Ві­длу­н­ня «спра­ви Гон­га­дзе – По­доль­сько­го»,

або Які гли­бин­ні при­чи­ни звіль­не­н­ня Ві­та­лія Ка­ська з Ген­про­ку­ра­ту­ри

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Стор. 4

Ві­та­лій Ка­сько в по­не­ді­лок зранку опри­лю­днив свій ра­порт на ім’я ген­про­ку­ро­ра Ві­кто­ра Шо­кі­на про звіль­не­н­ня з по­са­ди за­сту­пни­ка за власним ба­жа­н­ням. «Во­но об­ґрун­то­ва­не тим, що ни­ні­шнє ке­рів­ни­цтво про­ку­ра­ту­ри оста­то­чно пе­ре­тво­ри­ло її на ор­ган, де па­нує ко­ру­пція і кру­го­ва по­ру­ка, а будь-які спро­би змі­ни­ти цей стан ре­чей все­ре­ди­ні про­ку­ра­ту­ри від­ра­зу і по­ка­зо­во пе­ре­слі­ду­ю­ться. Тут пра­цює не пра­во і за­кон, а сва­ві­л­ля і без­за­ко­н­ня, а клю­чо­ві по­зи­ції в ГПУ з ко­жним днем обі­ймає все біль­ше вихованців і по­слі­дов­ни­ків сум­но­ві­до­мо­го Пшон­ки», — за­явив Ка­сько.

По­ки За­хід на за­кри­тих зу­стрі­чах з пред­став­ни­ка­ми вла­ди на­по­ле­гли­во на­тя­кає на не­об­хі­дно­сті звіль­не­н­ня Шо­кі­на, з Ген­про­ку­ра­ту ри вже йдуть лю ди, з яки ми пов’язу­ва­ли мо­жли­ве ре­фор­му­ва­н­ня ГПУ. Свою від­став­ку Ка­сько також по­яснив тим, що «Шо­кін за­брав у ме­не всі фун­кцій та ін­стру­мен­ти ве­сти і кон­тро­лю­ва­ти спра­ви, в то-

му чи­слі так зва­них «ді­а­ман­то­вих про­ку­ро­рів».

«Ка­сько був при­зна­че­ний після Єв­ро­май­да­ну, але за ці два ро­ки він не по­ба­чив мо­жли­во­сті щось змі­ни­ти в ГПУ, від­по­від­но, щоб не са­мо­зни­щу­ва­ти­ся, ви­рі­шив звіль­ни­ти­ся, — ко­мен­тує «Дню» екс­перт Цен­тру по­лі­ти­ко-пра­во­вих реформ Оле­ксандр Банчук. — Тут є оче­ви­дним бло­ку­ва­н­ня­будь-я ких змін в ГПУ з бо­ку тих, хто ке­рує сьо­го­дні Ген­про­ку­ра­ту­рою. На пу­блі­ку Шо­кін ро­бить за­яви про ба­жа­н­ня про­во­ди­ти ре­фор­ми, але на­справ­ді це ли­ше гра і обман. Так, в Ген­про­ку­ра­ту­рі є лю­ди, які пра­гнуть про­во­ди­ти ре­фор­ми, на­віть той де­пар­та­мент, який був створений під Ка­ська, але їм не да­ють пра­цю­ва­ти. То­му по­ки мо­жна го­во­ри­ти про пе­ре­мо­гу про­тив­ни­ків реформ в ГПУ, але це пе­ре­мо­га в би­тві, але не у вій­ні».

По­ка­зо­во, що Ка­сько, по­ясню­ю­чи своє звіль­не­н­ня, до­дав: «При­чи­ни то­го, чо­му у Ге­не­раль­ній про­ку­ра­ту­рі біль­ше не­мо­жли­во і без­глу­здо пра­цю­ва­ти — вони є зна­чно глиб­ши­ми». Вла­сне, на глиб­ших при­чи­нах і хо­ті­ло­ся б зу­пи­ни­ти­ся. Адже «ор­ган, де па­нує ко­ру­пція і кру­го­ва по­ру- ка» — це не но­ва­тор­ство ни­ні­шньо­го ке­рів­ни­цтва ГПУ, про що ка­же Ка­сько. І на­віть не но­ва­тор­ство Пшон­ки. При­чи­на в то­му, що всі ген­про­ку­ро­ри за ба­га­то ро­ків, вклю­ча­ю­чи пре­зи­дент­ство Ющен­ка, Яну­ко­ви­ча і за­раз По­ро­шен­ка, крім то­го, що ви­ко­ну­ва­ли во­лю пре­зи­ден­тів, ко­ри­сту­ва­ли­ся са­мою си­сте­мою, не ду­же пра­гну­чи щось в ній змі­ни­ти. А от осно­ву ці­єї си­сте­ми бу­ло за­кла­де­но в ча­си пре­зи­дент­ства Ле­о­ні­да Ку­чми, сим­во­лом якої дав­но вже стала ре­зо­нан­сна спра­ва «Гон­га­дзе — По­доль­сько­го».

