Ган­на ГО­ПКО,

Den (Ukrainian) - - Економіка -

го­ло­ва ко­мі­те­ту у закордонних спра­вах Вер­хов­ної Ра­ди, по­за­фра­кцій­на:

— Усіх ці­ка­вить си­ту­а­ція з уря­дом. Нам на­ші за­кор­дон­ні пар­тне­ри ка­жуть: мо­же­те змі­ню­ва­ти уряд, але щоб він був ефе­ктив­ний і не при­звів до пе­ре­ви­бо­рів. А якщо ста­ну­ться пе­ре­ви­бо­ри, то Укра­ї­на ви­па­дає з про­це­су реформ, пе­ре­тво­рю­є­ться на чер­го­ву бо­роть­бу пар­тій і по­лі­ти­чних про­е­ктів. Ми не ви­ко­на­є­мо зо­бов’язань, які сто­су­ю­ться без­ві­зо­во го­ре­жи­му. Також за­ви­сне пи­та­н­ня продовження сан­кцій проти Ро­сії, бо укра­ї­ні па­ну­ва­ти­ме по­пу­лізм, під­ві­ше­ною за­ли­ша­ти­ме­ться си­ту­а­ція на схо­ді. І тут ні­хто не ста­вить до ува­ги та­ке пи­та­н­ня, як но­ве ви­бор­че за­ко­но­дав­ство, щоб при­не­сти но­ву якість. І нам пря­мо ра­дять — пра­цюй­те на ре­фор­ми, а не на пе­ре­ви­бо­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.