Ту­реч­чи­на зви­ну­ва­ти­ла Росію у вій­сько­вих зло­чи­нах

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ні­стер­ство закордонних справ Ту­реч­чи­ни «гнів­но за­су­ди­ло» бом­бар­ду­ва­н­ня Си­рії ро­сій­ськи­ми си­ла­ми і оці­ни­ло дії РФ як вій­сько­вий зло­чин. «З жа­лем кон­ста­ту­є­мо, що Ро­сія після прийня­т­тя рішення про при­пи­не­н­ня во­гню не тіль­ки не при­пи­ни­ла бом­бар­ду­ва­н­ня в Си­рії, а й по­ча­ла зав­да­ва­ти уда­ри по шко­лах і лі­кар­нях», — йде­ться у пи­сьмо­вій за­яві МЗС Ту­реч­чи­ни, по­ві­дом­ляє «Ана­до­лу». Також у ту­ре­цько­му зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­му ві­дом­стві за­зна­чи­ли, що ці дії Ро­сії за між­на­ро­дним пра­вом є вій­сько­вим зло­чи­ном. «Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція цими зло­чин­ни­ми ді­я­ми на­гні­тає об­ста­нов­ку в ре­гіо­ні. Дії РФ у ра­зі продовження ці­єї зло­чин­ної ді­яль­но­сті, які зводять на­ні­вець зу­си­л­ля що­до до­ся­гне­н­ня ми­ру і від­нов­ле­н­ня ста­біль­но­сті в Си­рії, при­зве­дуть до ду­же сер­йо­зних на­слід­ків», — під­су­му­ва­ли у ту­ре­цько­му зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­му ві­дом­стві. На­га­да­є­мо, по­за­вчо­ра у Си­рії ро­сій­ські лі­та­ки за­вда­ли уда­ру по лі­кар­ні «Лі­ка­рів без кор­до­нів», ЗМІ по­ві­дом­ля­ли про за­гиб- лих. Ген­сек ООН Пан Гі Мун на­звав авіа­уда­ри по лі­кар­нях і шко­лах на пів­но­чі Си­рії «кри­чу­щим по­ру­ше­н­ням між­на­ро­дно­го пра­ва». США і Фран­ція ви­сту­пи­ли з різ­ким за­су­дже­н­ням бом­бар­ду­вань, в ре­зуль­та­ті яких за­ги­ну­ли близь­ко 50 осіб у мі­стах, що пе­ре­бу­ва­ють під кон­тро­лем си­рій­ських пов­стан­ців.

Президент ор­га­ні­за­ції «Лі­ка­рі без кор­до­нів» Ме­го Тер­зі­ян ска­зав Reuters, що вин­ни­ми у цьо­му авіа­уда­рі є си­рій­ський уряд або Ро­сія. За його сло­ва­ми, 17 лі­ка­рень бу­ло зруй­но­ва­но за шість ти­жнів.

Прес-се­кре­тар Крем­ля Дми­тро Пє­сков від­ки­нув у ко­мен­та­рі Бі-Бі-Сі звинувачення у бом­бар­ду­ван­ні лі­кар­ні «Лі­ка­рів без кор­до­нів» у си­рій­ській про­він­ції Ідліб. При цьо­му він на­го­ло­сив, що Ро­сія го­то­ва спри­йма­ти до­ка­зи, які над­хо­дять від си­рій­ської вла­ди. І тут ви­ни­кає за­пи­та­н­ня, які до­ка­зи мо­же на­да­ти си­рій­ська вла­да, не ма­ю­чи до­сту­пу до міст, які кон­тро­лює си­рій­ська опо­зи­ція.

ФОТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.