Зга­да­є­мо, як ген­про­ку­рор По­те­бень­ко після вбив­ства Гон­га­дзе, за­яв­ляв, що жур­на­лі­ста ба­чи­ли жи­вим. Так по­чи­на­ла­ся фаль­си­фі­ка­ція ці­єї спра­ви. Після цьо­го змі­ни­ло­ся ду­же ба­га­то ген­про­ку­ро­рів, але до за­мов­ни­ків зло­чи­нів проти Ге­ор­гія Гон­га­дзе, гро­мад­сько­го ді­я­ча Оле­ксія По­доль­сько­го, на­ро­дно­го де­пу­та­та II та III скли­кань Оле­ксан­дра Єлья­шке­ви­ча так по су­ті і не ді­йшли. Не­має по­сту­пу, що ду­же по­ка­зо­во після двох май­да­нів, і сьо­го­дні. Про­ку­рор­ська-суд­дів­ська си­сте­ма від­мо­ви­ла­ся за­про­си­ти до су­ду Ле­о­ні­да Ку­чму та Во­ло­ди­ми­ра Ли­тви­на на­віть в яко­сті свід­ків.

«Ме­ні ві­до­мо, що в Го­лов­но­му слід­чо­му управ­лін­ні ГПУ все ще три­ває якесь роз­слі­ду­ва­н­ня, — роз­по­вів у не­що­дав­ньо­му інтерв’ю «Дню» Ві­та­лій Ка­сько (№14—15 від 28 сі­чня 2016 р.). — Але, крім Пу­ка­ча, ні­ко­го ін­шо­го до­сі не при­тя­гну­ли до від­по­від­аль­но­сті. І, су­дя­чи з усьо­го, цьо­го ро­би­ти не пла­ну­ють. Мо­жу ви­сло­ви­ти свою дум­ку: на Пу­ка­чі цю спра­ву не за­кін­че­но. І те, що в цій спра­ві не по­став­ле­но оста­то­чну кра­пку, є чор­ною пля­мою на ре­пу­та­ції пра­во­охо­рон­ної си­сте­ми Укра­ї­ни. Су­спіль­ство не по­чу­ло, чо­му не при­тя­гну­ті до від­по­від­аль­но­сті ті осо­би, що­до яких ви­ни­ка­ють пі­до­зри. По­го­джу­юсь, що «спра­ва Гон­га­дзе» є на­рі­жним ка­ме­нем для укра­їн­ської пра­во­охо­рон­ної та су­до­вої си­сте­ми. Ця спра­ва ще з дав­ніх ча­сів де­мон­струє про­бле­ми про­ку­ра­ту­ри — її за­ле­жність від по­лі­ти­чної кон’юн­кту­ри. Це те, з чо­го го­ло­сно за­го­во­ри­ли про про­бле­ми у про­ку­ра­ту­рі, і до цьо­го ча­су си­ту­а­ція сер­йо­зно з мі­сця не зру­ши­ла».

Оце, вла­сне, і є ті гли­бин­ні при­чи­ни, про які йде­ться.

