Ефе­ктив­не «жа­ро­зни­жу­ю­че»

На бо­роть­бу зі змі­ною клі­ма­ту Укра­ї­на отри­ма­ла май­же300 міль­йо­нів до­ла­рів. А як їх ви­тра­ти­ла?

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Ці­ка­ве до­слі­дже­н­ня не­що­дав­но опу­блі­ку­ва­ли ек­спер­ти На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни. Ек­спер­ти Ін­сти­ту­ту між­на­ро­дно­го розвитку (ODI) до клі­ма­ти­чних пе­ре­го­во­рів у Лі­мі під­го­ту­ва­ли до­по­відь, у якій про­ана­лі­зу­ва­ли, скіль­ки гро­шей на бо­роть­бу зі змі­ною клі­ма­ту за остан­ні ро­ки отри­ма­ли рі­зні кра­ї­ни сві­ту. До ува­ги бра­ли ко­шти дев’яти на­ціо­наль­них і двох між­на­ро­дних фон­дів, за­галь­ний бю­джет — 7,6 мі­льяр­да до­ла­рів.

З них по­ло­ви­ну отри­ма­ли ли­ше де­сять кра­їн, Укра­ї­на — на восьмому мі­сці цьо­го рей­тин­гу з тран­шем на су­му 292 мільйони до­ла­рів. Най­біль­ше (май­же по пів­мі­льяр­да) отри­ма­ли Ма­рок­ко, Ме­кси­ка, Бра­зи­лія, Пів­ден­на Афри­ка та Ін­дія. На­скіль­ки ефе­ктив­но Укра­ї­на ви­ко­ри­ста­ла ко­шти, отри­ма­ні на бо­роть­бу з не­га­тив­ни­ми на­слід­ка­ми клі­ма­ти­чних змін?

Iри­на СТАВЧУК,

го­ло­ва від­ді­лу зі змі­ни клі­ма­ту На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни:

— Якщо го­во­ри­ти про гро­ші Кі­от­сько­го про­то­ко­лу, то ви­ко­ри­ста­но їх не­ефе­ктив­но. У ство­ре­но­му рей­тин­гу опи­ни­ли­ся дер­жа­ви, які до­сить силь­но роз­ви­ну­ли про­ми­сло­вість, ма­ють ви­со­кий по­тен­ці­ал до ско­ро­че­н­ня ви­ки­дів та розвитку від­нов­лю­валь­них дже­рел. Так скла­ло­ся, що ми про­ми­сло­во роз­ви­не­на кра­ї­на, але з ду­же за­ста­рі­ли­ми те­хно­ло­гі­я­ми. То­му для Укра­ї­ни вда­ла клі­ма­ти­чна по­лі­ти­ка — це енергоефективність та від­нов­лю­валь­ні дже­ре­ла. Енергоефективність нам по­трі­бна не­за­ле­жно від змін клі­ма­ту, тут ми ру­ха­є­мось у пра­виль­но­му на­прям­ку, але ду­же по­віль­но, не ви­ста­чає спе­ці­а­лі­стів, за­ко­но­дав­ства, ба­жа­н­ня лю­дей щось ро­би­ти. Ви­ко­ри­ста­н­ня від­нов­лю­валь­них дже­рел енер­гії розвивається, але че­рез фі­нан­со­ву кри­зу, за­галь­ну ін­ве­сти­цій­ну си­ту­а­цію також упо­віль­ню­є­ться темп впро­ва­дже­н­ня цих но­ва­цій. До­сі у нас є про­е­кти га­зи­фі­ка­ції сіл чи пе­ре­хо­ду з га­зу на ву­гі­л­ля, якого в кра­ї­ні практично не­має. Це не­пра­виль­на по­лі­ти­ка, яка все одно має мі­сце. То­му тре­ба ду­ма­ти та про­ра­хо­ву­ва­ти, на­скіль­ки до­ціль­ні ті чи ін­ші про­е­кти у клі­ма­ти­чній по­лі­ти­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.