ЕКСКЛЮЗИВ

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Дня­ми в Ки­є­ві від­бу­ли­ся пу­блі­чні де­ба­ти «Укра­ї­на — Ні­меч­чи­на: Як си­ту­а­тив­не пар­тнер­ство пе­ре­тво­ри­ти на прі­о­ри­те­тне?», іні­ці­йо­ва­ні Ін­сти­ту­том сві­то­вої по­лі­ти­ки з ме­тою ви­ро­бле­н­ня ре­ко­мен­да­цій для по­гли­бле­н­ня відносин між дво­ма кра­ї­на­ми. У цих де­ба­тах

брав участь стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Тран­са­тлан­ти­чної ака­де­мії у Ва­шинг­то­ні, екс­перт Єв­ро­пей­сько­го цен­тру Кар­не­гі в Брюс­се­лі Уль­ріх

ШПЕК. Один з уча­сни­ків без­апе­ля­цій­но за­зна­чив, що іні­ці­а­то­ри де­ба­тів по­ми­ля­ю­ться і стра­те­гі­чне пар­тнер­ство між Укра­ї­ною та Ні­меч­чи­ною бу­ло за­по­ча­тко­ва­но в бе­ре­зні 2014 ро­ку. Екс­клю­зив­не інтерв’ю з ні­ме­цьким екс­пер­том па­ном Шпе­ком роз­по­ча­ло­сяз пи­та­н­ня, чи справ­ді Берлін вва­жає Ки­їв стра­те­гі­чним пар­тне­ром і за­га­лом якою ба­чать са­мі нім­ці роль їхньої кра­ї­ни у роз­бу­до­ві Укра­ї­ни як про­цві­та­ю­чої дер­жа­ви.

— Укра­ї­на мо­же ста­ти стра­те­гі­чним пар­тне­ром Ні­меч­чи­ни, якщо ста­не не­за­ле­жною від Ро­сії. Іна­кше ка­жу­чи, це від­бу­де­ться­то­ді, коли Укра­ї­на ста­не цін­ні­стю, чи­мось на зра­зок яко­ря для­Ні­меч­чи­ни в ре­гіо­ні, який до­ти­чний до Бі­ло­ру­сі, Пів­ден­но­го Кав­ка­зу. І при цьо­му вар­то також зва­жа­ти на майбутнє Ки­таю. Ми не­що­дав­но ба­чи­ли, як Укра­ї­на від­пра­ви­ла то­вар­ний по­тяг до Ки­таю в об­хід Ро­сії, який при­був до мі­сця при­зна­че­н­ня за 15 днів. Пла­ну­є­ться змен­ши­ти цей строк до де­ся­ти днів. Якщо по­гля­ну­ти у майбутнє, то мо­жна при­пу­сти­ти, що Ки­тай ма­ти­ме ще біль­шу ва­гу в Єв­ра­зії і Укра­ї­на стає ці­ка­вою без то­го, щоб вра­хо­ву­ва­ти роль Ро­сії та її агре­сію. То­му Укра­ї­на як пар­тнер мо­же бу­ти ду­же ці­ка­вою для­Ні­меч­чи­ни, але це за­ле­жить від то­го, як во­на бу­де роз­ви­ва­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.