Пе­ре­мо­га пе­ред чем­піо­на­том

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - ФОТО З САЙТА BIATHLON.COM.UA

На ета­пі Куб­ка сві­ту, який цими вихідними за­вер­шив­ся у США, на­ша жі­но­ча ко­ман­да у скла­ді Іри­ни Вар­ви­нець, На­та­лії Бур­ди­ги, Юлії Джи­ми та Олени Пі­дгру­шної фі­ні­шу­ва­ла дру­гою у жіночій еста­фе­ті. Ця пе­ре­мо­га да­ла мо­жли­вість ко­ман­ді ви­йти на за­галь­не п’яте мі­сце (5274 очки), обі­гнав­ши Росію (4953 очки). Лі­ди­ру­ють у жі­но­чо­му за­лі­ку Ні­меч­чи­на, Че­хія та Фран­ція.

Пе­ре­мо­гла на цій гонці збір­на Че­хії, тре­тє мі­сце посіла ко­ман­да з Ні­меч­чи­ни. Як по­ві­дом­ляє офіційний сайт Фе­де­ра­ції бі­а­тло­ну Укра­ї­ни, на­ша ко­ман­да три­ма­лась у п’ятір­ці кра­щих май­же всю гон­ку. Спо­ча­тку Іри­на Вар­ви­нець про­ве­ла від­мін­но пер­ший етап і пе­ре­да­ла еста­фе­ту дру­гою, на фі­ні­ші обі­гнав­ши нім­ке­ню Фран­ци­ску Пройс. На­та­лія Бур­ди­га, на дру­го­му ета­пі, трі­шки по­ни­зи­ла команду за ме­жі при­зо­вої трій­ки; на тре­тьо­му ета­пі Юлія Джи­ма пе­ре­да­ла еста­фе­ту че­твер­тою. Да­лі Оле­на Пі­дгру­шна допу­сти­ла кіль­ка про­ма­хів на стріль­бі, але тра­ди­цій­но продемонструвала силь­не остан­нє ко­ло, чим ви­ве­ла команду на при­зо­вий по­ді­ум, ві­ді­грав­ши 30 се­кунд від­ста­ва­н­ня.

На­га­да­є­мо, що із 3 по 13 бе­ре­зня у нор­везь­ко­му Осло три­ва­ти­ме чем­піо­нат сві­ту з бі­а­тло­ну-2016. Бі­а­тло­ні­сти з усьо­го сві­ту зма­га­ти­му­ться за ме­да­лі у змі­ша­ній еста­фе­ті, сприн­ті, гонці пе­ре­слі­ду­ва­н­ня, ін­ди­ві­ду­аль­ній гонці, еста­фе­ті й мас-стар­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.