Ві­та­лій КА­СЬКО :

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Ме­ні ві­до­мо, що в Го­лов­но­му слід­чо­му управ­лін­ні ГПУ все ще три­ває якесь роз­слі­ду­ва­н­ня, — роз­по­вів у не­що­дав­ньо­му інтерв’ю «Дню» Ві­та­лій Ка­сько (№14—15 від 28 сі­чня 2016 р.). — Але, крім Пу­ка­ча, ні­ко­го ін­шо­го до­сі не при­тя­гну­ли до від­по­від­аль­но­сті. І, су­дя­чи з усьо­го, цьо­го ро­би­ти не пла­ну­ють. Мо­жу ви­сло­ви­ти свою дум­ку: на Пу­ка­чі цю спра­ву не за­кін­че­но. І те, що в цій спра­ві не по­став­ле­но оста­то­чну кра­пку, є чор­ною пля­мою на ре­пу­та­ції пра­во­охо­рон­ної си­сте­ми Укра­ї­ни. Су­спіль­ство не по­чу­ло, чо­му не при­тя­гну­ті до від­по­від­аль­но­сті ті осо­би, що­до яких ви­ни­ка­ють пі­до­зри. По­го­джу­юсь, що «спра­ва Гон­га­дзе» є на­рі­жним ка­ме­нем для укра­їн­ської пра­во­охо­рон­ної та су­до­вої си­сте­ми. Ця спра­ва ще з дав­ніх ча­сів де­мон­струє про­бле­ми про­ку­ра­ту­ри — її за­ле­жність від по­лі­ти­чної кон’юн­кту­ри. Це те, з чо­го го­ло­сно за­го­во­ри­ли про про­бле­ми у про­ку­ра­ту­рі, і до цьо­го ча­су си­ту­а­ція сер­йо­зно з мі­сця не зру­ши­ла

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.