Оле­ксандр КIРШ,

Den (Ukrainian) - - Економіка -

на­ро­дний де­пу­тат, фра­кція «На­ро­дний Фронт»:

— Я га­даю, що на цей мо­мент ні­яких осо­бли­вих змін в Уря­ді не від­бу­де­ться. По­го­во­рять і за­спо­ко­я­ться. Як­би хто хо­тів від­став­ки уря­ду, то зби­ра­ли б 150 го­ло­сів серед де­пу­та­тів ВР. Але так як все ви­ли­ва­є­ться­ли­ше у мі­тин­ги на пло­щах та ЗМІ, то мо­ва йде­ться­ви­клю­чно про пі­ар. пі­ар ду­же небезпечний, адже це та­нок на кро­ві. Цьо­го ро­би­ти не мо­жна, адже від­бу­ва­є­ться ре­аль­не роз­хи­ту­ва­н­ня кра­ї­ни. На жаль пар­тія мне д оцьо­го, вони ви­ко­ри­сто­ву­ють мо­мент, щоб в но­во­му скла­ді пар­ла­мен­ту по­лу­чи­ти біль­ше го­ло­сів. Але но­вий пар­ла­мент бу­де ще більш не ді­є­зда­тний ніж те­пе­рі­шній. В ньо­му бу­де біль­ше «ре­гіо­на­лів» та ста­рих «Швон­де­рів».

Сам по со­бі звіт уря­ду і лю­ба його ре­зо­лю­ці­я­так са­ме не бу­де при­чи­ною від­став­ки. В свою чер­гу жо­ден аль­тер­на­тив­ний прем’єр не на­бе­ре 226 го­ло­сів, от­же мо­же від­бу­тись роз­кол ко­а­лі­ції, зго­дом пар­ла­мент­ські пе­ре­ви­бо­ри, а за цим мо­жли­во і до­стро­ко­ві пре­зи­дент­ські ви­бо­ри. Цьо­го ні­хто не хо­че.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.