Май­стри Пів­дня

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - ФОТОРЕПРОДУКЦІЯ АВ­ТО­РА

У ви­став­ко­во­му за­лі Ми­ко­ла­їв­сько­го міського па­ла­цу куль­ту­ри й ми­стецтв три­ває ко­ле­ктив­на ви­став­ка жи­во­пи­су місцевих ху­до­жни­ків «З лю­бов’ю до рі­дно­го мі­ста». Ор­га­ні­за­тор ви­став­ки — управ­лі­н­ня з пи­тань куль­ту­ри й охо­ро­ни куль­тур­ної спад­щи­ни Ми­ко­ла­їв­ської мі­ської ра­ди. В екс­по­зи­ції пред­став­ле­ні ро­бо­ти Ле­о­ні­да Ящен­ка, Во­ло­ди­ми­ра Бу­га­єн­ка, Ва­лен­ти­на Мер­ку­ло­ва, Сві­тла­ни Ста­сюк, Олени Тер­но- вої, Те­тя­ни Ря­бен­ко, Іри­ни Чай­ки, Іри­ни Квє­тки, Ін­ни Са­вен­ко. Ми­тці пред­ста­ви­ли свої ро­бо­ти в рі­зно­ма­ні­тних сти­лях: від на­тюр­мор­тів до пей­за­жів, від ре­а­лі­зму до аб­стра­кціо­ні­зму. Де­я­кі по­ло­тна ху­до­жни­ків, пред­став­ле­них на ви­став­ці, пе­ре­бу­ва­ють в при­ва­тних ко­ле­кці­ях ба­га­тьох кра­їн сві­ту.

ІРИ­НА КВЄТКА. «ОСІ­Н­НЯ ЗУ­СТРІЧ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.