Кри­за. Розв’яз­ка...

або Як ви­рі­шу­ва­ла­ся вчо­ра до­ля Ка­бмі­ну і Ген­про­ку­ро­ра

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Іван КАПСАМУН, Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Все, що сьо­го­дні від­бу­ва­є­ться на вла­дно­му олім­пі нав­ко­ло мо­жли­вої від­став­ки уря­ду Яце­ню­ка, на­га­дує гру. Ко­жна пар­ла­мент­ська фра­кція, на яку впли­ва­ють її бе­не­фі­ці­а­ри, ве­де свою пар­тію. У по­не­ді­лок вве­че­рі «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка» на сво­є­му засіданні прийняв рішення ви­зна­ти ро­бо­ту Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів не­за­до­віль­ною, понад те, якщо бу­де зі­бра­но 150 під­пи­сів за від­став­ку уря­ду, фра­кція про­го­ло­сує «за».

У від­по­відь фра­кція «На­ро­дний Фронт» одра­зу зі­бра­ла­ся на своє за­сі­да­н­ня, на яко­му ухва­ли­ла рішення не го­ло­су­ва­ти за від­став­ку уря­ду. У НФ також не ви­клю­чи­ли, що у ра­зі по­зи­тив­но­го го­ло­су­ва­н­ня, вони ви­йдуть з ко­а­лі­ції.

По­ка­зо­во, що за­сі­да­н­ня БПП від­бу­ло­ся в Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та, а НФ в Ка­бі­не­ті Мі­ні­стрів. Це до пи­та­н­ня са­мо­стій­но­сті фра­кцій, а го­лов­не — до фор­ми прав­лі­н­ня. Фор­маль­но у нас все-та­ки пар­ла­мент­сько­го-пре­зи­дент­ська ре­спу­блі­ка.

Ін­ші фракції — «Са­мо­по­міч», «Ба­тьків­щи­на», «Ра­ди­каль­на пар­тія», «Опо­блок» — за­яви­ли, що про­го­ло­су­ють за від­став­ку Ка­бмі­ну. Про­те, вра­хо­ву­ю­чи пра­ви­ла в укра­їн­ській по­лі­ти­ці, а то­чні­ше їхня від­су­тність, ро­би­ти оста­то­чні ви­снов­ки що­до дій ті­єї чи ін­шої фракції не вар­то.

«За ці­єї ко­а­лі­ції та­кої по­га­ної си­ту­а­ції ще не бу­ло, — роз­по­від­ає «Дню» один із на­ро­дних де­пу­та­тів від «На­ро­дно­го Фрон­ту». — І най­гір­ше те, що ті, хто її за­пу­стив з пре­зи­дент­ської сто­ро­ни, навряд чи її пов­ні­стю кон­тро­лю­ють. Я не ба­чу ло­гі­ки у ни­ні­шніх по­лі­ти­чних про­це­сах — від­бу­ва­є­ться бро­у­нів­ський рух без чі­ткої стра­те­гі­чної ме­ти для кра­ї­ни».

Про «бро­у­нів­ських рух» свід­чить і те, що дві фракції зби­ра­ли під­пи­си за від­став­ку уря­ду Яце­ню­ка — «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка» окре­мо, «Са­мо­по­міч» та «Ба­тьків­щи­на» — окре­мо. «На сьо­го­дні «Са­мо­по­міч» та «Ба­тьків­щи­на» пра­гнуть сце­на­рію по­за­чер­го­вих ви­бо­рів будь-яки­ми за­со­ба­ми, і їм все одно як. Я не ба­чу ва­рі­ан­тів, які б мо­гли їх зу­пи­ни­ти», — ка­же наш спів­бе­сі­дник.

У ре­зуль­та­ті, «Са­мо­по­міч» ви­рі­ши­ла та­ки при­єд­на­ти­ся до спи­ску під­пи­сан­тів за від­став­ку уря­ду, який зби­рає БПП. Та­ким чи­ном, 150 під­пи­сів бу­ло зі­бра­но.

«На­ші за­хі­дні пар­тне­ри, во­че­видь, якщо і під­три­му­ють перезавантаження уря­ду, то без пе­ре­ви­бо­рів до Вер­хов­ної Ра­ди, — ді­ли­ться із «Днем» ін­ший на­ро­дний де­пу­тат з чи­сла по­за­фра­кцій­них. — Вони роз­гля­да­ють кан­ди­да­ту­ри Яре­сько і Грой­сма­на на за­мі­ну Яце­ню­ку, оскіль­ки у нас не­до­ста­тньо зрі­лий по­лі­ти­чний клас. Що ж до Са­а­ка­шві­лі, то його кан­ди­да­ту­ра є не­ре­аль­ною. А якщо ми змі­ню­є­мо уряд, але не роз­ва­лю­є­мо ко­а­лі­цію — це но­ва мо­жли­вість пра­цю­ва­ти у но­вій кон­фі­гу­ра­ції. Але це іде­а­лі­сти­чний ва­рі­ант не для на­шої по­лі­ти­чної куль­ту­ри».