З остан­ньо­го. Як ві­до­мо, спе­ці­аль­но під Різдво 6 сі­чня 2016-го (щоб гро­мад­ськість мен­ше звер­ну­ла ува­гу), Апе­ля­цій­ний суд Ки­є­ва ви­ніс рі­шен- ня, за­ли­шив­ши в си­лі ви­рок Пе­чер­сько­го су­ду сто­ли­ці, яким го­лов­ний ви­ко­на­вець зло­чи­нів проти Гон­га­дзе і Поль­сько­го — Оле­ксій Пу­кач має від­бу­ва­ти до­ві­чне по­ка­ра­н­ня. Ви­рок для при­двор­но­го ка­та ча­сів Ку­чми спра­ве­дли­вий. Але суд на­ві­дріз від­мо­вив­ся до­слі­джу­ва­ти мо­ти­ви зло­чи­ну, тоб­то шу­ка­ти за­мов­ни­ків. То­му сто­ро­на по­тер­пі­ло­го у спра­ві По­доль­сько­го не ви­зна­ла цей рішення, за­явив­ши, що бу­де і да­лі бо­ро­ти­ся за по­ка­ра­н­ня за­мов­ни­ків зло­чи­нів.

І от дня­ми тра­пив­ся ду­же по­ка­зо­вий ін­ци­дент. «Під час су­до­во­го роз­гля­ду спра­ви «Гон­га­дзе-По­доль­сько­го» а Апе­ля­цій­но­му су­ді Ки­є­ва ми за­яви­ли ба­га­то рі­зних кло­по­тань, і не бу­ло та­ко­го, щоб нам щось по­вер­та­ли, — роз­по­від­ає «Дню» представники по­тер­пі­ло­го По­доль­сько­го в су­ді Оле­ксандр Єлья­шке­вич. — І ось ми­ну­лої п’ятни­ці ме­ні впер­ше при­сла­ли до­до­му кло­по­та­н­ня, яке сто­су­ва­ло­ся долучення до ма­те­рі­а­лів спра­ви доказів, які свід­чать про оцін­ку укра­їн­ським су­спіль­ством дій го­ло­ву­ю­чо­го суд­ді Сте­па­на Гла­дія та суд­дів Миколи Ящен­ка та Миколи Ху­ди­ка під час роз­гля­ду ці­єю ко­ле­гі­єю суд­дів спра­ви про ви­кра­де­н­ня По­доль­сько- го та вбив­ства Гон­га­дзе. За­ува­жу, що ра­зом з кло­по­та­н­ням суд­ді по­вер­ну­ли також два ек­зем­пля­ри га­зе­ти «День» і дві роз­дру­ків­ки фото (бу­ли до­лу­че­ні до кло­по­та­н­ня)».

Тут по­трі­бні по­ясне­н­ня. На­га­да­є­мо, що га­зе­та «День» що­ро­ку про­во­дить Мі­жна­ро­дний фо­то­кон­курс, ку­ди ко­жен ба­жа­ю­чий мо­же на­ді­сла­ти свої ро­бо­ти для уча­сті. В 2015-му цей кон­курс від­був­ся в 17-й раз, ку­ди бу­ло на­ді­сла­но 3 ти­ся­чі 200 сві­тлин, серед яких обра­но — 350. І ду­же по­ка­зо­во, що за ре­зуль­та­та­ми кон­кур­су, гран-прі роз­ді­ли­ли між со­бою два фото: пер­ше — «Ба­тьки си­сте­ми» ав­тор­ства Михайла Мар­кі- ва, на яко­му зо­бра­же­ні три пре­зи­ден­ти Укра­ї­ни — Ле­о­нід Крав­чук, Ле­о­нід Ку­чма та Ві­ктор Ющенко, дру­ге — фото Руслана Канюки під на­звою «Фе­мі­да опу­сти­ла очі», яке бу­ло зро­бле­не на су­до­во­му засіданні Апе­ля­цій­но­го су­ду Ки­є­ва під час роз­гля­ду «спра­ви Гон­га­дзе-По­доль­сько­го». І ось за­хист по­тер­пі­ло­го По­доль­сько­го ви­рі­шив ско­ри­ста­ти­ся шан­сом, під­го­ту­вав­ши на осно­ві ма­те­рі­а­лів га­зе­ти «День» і ре­зуль­та­ту Фо­то­кон­кур­су-2015 від­по­від­не кло­по тан ня.

