­хід не об’єд­нає зу­силь. Він також за­кли­кав ска­су­ва­ти сан­кції, бо це не ви­гі­дно ні Ро­сії, ні єв­ро­пей­ським кра­ї­нам, які стра­жда­ють від цьо­го.

За­раз за­хі­дним по­лі­ти­кам не­ком­фор­тно го­во­ри­ти на те­му ска­су­ва­н­ня сан­кцій. Ціл­ком оче­ви­дно, що зна­т­тя сан­кцій вони прив’язу­ють до ви­ко­на­н­ня мін­ських до­мов­ле­но­стей. Хтось із за­хі­дних пар­тне­рів го­во­рить: обо­ма сто­ро­на­ми, хтось — ли­ше Ро­сі­єю. Але оче­ви­дно є пев­ні три­во­жні си­гна­ли та пев­ні тенденції у став­лен­ні єв­ро­пей­ських дер­жав до Ро­сії. У ба­га­тьох кра­ї­нах ЄС є ба­жа­н­ня по­вер­ну­ти­ся до від­нов­ле­н­ня тор­го­вель­них сто­сун­ків з Ро­сі­єю. І то­му все­ре­ди­ні ЄС тре­ба бу­де до­кла­да­ти ба­га­то зу­силь, щоб утри­ма­ти си­ту­а­цію і збе­рег­ти сан­кцій­ну по­лі­ти­ку що­до Ро­сі­єю.

Оче­ви­дно, що ви­ступ Ме­две­дє­ва був біль­ше ро­зра­хо­ва­ний на ро­сій­ську ав­ди­то­рію, щоб про­па­ган­дист­ські ка­на­ли по­ка­за­ли, що зно­ву в усьо­му вин­на Укра­ї­на. І він не при­їхав у Мюн­хен шу­ка­ти діа­лог. І під­твер­дже­н­ням цьо­го є його оста­н­ня фра­за, що остан­ні ро­ки після за­кін­че­н­ня хо­ло­дної вій­ни ми жи­ли більш-менш нор­маль­но, а за­раз ви йде­те по шля­ху кон­фрон­та­ції, що мо­же при­зве­сти до сві­то­во­го тре­тьо­го стру­су.

Для Укра­ї­ни за­раз украй не­об­хі­дно втри­ма­ти транс­а­тлан­ти­чну єд­ність, щоб у США та ЄС був єди­ний план по до­ти­скан­ню Пу­ті­на. Але на­віть у при­ва­тних роз­мо­вах з де­яки­ми ра­дни­ка­ми і Мер­кель, і Кер­рі лу­на­ли ду­же чі­ткі ме­си­джі: без вну­трі­шніх успі­хів, без кон­кре­тних ре­зуль­та­тів у бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю втри­му­ва­ти під­трим­ку що­до си­ту­а­ції на схо­ді Укра­ї­ни бу­де ду­же важ­ко.

Ду­же див­ним ви­гля­дав ви­ступ фран­цузь­ко­го прем’єра Ма­ну­е­ля Валь­са, який з одно­го бо­ку за­кли­кав ро­сі­ян не бом­бу­ва­ти мирне на­се­ле­н­ня в Си­рії, а з дру­го­го — зга­дав про зби­тий російський лі­так, за­був­ши на­га­да­ти про при­че­тність Ро­сії до зби­т­тя МН-17 над Дон­ба­сом. Для фран­цу­зів є ва­жли­вим пи­та­н­ня між­на­ро­дно­го тероризму, бі­жен­ців і Си­рії, а що сто­су­є­ться Мін­ських до­мов­ле­но­стей, то нам тре­ба бо­ро­ти­ся за те, щоб по­зи­ція Фран­ції бу­ла до­ста­тньо жорс­ткою і не дру­жньою що­до Ро­сії.

ФОТО ІЗ СТО­РІН­КИ ГО­ПКО В FACEBOOK

НА СВО­ЇЙ СТО­РІН­ЦІ У FACEBOOK ГАН­НА ГО­ПКО НА­ПИ­СА­ЛА: «ДУ­МАЮ, ЩО 2016 РО­КУ ПАН КЕР­РІ ТА­КИ ЗДІЙ­СНИТЬ ВІЗИТ В УКРА­Ї­НУ». ГА­ЗЕ­ТІ «День» БУ­ЛО ПРИ­ЄМ­НО, ЩО ГО­ЛО­ВА КО­МІ­ТЕ­ТУ У ЗАКОРДОННИХ СПРА­ВАХ СКО­РИ­СТА­ЛА­СЯ ЗУ­СТРІЧ­ЧЮ З ШЕФОМ АМЕ­РИ­КАН­СЬКОЇ ДИ­ПЛО­МА­ТІЇ, ЩОБ ПО­ДА­РУ­ВА­ТИ КНИ­ГУ БІ­БЛІО­ТЕ­КИ «Дня» UKRAINE INCOGNITA ТОП-25 АН­ГЛІЙ­СЬКОЮ МО­ВОЮ ДЛЯ КРА­ЩО­ГО РО­ЗУ­МІ­Н­НЯ УКРА­ЇН­СЬКИХ ПРО­ЦЕ­СІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.