«ІСНУЄ ДО­ГО­ВОР­НЯК НА ВИ­ЩО­МУ РІВНІ МІЖ УКРА­Ї­НОЮ І КРЕМ­ЛЕМ НЕ ЧІ­ПА­ТИ ТА­КИХ ЛЮ­ДЕЙ, ЯК ЄФРЕ­МОВ»

Во­ло­ди­мир ЛАНДIК,

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни V та VI скли­кань:

— Істо­рі­яз оку­па­ці­єю укра­їн­ських те­ри­то­рій ся­гає да­ле­ких 1990-х ро­ків, коли ще при Ку­чмі на по­са­ди го­лів обла­стей ста­ви­ли та­ких лю­дей, як Єфре­мов, Яну­ко­вич, Ку­шна­рьов. Усі вони кре­а­ту­ри Луб’ян­ки. А пер­со­ни ниж­чо­го рів­ня, на­при­клад, Пло­тни­цький, на­віть отри­му­ва­ли що­мі­ся­чну зар­пла­тню з Мо­скви за­дов­го до по­дій 2014 ро­ку. Існує ду­же ці­ка­вий тер­мін в Укра­ї­ні — по­лі­ти­чна воля. Чо­мусь без неї ні­чо­го не від­бу­ва­є­ться. Тоб­то у нас пра­вить не за­кон, а по­лі­ти­чна до­ціль­ність. На­віть за­сту­пник ген­про­ку­ро­ра Ка­сько го­во­рить про пов­ну ко­рум­по­ва­ність вла­ди, зокре­ма про­ку­ра­ту­ри. Я вва­жаю, що з са­мо­го пер­шо­го дня­при­хо­ду но­вої вла­ди на са­мих ви­со­ких рів­нях був до­го­вір між Бан­ко­вою і Крем­лем не чі­па­ти пев­них фі­гур, до яких від­но­ся­ться, зокре­ма, Ме­двед­чук, Єфре­мов... Для то­го щоб ві­дво­лі­кти ува­гу, бу­ло зро­бле­но імі­то­ва­не су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня що­до Єфре­мо­ва. Са­ме то­му він, і не ли­ше він, спо­кій­но гу­ляє Ки­є­вом, від­ві­дує най­кра­щі ба­сей­ни і тре­на­жер­ні за­ли. Тоб­то по­чу­ває себе в без­пе­ці. Ці лю­ди — Го­лен­ко, При­сюк, Ло­зов­ський, Ті­хо­нов... — зби­ра­ю­ться­на По­до­лі, і ні у ко­го до них у вла­ди не­має за­пи­тань. Я їх на­зи­ваю «ком­со­моль­ським пле­ме­нем». Ні у ко­го з цих лю­дей не бу­ло по­гра­бо­ва­но бу­ди­но­ку на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії, в той час як з мо­го будинку ви­не­сли все, на­віть вир­ва­ли ро­зе­тки. Я да­вав по­ка­зи і в Ген­про­ку­ра­ту­рі, і в МВС. Але за­пи­та­н­ня до­мен е тор­ка­ли­ся ли­ше­то­го,яким­май­ном­во­ло­ді­є­Єфре­мов.Зло­чи­ни­про­ти­Укра­ї­ни­ні­ко­го­не­ці­ка­ви­ли.На­при­клад,во­ни­за­йма­ли­ся­до­став­ко­ю­ро­сій­ськи­хбо­йо­ви­ків­для здій­сне­н­ня про­во­ка­цій і захоплення адмі­ні­стра­тив­них бу­ді­вель, вто­му чи­слі СБУ. Лю­ди Єфрем о ва­за й ма­ли­ся роз­мі­ще­н­ням ци­хбо­йо­ви­кі­ву­Лу­ган­ську,се­ли­ли­їх,го­ду­ва­ли.Вся­ін­фор­ма­ці­я­у­ме­неє,зокре­ма­на­ві­део.СБУці­ма­те­рі­а­лив­зя­ло,але жо­дно­го ре­зуль­та­ту до­сі не­має.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.