За­мість Ми­ло­бо­га – Семенченко?

Кри­во­різь­кі акти­ві­сти роз­гу­бле­ні від про­по­зи­ції «єди­но­го кан­ди­да­та» в ме­ри

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖ­КОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Кри­во­різь­кі акти­ві­сти в роз­гу­бле­но­сті. Після то­го, як вони до­мо­гли­ся від Вер­хов­ної Ра­ди про­ве­де­н­ня пе­ре­ви­бо­рів міського голови, ко­ли­шній кан­ди­дат від пар­тії «Са­мо­по­міч» Юрій Ми­ло­бог ре­ко­мен­ду­вав як єди­но­го кан­ди­да­та від де­мо­кра­ти­чних сил... на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни Се­ме­на Се­мен­чен­ка. Та­ку про­по­зи­цію, що про­зву­ча­ла на пар­тій­но­му з’їзді в Хар­ко­ві, не­о­дно­зна­чно зу­стрі­ли на на­ро­дно­му ві­че, яке що­не­ді­лі зби­ра­є­ться у Кри­во­му Ро­зі. Дум­ки мі­стян роз­ді­ли­ли­ся. Так, акти­віст Ру­слан Бон­да­рен­ко на­га­дав, що остан­нє сло­во у ви­су­нен­ні кан­ди­да­ту­ри на по­са­ду міського голови від «Са­мо­по­мо­чі» бу­де за мі­сце­вим осе­ред­ком пар­тії, і, на його дум­ку, са­ме цю про­по­зи­цію має під­три­ма­ти ві­че. Во­дно­час пред­став­ник від­ді­ле­н­ня пар­тії «Бать- ків­щи­на» Анатолій Кор­ник за­зна­чив, що їхня по­лі­ти­чна си­ла як «єди­но­го кан­ди­да­та» під­три­має Се­ме­на Се­мен­чен­ка. Сам на­ро­дний де­пу­тат спіл­ку­вав­ся з ві­че у те­ле­фон­но­му ре­жи­мі. Він на­го­ло­сив, що про­по­зи­ція ви­су­ну­ти його кан­ди­да­том на­ді­йшла са­ме від Ю.Ми­ло­бо­га, на якого до­сі по­кла­да­ли всі на­дії. С. Семенченко ска­зав, що, не ді­став­ши зго­ди ме­шкан­ців Кри­во­го Ро­гу, він не ба­ло­ту­ва­ти­ме­ться на по­са­ду міського голови.

Ор­га­ні­за­то­ри ві­че закликали мі­стян не ро­би­ти по­спі­шних ви­снов­ків і не сва­ри­ти­ся між со­бою, а ухва­ли­ти рішення про те, ко­го вони під­три­ма­ють як «єди­но­го кан­ди­да­та». Згі­дно із за­ко­но­дав­ством про мі­сце­ві ви­бо­ри, ви­су­не­н­ня кандидатів на по­са­ду міського голови роз­по­чне­ться з 22 лю­то­го, то­му час на роз­ду­ми ще є. «Си­ту­а­ція до­сить див­на, — вва­жає по­лі­то­лог Ан­дрій Шу­лі­ка. — Ми­ну­лої осе­ні Ми­ло­бо­га під­три­ма­ла що­най­мен­ше по­ло­ви­на мі­стян, які при­йшли на ви­бо­ри. І коли їм вда­ло­ся до­мог­ти­ся пе­ре­ви­бо­рів міського голови, єди­ний кан­ди­дат не­спо­ді­ва­но від­мов­ля­є­ться від бо­роть­би і про­по­нує за­мість себе ін­шо­го кан­ди­да­та. Та­ке спо­сте­рі­га­є­ться, во­че­видь, упер­ше. Мо­жна при­пу­сти­ти, що це ста­ло від­дзер­ка­ле­н­ням вну­трі­шніх про­блем у пар­тії «Са­мо­по­міч» чи яки­хось до­мов­ле­но­стей. Юрій Ми­ло­бог то­рік як кан­ди­дат про­йшов усю ви­бор­чу кам­па­нію. На­ре­шті, він про­сто ме­шка­нець Кри­во­го Ро­гу, що чи­ма­ло ва­жить для під­трим­ки ви­бор­ців у та­ких мі­стах. Утім, С.Семенченко те­пер теж має ве­ли­ку по­пу­ляр­ність не ли­ше в Укра­ї­ні, ай у Кри­во­му Ро­зі, зав­дя­ки ком­па­нії за пе­ре­ви­бо­ри. Ін­ко­ли пе­ре­мо­гу мо­жуть здо­бу­ти й та­кі кан­ди­да­ти «на всі ви­пад­ки».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.