«Під час за­сі­да­н­ня до ма­те­рі­а­лів спра­ви во­но так і не бу­ло до­лу­че­но, але кло­по­та­н­ня все одно ма­ло б зна­хо­ди­ти­ся там, — про­дов­жує Єлья­шке­вич. — Тим не менш, суд­ді по­ру­шив­ши за­кон ви­рі­ши­ли че­рез май­же пів­то­ра мі­ся­ці по­вер­ну­ти його нам, хо­ча са­ма спра­ва вже за­кри­та. А по­ру­ши­ли вони за­кон то­му, що бояться цьо­го кло­по­та­н­ня як во­гню. Це, зокре­ма, си­ла «Дня» і ва­шої фо­то­ви­став­ки. Я вже не ка­жу про те, що всу­пе­реч нор­мам за­ко­ну нам до­сі не при­сла­ли рішення су­ду. Зно­ву ж та­ки, бояться, що ми про­ана­лі­зу­є­мо всі їх фаль­си­фі­ка­ції. Ре­зуль­та­ти фо­то­кон­кур­су «Дня», дві ро­бо­ти, які ста- ли пе­ре­мож­ця­ми та отри­ма­ли гран­прі, одно­зна­чно вка­зу­ють на те, що всьо­му укра­їн­сько­му су­спіль­ству оче­ви­дно, ві­до­мо та зро­зумі­ло, хто є за­мов­ни­ком зло­чи­нів проти Гон­га­дзе та По­доль­сько­го, хто ство­рив си­сте­му ко­ру­пцій­них су­дів та суд­дів, які, за­плю­щив­ши очі, при­крив­ши їх для на­дій­но­сті ру­кою, опу­стив­ши очі, за­був­ши про со­вість та сум­лі­н­ня, го­ту­ю­ться прийня­ти за­ві­до­мо не­пра­во­су­дні рішення, ви­ко­ну­ють злочинні вка­зів­ки мо­жно­влад­ців. Тих, хто са­мо­від­да­но за­хи­ща­ють зло­чин­ну «си­сте­му Ку­чми — Яну­ко­ви­ча». Си­сте­му, яка бу­ла ство­ре­на для каз­ко­во­го зба­га­че­н­ня ви­щих по­са­до­вих осіб дер­жа­ви, без­ме­жно­го зло­вжи­ва­н­ня вла­дою та уни­кне­н­ня по­ка­рань за ско­є­ні жа­хли­ві зло­чи­ни... Ре­цепт є — ви­рі­ши­ти «спра­ву Гон­га­дзе — По­доль­сько­го» спра­ве­дли­во, об’єктив­но та не­упе­ре­дже­но, на­звав­ши іме­на та по­ка­рав­ши за­мов­ни­ків».

Однак, для цьо­го по­трі­бні ве­ли­кі зу­си­л­ля, зокре­ма, журналістів. І відповідальність.

У кін­ці минулого ти­жня про­я­ви­ла­ся ду­же не­при­єм­на і не­без­пе­чна си­ту­а­ція. Укра­їн­ська жур­на­ліс­тка Хри­сти­на Бер­дин­ських, яка на­ра­зі пра­цює в «Но­вом вре­ме­ни», на­пи­са­ла у себе в ФБ (мо­вою ори­гі­на­лу): «По­лу­чи­ла толь­ко что смс: «Кри­сти­на, еще один высер в жур­наль­чи­ках о Ки­ев­га­зе и твой па­мя­тник бу­дет сто­ять ря­дом с па­мя­тни­ком Гон­га­дзе». Смс з по­гро­за­ми, за сло­ва­ми жур­на­ліс­тки, на­ді­йшло після опри­лю­дне­н­ня стат­ті про бі­знес на­ро­дно­го де­пу­та­та Юрія Бой­ка. До по­лі­ції во­на звер­ну­ла­ся одра­зу.

Аб­со­лю­тно не­при­пу­сти­ме яви­ще, який свід­чить про те, що від­су­тність по­ка­ра­н­ня змов­ни­ків цьо­го зло­чи­ну, на­ди­хає ін­ших мі­ні­мум на по­ді­бні по­ві­дом­ле­н­ня. Ре­а­кція со­цме­реж бу­ла різ­ко не­га­тив­ною:

— «Ось так і це не по­оди­но­ко. Напади, обра­зи, звинувачення, по­гро­зи зву­чать на адре­су ба­га­тьох з нас. Остан­нім ча­сом це ви­гля­дає як кам­па­нія дис­кре­ди­та­ції, а у цьо­му кон­кре­тно­му ви­пад­ку це ве­ли­ка не­без­пе­ка», — вдо­ва Ге­ор­гія Гон­га­дзе — Ми­ро­сла­ва.