Коли го­ту­вав­ся но­мер, в пар­ла­мен­ті якраз три­вав звіт уря­ду. А Президент на той час вже зро­бив за­яву, в якій за­кли­кав прем’єра Ар­се­нія Яце­ню­ка і ген­про­ку­ро­ра Ві­кто­ра Шо­кі­на пі­ти у від­став­ку. «Я мав зу­стріч і ґрун­тов­ну роз­мо­ву з Ге­не­раль­ним про­ку­ро­ром. Я звер­нув­ся до Ві­кто­ра Ми­ко­ла­йо­ви­ча з про­по­зи­ці­єю, щоб він на­пи­сав за­яву про від­став­ку. З та­ки­ми ж са­ми­ми мір­ка­ми слід під­хо­ди­ти і до уря­ду. Су­спіль­ство яв­но ви­рі­ши­ло, що по­ми­лок біль­ше, ніж до­ся­гнень, і від­мо­ви­ло мі­ні­страм у до­ві­рі».

Бу­кваль­но че­рез го­ди­ну, під час зві­ту Яце­ню­ка в пар­ла­мен­ті, Шо­кін за­явив про свою від­став­ку.

Та­ка за­ява Пе­тра По­ро­шен­ка, мо­жли­во, по­вин­на спра­ви­ти вра­же­н­ня як жест ве­ли­кої во­лі Пре­зи­ден­та. Але після ба­га­то­ра­зо­вих за­кли­ків За­хо­ду звіль­ни­ти Шо­кі­на, це біль­ше ви­гля­дає як ви­му­ше­ний крок. Не ви­клю­чно також, що це своє­рі­дний обмін Шо­кі­на на Яце­ню­ка, адже ві­це-президент США Бай­ден, пе­ре­бу­ва­ю­чи в кін­ці минулого ро­ку в Укра­ї­ні, фа­кти­чно за­кли­кав збе­рег­ти ни­ні­шню кон­фі­гу­ра­цію у вла­ді, тоб­то Яце­ню­ка на по­са­ді прем’єра.

Ни­ні­шня си­ту­а­ція одно­зна­чно вка­зує на те, що по­лі­ти­ки яв­но не ро­блять ви­снов­ки з істо­рії. Зга­да­є­мо, ча­си УНР-ЗУНР. «Одві­чна ж про­бле­ма укра­їн­ців в то­му, що вони з одно­го бо­ку зда­тні на ге­ро­ї­чні кро­ки, але при цьо­му не зда­тні на си­стем­не дер­жа­во­тво­ре­н­ня, — вва­жає екс-на­ро­дний де­пу­тат Олесь До­ній. І це тор­ка­є­ться не ли­ше пе­рі­о­ду УНР, а і ве­ли­кої ча­сти­ни істо­рії Укра­ї­ни. Го­лов­на ж про­бле­ма ни­ні­шньо­го ке­рів­ни­цтво дер­жа­ви в то­му, во­но ба­чить у вла­ді за­сіб вла­сно­го зба­га­че­н­ня».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ПІД ЧАС ЗАЧИТУВАННЯ ЗВІ­ТУ УРЯ­ДУ АР­СЕ­НІЙ ЯЦЕ­НЮК У ВІД­ПО­ВІДЬ НА НЕ­ВДО­ВО­ЛЕ­НІ ВИ­ГУ­КИ НА­РО­ДНИХ ДЕ­ПУ­ТА­ТІВ У СЕ­СІЙ­НІЙ ЗА­ЛІ ПО­ЖАР­ТУ­ВАВ: «ЗА­ЧЕ­КАЙ­ТЕ ЩЕ П’ЯТЬ ХВИ­ЛИН. МО­ЖЛИ­ВО, ЦЕ МІЙ ОСТАН­НІЙ ВИ­СТУП». А ОТ ЛІДЕРКА «БА­ТЬКІВ­ЩИ­НИ» ЮЛІЯ ТИ­МО­ШЕН­КО, ЯКА МАЄ ВЛА­СНІ АМ­БІ­ЦІЇ В КА­БМІ­НІ, ДО ЗВІ­ТУ ПІД­ГО­ТУ­ВА­ЛА­СЯ ПО-ОСО­БЛИ­ВО­МУ, ПРИ­ЙШОВ­ШИ ДО ПАР­ЛА­МЕН­ТУ У НО­ВО­МУ ОБРА­ЗІ

ПІСЛЯ ЧИ­СЛЕН­НИХ СКАНДАЛІВ, АКЦІЙ ПРО­ТЕ­СТУ, НЕ­ВДО­ВО­ЛЕ­Н­НЯ ГРО­МАД­СЬКО­СТІ ТА ЗА­ХІ­ДНИХ ПАР­ТНЕ­РІВ, ПО­РО­ШЕН­КО НА­РЕ­ШТІ ПО­ПРО­СИВ ГЕН­ПРО­КУ­РО­РА ШО­КІ­НА ПІ­ТИ У ВІД­СТАВ­КУ. МО­ЖЛИ­ВО, В АДМІ­НІ­СТРА­ЦІЇ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА ЦЕ ХО­ЧУТЬ ПРЕД­СТА­ВИ­ТИ «ЖЕ­СТОМ ВЕ­ЛИ­КОЇ ВО­ЛІ», ТА ВИ­ГЛЯ­ДАЄ ЦЕ ЯК ВИ­МУ­ШЕ­НИЙ КРОК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.