Ан­дрій МЕЛЬ­НИК,

Den (Ukrainian) - - День Планети -

по­сол Укра­ї­ни в Ні­меч­чи­ні, Берлін:

— Зу­стріч мі­ні­стрів у « нор­манд­сько­му фор­ма­ті» бу­ла най­ко­ро­тша: три­ва­ла 36 хви­лин. Від­так навряд чи хтось очі­ку­вав від неї яки­хось про­ри­вів. Во­дно­час ду­же ва­жли­во, що ця­зу­стріч продемонструвала: мир­ний про­цес три­ває. Ми вдя­чні на­шим ні­ме­цьким пар­тне­рам, осо­бис- то мі­ні­стру Франк-Валь­те­ру Штайн­ма­є­ру за цю іні­ці­а­ти­ву. По су­ті, єди­на до­мов­ле­ність — про­ве­сти пов­но­цін­ні нор­манд­ські переговори на по­ча­тку бе­ре­зняу Па­ри­жі за уча­сті но­во­го гла­ви МЗС Фран­ції. До ці­єї зу­стрі­чі гла­ва Спо­сте­ре­жної мі­сії ОБСЄ має під­го­ту­ва­ти кон­кре­тні про­по­зи­ції що­до кар­ди­наль­но­го по­лі­пше­н­ня­без­пе­ко­вої си­ту­а­ції. Та­ксам о на роз­гляд мі­ні­стрів ма­ють бу­ти вне­се­ні онов­ле­ні ідеї що­до про­ве­де­н­ня місцевих ви­бо­рів на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях схо­ду. Ра­зом з тим не­змін­но жорс­тка ри­то­ри­ка Лав­ро­ва у Мюн­хе­ні дає не­ба­га­то під­став спо­ді­ва­ти­ся­на ре­аль­но кон­стру­ктив­ну по­зи­цію Ро­сії. Від­так, Укра­ї­на роз­ра­хо­вує на те, що по­лі­ти­чний тиск з бо­ку на­ших за­хі­дних пар­тне­рів на Мо­скву бу­де по­си­ле­но. Іна­кше го­ді спо­ді­ва­ти­ся на будь-яке про­су­ва­н­ня. Є від­чу­т­тя, що це чу­до­во ро­зу­мі­ють в офі­цій­но­му Бер­лі­ні.

Ви­ступ прем’єр-мі­ні­стра Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції Дми­тра Ме­две­дє­ва на Мюн­хен­ській кон­фе­рен­ції став справ­жнім «хо­ло­дним ду­шем», зокре­ма й для на­ших ні­ме­цьких дру­зів. Спо­ді­ва­н­ня ор­га­ні­за­то­рів на­те, що при­їзд гла­ви російського уря­ду за­по­ча­ткує пев­ну роз­ряд­ку у від­но­си­нах з Ро­сі­єю, ви­яви­ли­ся чер­го­вою ілю­зі­єю. Практично всі без ви­ня­тку ні­ме­цькі ЗМІ сприйня­ли те­зи Ме­две­дє­ва що­до «тре­тьо­го сві­то­во­го по­тря­сі­н­ня» та но­вої хо­ло­дної вій­ни як не­при­кри­тий шан­таж і від­вер­те за­ля­ку­ва­н­ня за­хі­дних пар­тне­рів. Во­дно­час ек­спер­ти єди­ні у то­му, що та­ку хо­ло­дну вій­ну Ро­сі­я­не­о­дмін­но про­грає. Об’єктив­ні при­чи­ни не­від­во­ро­тної по­раз­ки Крем­ля­сьо­го­дні ду­же влу­чно ви­кла­ла га­зе­та Bild. На тлі во­йов­ни­чо­го спі­ча прем’єр­мі­ні­стра Ро­сії, який гли­бо­ко шо­ку­вав уча­сни­ків кон­фе­рен­ції, па­сіо­нар­на про­мо­ва Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни П. По­ро­шен­ка про ро­сій­ську агре­сію та ва­жли­вість збе­ре­же­н­ня єд­но­сті та со­лі­дар­но­сті для­її про­ти­дії, яка, до ре­чі, єди­на ви­кли­ка­ла апло­ди­смен­ти в за­лі, стала по су­ті кон­со­лі­до­ва­ною від­по­від­дю усі­єї сві­то­вої спіль­но­ти на без­пре­це­ден­тні но­ві ви­кли­ки для­мі­жна­ро­дної без­пе­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.