— «По­ви­ла­зи­ли га­дю­ки з-під ко­ло­ди. Ре­во­лю­ція без гіль­йо­ти­ни — це, зви­чай­но, тро­хи не те», — на­ро­дний де­пу­тат Сер­гій Ви­со­цький.

— «Не­по­ка­ра­не зло зав­жди по­вер­та­є­ться», — го­ло­ва прав­лі­н­ня Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції Ві­та­лій Ша­бу­нін.

Одно­зна­чно в цій си­ту­а­ції своє сло­во ма­ють ска­за­ти пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни, щоб по­ді­бні ви­пад­ки ні­ко­ли не по­вто­рю­ва­ли­ся. Однак, всім жур­на­лі­стам по­трі­бно звер­ну­ти­ся до себе і за­пи­та­ти — чи все зро­би­ла жур­на­лі­сти­ка для оста­то­чної кра­пки в «спра­ві Гон­га­дзе-По­доль­сько­го»? Бо не­ува­га про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків до ці­єї спра­ви, або ще гір­ше — ро­бо­та на від­бі­ле­н­ня за­мов­ни­ків з бо­ку ча­сти­ни ЗМІ, це вне­сок в не­роз­слі­ду­ва­н­ня ре­зо­нан­сно­го зло­чи­ну, а від­по­від­но від­чу­т­тя без­кар­но­сті і спо­ку­са для ін­ших. То­му коли сьо­го­дні жур­на­лі­сти отри­му­ють від­по­від­ні см­ски (не­за­ле­жно від прі­зви­ща), тре­ба ро­зу­мі­ти, що це їх відповідальність також. Би­ти в на­бат по­трі­бно за­зда­ле­гідь, три­ма­ю­чи на по­стій­но­му кон­тро­лі роз­слі­ду­ва­н­ня спра­ви «Гон­га­дзе — По­доль­сько­го».

Рік то­му, коли при­зна­ча­ли Ві­кто­ра Шо­кі­на ген­про­ку­ро­ром, одні­єю з основ­них його обі­ця­нок бу­ло до­ве­де­н­ня до кін­ця ві­до­мої спра­ви. Про­те в ре­аль­но­сті, ні­чо­го не зро­бле­но. За сло­ва­ми По­доль­сько­го, в ГПУ, де на­чеб­то окре­мо роз­слі­ду­ють «спра­ву Гон­га­дзе-По­доль­сько­го» в ча­сти­ні за­мов­ни­ків, він вза­га­лі не­має ніякого ста­ту­су. Нон­сенс. А ті, хто хоч іно­ді мо­гли від­кри­то го­во­ри­ти про цю спра­ву, як Ка­сько, вза­га­лі звіль­ня­ю­ться з Ген­про­ку­ра­ту­ри.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

XVII Мiж на род ний фо то кон курс ФОТО — -2015

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ «ФЕ­МІ­ДА ОПУ­СТИ­ЛА ОЧІ», ЩО БУ­ЛО ЗРО­БЛЕ­НО НА СУ­ДО­ВО­МУ ЗАСІДАННІ АПЕ­ЛЯ­ЦІЙ­НО­ГО СУ­ДУ КИ­Є­ВА ПІД ЧАС РОЗ­ГЛЯ­ДУ «СПРА­ВИ ГОН­ГА­ДЗЕ — ПО­ДОЛЬ­СЬКО­ГО», ОТРИ­МА­ЛО ГРАН-ПРІ НА ФО­ТО­КОН­КУР­СІ «ДНЯ» В 2015 р. ПІ­ЗНІ­ШЕ ЗА­ХИСТ ПО­ДОЛЬ­СЬКО­ГО ВИ­КО­РИ­СТАВ СВІ­ТЛИ­НУ ДЛЯ ПІД­ГО­ТОВ­КИ КЛО­ПО­ТА­Н­НЯ ПРО ОЦІН­КУ УКРА­ЇН­СЬКИМ СУ­СПІЛЬ­СТВОМ ДІЙ СУД­ДІВ СТЕ­ПА­НА ГЛА­ДІЯ, МИКОЛИ ЯЩЕН­КА ТА МИКОЛИ ХУ­ДИ­КА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.